Litina je kompozitní materiál, ve kterém je nekovový grafit trojrozměrně rozptýlen v železe. Jedním z těchto typů je tvárná litina, která má vynikající mechanické vlastnosti díky obsahu nodulárních částic grafitu. Tento typ se používá v automobilových dílech, infrastruktuře atd. Měření a vyhodnocování nodularity grafitu a faktoru kulatosti v souladu s průmyslovými normami má zásadní význam pro zajištění těchto vlastností.
V této části je vysvětlen způsob stanovení faktoru kulatosti a nodularity grafitu a dále zde najdete také kvantitativní a efektivní příklady měření pomocí našeho nejnovějšího digitálního 4K mikroskopu.

Optimalizace měření a vyhodnocení nodularity grafitu

Hodnocení nodularity a faktoru kulatosti grafitu

Co je tvárná litina?

Tvárná litina (materiál FCD) má vynikající mechanické vlastnosti díky rozvoji nodulárních částic grafitu. Označuje se také jako litina s kuličkovým grafitem a nodulární litina.
Rozdíl mezi tvárnou litinou a šedou litinou (materiál FC), která je typickým typem litiny, spočívá v tom, že šedá litina obsahuje grafitové vločky, jejichž vlivem je křehká (má nízkou houževnatost), protože napětí se může snadno koncentrovat v určitých místech. Tvárná litina naopak obsahuje alespoň 0,04 % Mg (hořčíku), alespoň 0,02 % Ce (ceru) a 0,02 % Ca (vápníku), což jí zajišťuje vynikající mechanické vlastnosti, jako je odolnost proti opotřebení a houževnatost (pevnost) díky krystalizovaným nodulárním částicím grafitu.
Tvárná litina nachází použití především jako materiál pro vodovodní, kanalizační, plynové a jiné potrubí. Má také široké uplatnění v situacích vyžadujících houževnatost a odolnost proti opotřebení, například v automobilovém průmyslu.

Nodularita, faktor kulatosti a mechanické vlastnosti grafitu

V případě tvárné litiny a dalších výrobků z tvárné litiny s nodulárním grafitem má míra rozložení grafitu (nodularita grafitu) a kulatosti nodulárních částic grafitu (faktor kulatosti) velký vliv na mechanické vlastnosti, jako je odolnost proti opotřebení, houževnatost, pevnost v tahu a tažnost.
Proto je velmi důležité při hodnocení tvárné litiny měřit a hodnotit nodularitu a faktor kulatosti grafitu z kvantitativního hlediska za účelem zajištění kvality a vlastností materiálu.

Stanovení nodularity a faktoru kulatosti grafitu

Nodulární částice grafitu nemají dokonale kulovitý tvar. Proto je za účelem měření nodularity grafitu nutné definovat téměř kulovité tvary jako nodulární grafit a tyto tvary rozlišit. Obecně se kulatost tvaru předmětu hodnotí pomocí kruhovitosti, ale u nodularity grafitu se ke klasifikaci kulatosti podle norem používá faktor kulatosti, který vychází z jiného konceptu než kruhovitost a využívá se ve vzorci pro výpočet a hodnocení kulatosti.

Stanovení faktoru kulatosti

Faktor kulatosti používaný k hodnocení nodularity grafitu se stanovuje pozorováním grafitu v materiálu, jak je znázorněno na obrázku. L je maximální průměr (dlouhá osa) grafitu. S je plocha grafitu a D je kruh s maximálním průměrem použitým jako jeho průměr. Faktor kulatosti získáme vydělením plochy S plochou kruhu D.

Stanovení faktoru kulatosti

Jinými slovy lze vztah mezi těmito hodnotami vyjádřit následovně.

Stanovení faktoru kulatosti
Stanovení faktoru kulatosti

Kombinací těchto vzorců získáte následující vzorec pro určení faktoru kulatosti.

Stanovení faktoru kulatosti

Stanovení nodularity grafitu

K určení nodularity grafitu se používají klasifikace faktoru kulatosti a třídy velikosti, které jsou standardizovány průmyslovou normou. Klasifikace a normy v souladu s normou ISO 945 a způsob jejich použití při výpočtu nodularity jsou uvedeny níže.

Následující informace odpovídají normě ISO, ale v příslušné normě může dojít k revizi. Nezapomeňte také zkontrolovat nejnovější normu.

Klasifikace faktoru kulatosti
Klasifikace faktoru kulatosti
VI:
Kuličkový grafit
Faktor kulatosti: R ≥ 0,80
Klasifikace faktoru kulatosti
V:
Mírně nepravidelný kuličkový grafit
Faktor kulatosti: 0,60 ≤ R < 0,80
Klasifikace faktoru kulatosti
IV:
Nepravidelný kuličkový grafit
Faktor kulatosti: 0,45 ≤ R < 0,60
Klasifikace faktoru kulatosti
III:
Vermikulární (zhutněný) grafit
Faktor kulatosti: 0,10 ≤ R < 0,45
Klasifikace faktoru kulatosti
I:
Lamelární (vločkový) grafit
Faktor kulatosti: R < 0,10
Klasifikace třídy velikosti
Třída Velikost grafitu (mm)
1 Větší nebo rovno 1
2 Větší nebo rovno 0,5 a menší než 1
3 Větší nebo rovno 0,25 a menší než 0,5
4 Větší nebo rovno 0,12 a menší než 0,25
5 Větší nebo rovno 0,06 a menší než 0,12
6 Větší nebo rovno 0,03 a menší než 0,06
7 Větší nebo rovno 0,015 a menší než 0,03
8 Menší než 0,015

Podle normy ISO se grafit o velikosti menší než 10 µm nezapočítává.

Výpočet nodularity grafitu
Při výpočtu nodularity grafitu použijte plochu grafitu o velikosti 10 µm nebo více klasifikovanou jako třída V nebo VI na základě faktoru kulatosti a vydělte ji celkovou plochou veškerého grafitu, který má velikost 10 µm nebo více.
Níže najdete vysvětlení ke vzorci použitému ke stanovení nodularity a hodnotám, které je nutné dosadit.
Výpočet nodularity grafitu
AvI:
Plocha grafitu, který má alespoň minimální velikost (10 µm) a je klasifikován jako třída VI na základě faktoru kulatosti
Av:
Plocha grafitu, který má alespoň minimální velikost a je klasifikován jako třída V na základě faktoru kulatosti
Aall:
Celková plocha veškerého grafitu, který má alespoň minimální velikost

Optimalizace měření a vyhodnocení nodularity grafitu

Odvození nodularity grafitu pomocí optického mikroskopu vyžaduje složité operace, jako je klasifikace na základě měření a výpočtu faktoru kulatosti, výpočtu plochy a provedení celkového výpočtu. Jelikož jsou ale tyto operace nejen časově a pracovně náročné, ale také náchylné k lidským chybám, je obtížné je kvantitativně vyhodnotit.
I při analýze obrazu s využitím počítačového softwaru je nutné vynaložit čas a úsilí na pořízení jasných zvětšených obrazů grafitu prostřednictvím optického mikroskopu. Z toho plyne, že operace, jako je správa velkého množství obrazových a číselných dat a vytváření sestav s těmito daty, bývají komplikované.

Digitální 4K mikroskop KEYENCE řady VHX disponuje objektivem s vysokým rozlišením (HR) a 4K obrazovým senzorem CMOS, což umožňuje pořizovat obrazy nodulárních částic grafitu různých tvarů a velikostí ve vysokém rozlišení 4K. Na základě těchto vysoce přesných snímků lze vypočítat plochu grafitu a automaticky určit počet těchto nodulárních částic. Jasné obrazy a přesné hodnoty lze exportovat do formátu Excel, což vede k mimořádné efektivitě procesu vytváření sestav.

Automatické počítání a měření oblasti nodularity grafu

Pozorovací systém digitálního 4K mikroskopu řady VHX poskytuje velkou hloubku ostrosti, což umožňuje snadné pořizování obrazů, které jsou zaostřené v celém zorném poli. Takto lze pořídit jasné obrazy tvarů grafitu obsaženého ve vzorku s rozlišením 4K. Na základě těchto vysoce přesných snímků lze bez problémů a automaticky změřit plochu grafitu a vypočítat počet nodulárních částic grafitu s vysokou přesností, což umožňuje rychlé získání výsledků kvantitativní analýzy.

Tato funkce automatického počítání a měření plochy umožňuje rychlé automatické získání nejen počtu a plochy objektů, které jsou za stanovených podmínek určeny jako nodulární částice grafitu, ale také různých dat, jako je celková plocha, poměr vůči celkové ploše a maximální průměr grafitu, jeho průměrná hodnota, směrodatná odchylka, maximální hodnota a minimální hodnota.

Automatické počítání a měření plochy nodulárních částic grafitu digitálním 4K mikroskopem řady VHX
Jasný obraz nodulárních částic grafitu s rozlišením 4K
Vysoce přesné automatické počítání a měření plochy

Optimalizace vytvoření sestavy pro nodularitu grafitu

Digitální 4K mikroskop řady VHX dokáže nejen automaticky s vysokou přesností měřit nodulární částice grafitu, ale umožňuje také automaticky vytvářet sestavy na základě získaných obrazových a číselných dat.
Protože aplikaci Excel lze nainstalovat přímo do systému řady VHX, není nutné používat počítač. Data lze exportovat přímo do sestav. Data analýzy lze exportovat do šablony pro příslušnou aplikaci za účelem automatického výpočtu a zobrazení hodnot v souladu s normou. Analyzované obrazy lze dokonce automaticky uspořádat.

Následující obrázek ukazuje příklad použití jednoho systému řady VHX k získání obrazu pozorování grafitu a analytických dat a k jejich následnému exportu do šablony aplikace Excel. Tento příklad ukazuje, jak lze automaticky vytvořit sestavu vyhovující normě ISO, která obsahuje klasifikaci faktoru kulatosti (typ), třídu velikosti, počet nodulárních částic, výsledky měření různých ploch a nodularitu grafitu.
Automatické vytváření sestav výrazně snižuje čas a úsilí nezbytné k provádění analýz a výpočtů a ke správě dat.

Automatická tvorba sestavy pro nodularitu grafitu s digitálním 4K mikroskopem řady VHX
Automatická tvorba sestavy pro nodularitu grafitu s digitálním 4K mikroskopem řady VHX

Digitální 4K mikroskop, který podporuje a optimalizuje hodnocení nodularity grafitu pomocí jednoho zařízení

Digitální 4K mikroskop řady VHX umožňuje snadné získávání přesných dat na základě zaznamenání jasných obrazů s vysokým rozlišením 4K a použití těchto obrazů k velmi přesnému automatickému měření a počítání plochy. Jediné takové zařízení proto může podporovat všechny kroky potřebné k vyhodnocení nodularity grafitu, včetně výstupu sestav ukazujících položky vyhovující průmyslovým normám.

Problém nepředstavuje pouze časová a pracovní náročnost této činnosti. Při vizuálních kontrolách, měření grafitu i při ručním zadávání hodnot existuje riziko lidské chyby a rozdílů v naměřených hodnotách získaných různými pracovníky, přičemž všechny tyto činnosti vyžadují od pracovníků určitou úroveň odborné způsobilosti.
Kvantitativní měření a vyhodnocování nodularity grafitu jsou často komplikované procesy, ale instalace systémů řady VHX tyto operace snadno podporuje v rámci jediného přístroje, což vám ušetří velké množství času a úsilí.

Pokud potřebujete další informace o produktu nebo máte dotazy, klikněte na tlačítka níže.