Svařování se běžně používá ke spojování kovů ve výrobcích, jako jsou automobily a letadla. Kvalitu svarů z hlediska bezpečnosti výrobků lze zajistit měřením správné velikosti průvaru ze vzorku příčného řezu a kontrolou defektů, mezi které patří nedostatečný průvar či nefunkční spoj.
Nejnovější digitální 4K mikroskop od společnosti KEYENCE dokáže zřetelně znázornit hranice kovové struktury a oblasti defektů, i když má příčný řez svarem malý kontrast. Mikroskop může také rychle změřit 2D a 3D rozměry a automaticky generovat výsledky měření (jako jsou obrázky a hodnoty) ve formátu zprávy. Umožňuje tak dramaticky zvýšit efektivitu práce.

Defekty průvaru svaru a zjednodušení měření a kontroly

Význam kontroly průvaru svaru

Svařování se běžně používá ke spojování kovových dílů ve výrobcích, jako jsou automobily, letadla, železniční vagóny a lodě. U automobilů se často svařuje různými druhy obloukového svařování, odporového bodového svařování a laserového svařování na karoseriích, rámech, motorech, převodovkách, podvozku a další součástech, které jsou při jízdě automobilu namáhány. To zvyšuje význam pevnostního návrhu svarů a kontroly kvality svarů pomocí měření rozměrů v příčných řezech.

Mechanické vlastnosti a lom svarů

Základní materiály i svary, které je spojují (svarová housenka a průvar), jsou kovové materiály, v nichž došlo k roztavení a ztuhnutí plnidla (jako je svařovací tyč nebo svařovací drát).
Například u obvyklého obloukového svařování se u kovových struktur průběžně mění nejen kov ve svaru, ale také v částech základních materiálů ovlivněných teplem ze svařování. S touto změnou se průběžně mění také mechanické vlastnosti kovových materiálů. Na druhou stranu se v převýšení svaru, které vzniká na povrchu svarové housenky, vyskytují přerušení. Koncentrace přerušení vede ke změně mechanických vlastností, což způsobí lom v důsledku koncentrace napětí.

Pevnostní návrh a kvalita svaru

Při pevnostním návrhu kovových výrobků se materiály vybírají na základě předpokládaného zatížení výrobků a na základě stanoveného zatížení jednotlivých kovových materiálů. V pevnostním návrhu je také třeba zohlednit zatížení svarů jednotlivých materiálů, podle kterého je třeba zajistit kvalitu svarů.
Je proto důležité kontrolovat kvalitu svarů na základě pevnostního návrhu měřením, například měřením velikosti svaru (nebo velikosti příčného řezu, velikosti příčného řezu svarovou housenkou po svařování), délky odvěsny svaru a hloubky průvaru. Kvalitu svarů lze vyhodnocovat makroskopickým měřením příčných řezů po svařování.

Vztah kvality svaru a průvaru

Hloubka průvaru a defekty průvaru

Hloubka průvaru úzce souvisí s pevností spoje. Jakékoliv defekty průvaru ve svarech, například nevhodný vztah mezi hloubkou průvaru a základním materiálem, mají značný vliv na kvalitu a pevnost svaru. Například u stykového svařování jsou obvyklé defekty průvaru popsány následovně.

Nedostatečný průvar
Nedostatečný průvar
Defekt, při kterém je míra průvaru nedostatečná v porovnání s požadovanou hloubkou průvaru v důsledku faktorů, jako je nedostatečné působení tepla na roztavený kov. Na obrázku je znázorněn příklad přeplátovaného svaru. Při stykovém svaru k tomuto defektu snadno dochází v dolní části drážek pro svar. V případě spojení tenkých desek ve tvaru písmene T (s vodorovným svarem) se průvar považuje za nedostatečný, pokud je hloubka průvaru tenké desky 20 % nebo méně.
Neúplné roztavení
Neúplné roztavení
Defekt, při kterém nejsou části základního kovu provařeny roztaveným kovem. Na obrázku je znázorněn příklad spojení tenkých desek ve tvaru písmene T (vodorovný svar). Příčinou tohoto defektu je například nedostatečné působení tepla na roztavený kov a nedostatečný přísun roztaveného kovu. Při obvodovém svařování je příčinou také přenos předbíhající a následující housenky na přeplátovaný svar ještě před dostatečným průvarem.

Svařování s úplným průvarem, svařování s částečným průvarem a jejich pevnost

Různé drážky pro svar také způsobují různé typy průvaru, což vede k rozdílné pevnosti svarů.

Svařování s úplným průvarem
Svařování s úplným průvarem je způsob svařování, při kterém se drážka pro svar v základním materiálu spojuje a provařuje s roztavenými spojovacími materiály (svařovací tyč a svařovací drát) jako u stykového svařování.
Lze říct, že svary s úplným průvarem jsou velmi spolehlivé z hlediska pevnostního návrhu, protože mají stejnou smluvní mez kluzu jako základní materiál. Na druhou stranu vyžadují vysokou kvalitu svařování. Zvláštní pozornost je třeba věnovat koncům svarů, aby se zabránilo defektům, jako je propad (ztenčení základního materiálu). Je také důležité kontrolovat a upravovat převýšení, protože napětí se koncentruje v místě nadměrného převýšení, což způsobuje vznik prasklin a další podobné problémy.
Příklad svaru s částečným průvarem (a = velikost svaru)
Příklad svaru s částečným průvarem (a = velikost svaru)
Svařování s částečným průvarem
Svařování s částečným průvarem je způsob svařování, při kterém je v základním materiálu vytvořena částečná drážka pro svar. Při tomto způsobu je základní materiál svařen jen částečně, zatímco při svařování s úplným průvarem je svařena celá tloušťka desky základního materiálu. Ačkoliv se obvykle používá svařování s úplným průvarem, v některých případech je požadováno svařování s částečným průvarem. Patří mezi ně případy, kdy jsou spojované díly propleteny v důsledku návrhu a výroby materiálů.

Během svařování s částečným průvarem je však třeba dávat pozor na místech, kde je aplikován krut nebo tah, protože pevnost svaru s částečným průvarem často není dostatečná. Proto je obzvláště důležitý pevnostní návrh svarů, jakožto i měření a kontrola, zda rozměry skutečného průvaru, například velikost svaru, splňují podmínky návrhu.

Nejnovější příklady použití mikroskopů ke zjednodušení měření a kontroly svarů

Příčné řezy svarem se obvykle vyznačují malým kontrastem mezi průvarem a základním materiálem. Proto je jejich měření obtížné a vede k odlišným výsledkům mezi různými pracovníky obsluhy. V případě stereoskopických mikroskopů je také nezbytné vizuálně zkontrolovat měřítko a ručně zadat naměřené hodnoty.

V posledních letech se však vlivem technologického pokroku v oblasti digitálních mikroskopů výrazně změnila zřetelnost průvaru a efektivita měření jeho rozměrů. Digitální 4K mikroskop KEYENCE řady VHX s mimořádně vysokým rozlišením zvyšuje efektivitu kontroly průvaru svarů díky jasným snímkům a měření rozměrů. K tomu nabízí také podporu nejnovějších objektivů s vysokým rozlišením, snímač CMOS s rozlišením 4K, možnosti osvětlení a technologii zpracování obrazu.

Snímky ve vysokém rozlišení 4K, které jasně zachycují hranici mezi průvarem a základním materiálem

Příčné řezy svarem někdy komplikují jejich posouzení a měření z důvodu malého kontrastu hranice mezi průvarem svaru a základním materiálem.

Digitální 4K mikroskop řady VHX umožňuje zřetelně snímat tyto hranice pomocí snímků s vysokým rozlišením 4K. I v případě příčných řezů přeplátovaného svaru, u nichž je obtížné rozlišit hranici mezi kovem svaru a základním materiálem, lze nyní rychle a zřetelně pozorovat jasné hranice, rozdílnou strukturu kovů a oblasti defektů.
Tato pozorování snižují nejistotu při měření rozměrů průvaru a zkracují dobu práce. Současně zvyšují přesnost kontroly.

Znázornění příčných řezů svarem pomocí digitálního 4K mikroskopu řady VHX
Pozorování příčného řezu obloukovým svarem
Pozorování příčného řezu obloukovým svarem
Rozdílná zobrazení průvaru svaru
Rozdílná zobrazení průvaru svaru
Vlevo: vysoké rozlišení/vpravo: bez vysokého rozlišení (zvětšení 30×)

Vylepšení efektivity měření rozměrů svarů

Měření rozměrů příčného řezu svarem je důležitou kontrolou týkající se pevnosti a kvality. Je však obtížné posoudit body pro měření v důsledku nízkého kontrastu mezi základním materiálem a housenkou. Je také nutné vizuální porovnání s pamětí a ruční zadání získaných hodnot. V důsledku toho vznikají lidské chyby a komplikuje se obsluha.

Digitální 4K mikroskop řady VHX zobrazuje na monitoru snímky s vysokým rozlišením 4K, které jasně znázorňují hranice svaru. Umožňuje dvojrozměrné měření parametrů, jako je délka odvěsny svaru, hloubka svaru a hloubka průvaru. Měření je snadné, protože stačí kliknout na měřený bod. Snadno a rychle můžete provádět vysoce přesná měření v podmikronovém měřítku, a tím dosáhnout významných úspor času.
Díky nejnovější funkci automatické detekce okrajů také brání vzniku rozdílů v určení měřících bodů mezi různými pracovníky obsluhy. Lze také uspokojit mnoho různých potřeb kontroly díky funkci, která uživatelům umožňuje opakovat měření rozměrů výběrem změřených a uložených dat z alba.

Měření přeplátovaného svaru a dalších svarů na digitálním 4K mikroskopu řady VHX
Pozorování příčného řezu obloukovým svarem
Rozdílná zobrazení průvaru svaru

Měření průvaru svaru

Lze měřit také v podmikronové oblasti.
Lze měřit také v podmikronové oblasti.

3D měření rozměrů a trojrozměrný tvar svarové housenky

Svarovou housenku tvoří po sobě jdoucí nerovné tvary. Pokud jsou na povrchu svarové housenky defekty (nesouvislé), jako je nedostatečné převýšení, překrytí, propad, důlky a praskliny, nebude možné dosáhnout kýžených mechanických vlastností a může dojít k lomu.

Digitální 4K mikroskop řady VHX okamžitě poskládá snímky z různých poloh zaměření pomocí jednoduché operace a umožní pozorování plně zaměřeného objektu a trojrozměrné měření objektů s nerovným povrchem. Ze zobrazení prostorového tvaru svarové housenky lze navíc nejen zkontrolovat tvar z různých úhlů, ale také změřit profil libovolného příčného řezu. Protože lze analyzovat tvary a drsnost, můžete také kontrolovat rozstřik svarových kovů, praskliny a podobné jevy na povrchu základního materiálu okolo svarové housenky.

Pozorování a měření svarové housenky pomocí digitálního 4K mikroskopu řady VHX
Pozorování svarové housenky
Pozorování svarové housenky
Měření 3D tvaru a profilu svarové housenky
Měření 3D tvaru a profilu svarové housenky

Okamžité vytváření zpráv o měření a kontrole

Kromě toho, že musí pracovníci obsluhy obvykle provádět složité měření a kontrolu, musí také zvládnout náročnou tvorbu zpráv.
Digitální 4K mikroskop řady VHX je vybaven funkcí tvorby zpráv. Do mikroskopu řady VHX můžete nainstalovat také aplikaci Excel, podobně jako do počítače. Vytvořením předem připravených šablon lze okamžitě zadat nejen zvětšené snímky společně s příslušnými rozměry, ale také změřené hodnoty a hodnocení typu vyhovuje/nevyhovuje. Šablony dramaticky zmenšují pracnost a zkracují dobu potřebnou k vytvoření zprávy.

Funkce tvorby zpráv v digitálním 4K mikroskopu řady VHX
Funkce tvorby zpráv v digitálním 4K mikroskopu řady VHX
Okamžité zadávání informací, jako jsou snímky, rozměry a hodnocení typu vyhovuje/nevyhovuje ve zprávě, významně snižuje pracnost

4K mikroskop, který zjednodušuje měření a kontrolu svarů

Mikroskop řady VHX je výkonný nástroj, který řeší problémy při měření a kontrole. Současně zvyšuje efektivitu práce. Využívá k tomu detailní snímky ve vysokém rozlišení 4K, pořizování vysoce přesných číselných dat pomocí přesného měření a ukládání a využívání dat. K dispozici je také mnoho dalších funkcí, které splňují požadavky pro rychlou a přesnou práci ve výrobě, jako je funkce souvislého přiblížení, která automaticky mění úroveň zvětšení mezi 20× a 6000× bez nutnosti vyměnit objektiv, režim optického stínového efektu a funkce vícenásobného osvětlení. Tyto funkce umožňují jasně znázornit jemné detaily nerovných povrchů a automaticky reprodukovat různá nastavení výběrem uložených dat.

Podrobné informace o řadě VHX získáte po kliknutí na tlačítko ke stažení katalogu níže. V případě dotazů klikněte níže na druhé tlačítko umožňující kontaktování společnosti KEYENCE.