Materiály obsahující částice se používají v různých průmyslových odvětvích. Abychom mohli vyhodnotit výkonnostní parametry těchto částic a porozumět jejich fyzikálním vlastnostem, musíme znát nejen jejich průměr, ale také tvar. Je proto nezbytné kvantitativně měřit tvar částic přímo v místě výroby materiálů s částicemi, aby bylo možné náležitým způsobem řídit kvalitu a výkonnostní parametry výrobků a vlastní výrobní procesy.
V této části je vysvětlen účel měření tvaru částic a jejich typických parametrů. Uvádí také příklad použití našeho digitálního 4K mikroskopu k automatickému měření tvaru částic.

Kvantitativní hodnocení s použitím automatického měření a analýzy tvaru částic

Účel měření tvaru částic

Níže jsou uvedeny typické oblasti výrobků, ve kterých se využívá měření tvaru částic, a fyzické charakteristiky hodnocené těmito měřeními.

Oblast výrobků Hodnocené fyzické charakteristiky
Potraviny

• Textura

Farmaceutické výrobky

• Tekutost prášku v systému podávání léků (DDS)
• Jednoduchost zacházení

Zpracování a ošetření výrobků

• Brusná účinnost abraziv (SiC apod.), nástrojů atd.
• Slinovací vlastnosti keramiky

Parametry měření tvaru částic (kruhovitost, poměr stran a stupeň přesnosti obálky)

Kruhovitost je typický parametr používaný při měření tvaru částic. Běžně se ale používá i poměr stran a stupeň přesnosti obálky (konvexnost a jednolitost). Tyto parametry, které jsou důležité při měření a hodnocení tvaru částic, jsou vysvětleny níže.

Kruhovitost

Toto je nejčastěji používaný parametr při měření tvaru částic. Obecně vyjadřuje, jak moc se tvar částice blíží dokonalé kouli. Příkladem jeho použití je hodnocení brusných vlastností abrazivních částic.
Předpokládejme, že S je plocha průmětu a L obvod částice. Tento parametr se vypočte z následujícího vzorce. Kruhovitost 1 znamená dokonalou kouli. Čím je tvar složitější, tím menší je kruhovitost (menší než 1).

Kruhovitost

Poměr stran a prodloužení

Poměr stran je poměr délek podél dvou z následujících os: X, Y a Z. Pomáhá od sebe odlišit částice, které mají různé rozměry podél jedné osy (například částice jehlovitého nebo vejcovitého tvaru), a kulovité částice od hranatých.
Předpokládejme, že „a“ je rozměr částice podél kratší osy a „b“ je rozměr podél delší osy. Pak lze určit tento poměr jako a/b. Prodloužení, které označuje délku a „tenkost“ částice, bude mít hodnotu 0, když je poměr stran 1. To je případ kruhů a čtverců. Prodloužení se vypočte z následujícího vzorce.

Poměr stran a prodloužení

Stupeň přesnosti obálky

Tento parametr se používá při zkoumání shluků částic a hodnocení povrchové drsnosti. I když mají částice složitý tvar, není vždy nutné tento tvar znát podrobně. Stupeň přesnosti obálky usnadňuje hodnocení tím, že zjednodušuje obálku tvaru.

K výpočtu tohoto parametru lze použít obvod obálky, který lze chápat jako délku natažené gumičky, která obepíná obrys částice. Nazývá se také obvod částice (kontaktní plocha okraje).

Stupeň přesnosti obálky

Z tohoto parametru obálky lze pomocí následujících vzorců vypočítat konvexnost a jednolitost.

Stupeň přesnosti obálky
Stupeň přesnosti obálky

Čím hladší je obrys částice, tím více se stupeň přesnosti obálky a jednolitost blíží hodnotě 1. Naproti tomu v případě shluků hlavních částic a v případě částic s hrubými obrysy mají stupeň přesnosti obálky a jednolitost hodnotu menší než 1.

V další části vysvětlíme, jak měřit hodnoty potřebné k výpočtu těchto parametrů.

Způsob měření tvaru částic

Základním způsobem měření tvaru složitých třírozměrných částic je analýza obrazu, při níž je zvětšený obraz částic převeden na dvourozměrnou kresbu průmětu.
Binarizace (2D binarizace) je postup zpracování obrazu použitý na obraz částic. Na základě optimálních informací pro příslušnou analýzu jsou změřeny hodnoty tvaru částic a vypočteny parametry potřebné k hodnocení.

Co je binarizace?

Jde o zpracování, při němž je obraz s více úrovněmi odstínů převeden na obraz, který má pouze dvě barvy. V daném rozsahu je hodnota každého obrazového bodu porovnána s mezními hodnotami, aby byl obrazový bod zařazen do jedné ze dvou kategorií.
Binarizace obrazu umožňuje získat z požadované oblasti pouze nezbytné informace, což usnadňuje a urychluje měření a výpočet tvaru částic.

Analýza obrazu během měření tvaru částic

V této části je vysvětlena analýza obrazu na základě měření a výpočtu jednolitosti, která je jedním z parametrů měření tvaru částic.

Tento jednoduchý diagram znázorňuje příklad určení jednolitosti pomocí binarizace na základě obrazových bodů. Pokud definujeme 13 obrazových bodů na snímku jako oblast vlastní částice a 25 obrazových bodů jako oblast obvodu obálky, můžeme vypočítat následující hodnotu.

Analýza obrazu během měření tvaru částic
Analýza obrazu během měření tvaru částic

Níže v textu je příklad použití našeho digitálního 4K mikroskopu, se kterým lze snadno provádět kvantitativní hodnocení na základě pořizování jasných snímků v rozlišení 4K a použití funkcí inteligentního automatického měření a analýzy.

Příklad automatického měření a analýzy tvaru částic

Chcete-li získat přesné hodnoty měření ze snímků částic, musíte nejprve mikroskopem za optimálních podmínek nasnímat jasné zvětšené snímky částic. Musíte také vypočítat vysoce spolehlivé parametry, a to tak, že budete stále stejným způsobem měřit tvary částic, z nichž mnoho leží v zorném poli.
Při snímání obrazů částic je však nesmírně obtížné určit podmínky a zaměřit objekty, takže obsluha musí být velmi zručná a musí mít hluboké technické znalosti. I pro nejzkušenější pracovníky obsluhy je obtížné měřit překrývající se částice.

Digitální 4K mikroskop KEYENCE řady VHX je vybaven pokročilou optickou soustavou a motoricky poháněným hardwarem. Díky tomu dokáže pořizovat jasné snímky pro přesnou analýzu částic. Analýzu významně usnadňuje pozorovací stojan, který nabízí různé funkce s jednoduchým ovládáním. Funkce automatické analýzy pořízených obrazů v rozlišení 4K umožňuje snadno a rychle provádět pokročilá a jinak obtížná měření.
Níže je uveden příklad použití mikroskopu řady VHX k pořízení jasných zvětšených snímků a automatickému měření a analýze tvaru částic.

Automatizace a optimalizace měření a analýzy tvaru částic pomocí digitálního 4K mikroskopu

Díky použité optické soustavě, obrazovému senzoru CMOS s rozlišením 4K a původnímu pozorovacímu stojanu se digitální 4K mikroskop řady VHX vyznačuje vysokým rozlišením a velkou hloubkou ostrosti. Umožňuje snadno pořizovat obrazy s vysokým rozlišením 4K, což zabraňuje nesprávné detekci a identifikaci a zajišťuje přesné a rychlé pozorování a analýzu.
Ačkoliv je určení podmínek osvětlení časově náročné, lze časovou náročnost snížit pomocí funkce vícenásobného osvětlení. Tato funkce umožňuje stisknutím tlačítka automaticky získat data řady snímků pořízených s osvětlením ze všech směrů. Pozorování a analýzu pak zahájíte vizuálním výběrem snímku, který odpovídá požadovanému účelu. Pokud je navíc vybrán starší snímek, jsou podmínky použité k pořízení snímku reprodukovány. To umožňuje provést měření a analýzu za stejných podmínek, a to i pro odlišný vzorek a s jiným pracovníkem obsluhy.

Funkci automatického počítání a měření oblasti lze použít k plynulému automatickému měření a analýze částic v oblasti vybrané na pořízeném snímku. Tato funkce nejenže spočte částice, ale také automaticky změří a vypočítá detailní hodnoty na submikronové úrovni, jako je kruhovitost, maximální průměr, minimální průměr, konvexnost a jednolitost. Kromě těchto hodnot určí také jejich průměrnou hodnotu, směrodatnou odchylku, maximální hodnotu, minimální hodnotu a součet a tyto hodnoty zobrazí v seznamu.
Funkci lze využít například k výpočtu poměru stran z podílu maximálního a minimálního průměru nebo vysoce přesné stanovení jednolitosti částic z vysoce kontrastních snímků.

Automatické měření a analýza tvaru částic na digitálním 4K mikroskopu řady VHX
Automatické měření a analýza tvaru částic na digitálním 4K mikroskopu řady VHX
Průchozí osvětlení (500×)
Automatické měření a analýza tvaru částic na digitálním 4K mikroskopu řady VHX
Průchozí osvětlení + automatické počítání a měření oblasti (500×)

Digitální 4K mikroskop, který kvantifikuje a urychluje měření a hodnocení tvaru částic

Digitální 4K mikroskop řady VHX umožňuje hladce a rychle pořizovat jasné snímky v rozlišení 4K a pomocí snadného ovládání provádět automatická měření a analýzy. Díky tomu umožňuje kvantifikovat získaná hodnocení.
Kromě toho lze do mikroskopu řady VHX nainstalovat aplikaci Excel a automaticky vytvářet zprávy odesíláním hodnot a snímků do šablon. Tento výrobek umožňuje bez námahy provádět mnoho činností od pořizování zvětšených snímků, přes měření a analýzu částic až po vytváření zpráv. Významně tak optimalizuje měření částic.

Další informace nebo odpovědi na své dotazy k mikroskopu řady VHX, který pomáhá měřit tvar částic, získáte kliknutím na následující tlačítka.