„Whiskery“, které vznikají a rostou v důsledku různých faktorů, mohou u elektrických a elektronických přístrojů na trhu způsobit problémy, např. zkrat, a je proto třeba přijmout opatření k jejich zamezení. Tato část popisuje příčiny whiskerů, mechanismy jejich růstu, jejich prostředí a různé zkoušky pro hodnocení whiskerů. Dále jsou v této části uvedeny příklady použití nejnovějšího digitálního 4K mikroskopu KEYENCE pro zmírnění problémů při pozorování whiskerů cínu.

Příčiny vzniku whiskerů cínu a řešení problémů s testováním, pozorováním a vyhodnocováním

Problémy a příčiny whiskerů

Tvorba whiskerů je jev, kdy se monokrystal kovu spontánně rozrůstá na kovovém povrchu. K tvorbě whiskerů dochází zejména na pocínovaných (Sn) a pozinkovaných (Zn) površích. Slovo „whisker“ odkazuje k vouskům (angl. „whisker“), které se vyskytují u řady savců včetně koček a myší, takže naznačuje jehlovitý či uzlinkovitý výběžek, rostoucí na kovových krystalech.

Problémy a historie whiskerů

Whiskery vznikající na elektrickém obvodu nebo spoji mohou způsobit zkrat, který by mohl vést k poruše elektrického výrobku, elektronického obvodu nebo elektronického zařízení.
V roce 1946 došlo u výrobků na trhu k řadě poruch způsobených zkratem v rádiích používajících kadmiované ladicí kondenzátory. To přitáhlo pozornost k whiskerům kadmia.
V 50. letech 20. století bylo do slitiny přidáno malé množství olova pro zpomalení růstu whiskerů a toto opatření se pak používalo velmi široce. Od roku 2000 se spolu s postupným zakazováním používání olova ve výrobcích začalo využívat cínování. Cínování však vedlo ke vzniku whiskerů, které způsobovaly poruchy řady výrobků, od náramkových hodinek přes jaderné reaktory až po výrobky v oboru letectví, dokonce včetně umělých družic a raketoplánů NASA, takže se whiskery znovu dostaly do středu pozornosti jako vážný problém.

Příčiny whiskerů

Předpokládá se, že whiskery vznikají hlavně vlivem následujících faktorů:

 • Difuze v intermetalických sloučeninách
 • Galvanická koroze*
 • Vnější namáhání
 • Namáhání způsobené rozdílem koeficientů tepelné roztažnosti

U řady dalších potenciálních faktorů jsou mechanismy tvorby whiskerů nejasné.

Galvanická koroze, známá též jako bimetalická koroze, nastává tehdy, když dojde k elektrickému kontaktu dvou nebo více různých kovů a vznikne mezi nimi rozdíl potenciálů.

Prostředí, kde dochází k vzniku whiskerů

Whiskery cínu a whiskery zinku vznikají a rostou snadno, protože jejich atomy aktivně difundují při pokojové teplotě. Difuze je obvykle podporována následujícími vlivy prostředí. Zde jsou uvedeny typické faktory prostředí, kde mohou vznikat whiskery.

 • Pokojová teplota
 • Cyklování teplot
 • Oxidace a koroze
 • Vnější tlak
 • Elektromigrace*

Whiskery vznikají v důsledku elektromigrace v polovodičích s vysokou proudovou hustotou nebo speciálním pouzdrem, např. obrácenými čipy (flip chip packaging).

Elektromigrace je transport atomů kovu způsobený elektrickým proudem, který prochází integrovaným obvodem. U hliníkového drátu mohou například whiskery a hrbolky vzniknout a růst na anodě v důsledku pohybu atomů hliníku ve směru toku elektronů.

Testování, pozorování a hodnocení whiskerů cínu

Protože vznik a růst především whiskerů cínu může způsobit poruchy elektrických a elektronických výrobků, provádějí se za účelem přijetí protiopatření různé testy, pozorování a hodnocení. Tato část popisuje typické testy a podmínky používané k hodnocení whiskerů cínu. Dále představuje aktuální situaci a trend pozorování a vyhodnocování.

Příklady testů pro hodnocení whiskerů cínu

Níže jsou uvedeny příklady typů a podmínek testů aktuálně používaných k hodnocení whiskerů cínu.

Test skladování při pokojové teplotě
Pozorování růstu whiskerů cínu, které vznikají v důsledku difuze v intermetalických sloučeninách
Prostředí: 30 ± 2 °C / relativní vlhkost 60 ± 3 %, čas: 4000 h
Test při konstantní teplotě a vlhkosti
Pozorování růstu whiskerů cínu, které vznikají v důsledku galvanické koroze
Prostředí: 55 ± 3 °C / relativní vlhkost 85 ± 3 %, čas: 2000 h
Test cyklování teplot
Pozorování růstu whiskerů cínu, které vznikají v důsledku rozdílu koeficientů tepelné roztažnosti
Prostředí: nízká teplota −55 ± 5 °C nebo −40 ± 5 °C / vysoká teplota 85 ± 2 °C nebo 125 ± 2 °C, počet cyklů: 2000
Test vnějšího namáhání
Pozorování růstu whiskerů cínu, které vznikají v důsledku vnějšího namáhání
Typ: test zapojení konektoru (se skutečnými výrobky), zátěžový test (pomocí kuličky oxidu zirkoničitého o průměru 0,1 mm a zatížení 300 gf po dobu 500 hodin)

Pozorování při zvětšení a vyhodnocování jako hlavní opatření proti vzniku whiskerů cínu

Pokud dokážeme u jednotlivých testů pomocí pozorování při zvětšení analyzovat a vyhodnotit podmínky vzniku a růstu whiskerů cínu, můžeme rizika poruch výrobků pochopit předem a přijmout proti nim vhodná proaktivní protiopatření. Pochopit tato rizika a přijmout protiopatření je možné díky tomu, že důležité informace pro výzkum a vývoj, návrh obvodů, výběr materiálů a výrobu elektrických produktů a elektronických zařízení můžeme získat před uvedením těchto výrobků na trh.
Pro pozorování whiskerů cínu při zvětšení bývaly používány standardní optické mikroskopy nebo skenovací elektronové mikroskopy (SEM). Skenovací elektronové mikroskopy používají místo světla paprsek elektronů, které mají krátkou vlnovou délku, takže je možné provádět pozorování v řádu nanometrů. Průlomy v optických systémech a technologiích zpracování obrazu však v posledních letech vedly k rozvoji digitálních mikroskopů, které umožňují pozorování na zřetelných snímcích s jednoduchým ovládáním. Tyto digitální mikroskopy lze použít k efektivnímu pozorování a vyhodnocování whiskerů cínu na zřetelných snímcích.

Nejnovější příklady řešení problémů při pozorování a vyhodnocování whiskerů cínu

Digitální 4K mikroskop KEYENCE řady VHX s velmi vysokým rozlišením využívá špičkové technologie, například objektivy s vysokým rozlišením, 4K obrazový senzor CMOS, snímací modul a osvětlení, které umožňují rychle a s jednoduchým ovládáním provádět pozorování při zvětšení pomocí zřetelných 4K snímků. Tato část představuje příklady řešení problémů vznikajících při konvenčním pozorování a vyhodnocování whiskerů cínu.

Pozorování whiskerů cínu na konektoru pomocí digitálního 4K mikroskopu řady VHX
Pozorování whiskerů cínu na konektoru pomocí digitálního 4K mikroskopu řady VHX

Řešení problémů při pozorování whiskerů cínu pomocí SEM

S využitím digitálního 4K mikroskopu řady VHX

Nově vyvinutý optický systém a 4K obrazový senzor CMOS eliminují potřebu vakuových komor a umožňují pozorovat objekty v prostředí bez vakua při současném sledování zorného pole při až 6000násobném zvětšení. Pozorovat je možné na zřetelných snímcích s vysokým rozlišením 4K a bez časově náročné přípravy.

Pozorovací stojan pro práci pod jakýmkoliv úhlem a velmi přesný tříosý (XYZ) motorizovaný stolek optimalizují provádění zarovnání zorného pole, rotace a pohybu po šikmé ose pro pozorování s náklonem, což uživateli umožňuje pozorovat snadno a bez omezení z libovolného úhlu.

Funkce kompozice bez ostření navíc umožňuje pozorování na snímcích, které jsou i při velkém zvětšení a vysokém rozlišení plně zaostřeny na celý vzorek. Po kliknutí na pozorované místo v rámci celkového pohledu funkce kompozice bez ostření automaticky posune stolek, zaostří na vzorek a provede hloubkovou kompozici, což nejen ušetří řadu kroků při polohování vzorku, ale také zefektivňuje pozorování.

Pozorovací stojan pro práci pod jakýmkoliv úhlem, který umožňuje pozorování s náklonem
Pozorovací stojan pro práci pod jakýmkoliv úhlem, který umožňuje pozorování s náklonem

Řešení problémů při pozorování whiskerů cínu pomocí mikroskopů

S využitím digitálního 4K mikroskopu řady VHX

Objektivy s vysokým rozlišením a motorizované otáčecí zařízení umožňují pozorování při zvětšení na zřetelných 4K snímcích prostřednictvím plynulé změny přiblížení od 20násobného po 6000násobné bez výměny objektivu.

A. Objektiv s vysokým rozlišením B. Motorizované otáčecí zařízení
 1. A. Objektiv s vysokým rozlišením
 2. B. Motorizované otáčecí zařízení

Funkce kompozice bez ostření, zahrnující i hloubkovou kompozici, umožňuje plně zaostřit na celý objekt, i když objekt vykazuje nerovnosti povrchu způsobené whiskery cínu, a přitom zachovat velké zvětšení a vysoké rozlišení. Po kliknutí na pozorované místo na plně zaostřeném snímku funkce kompozice bez ostření automaticky posune stolek a zaostří na objekt, což výrazně zvyšuje efektivitu práce.

Použití pozorovacího stojanu pro práci pod jakýmkoliv úhlem a velmi přesného tříosého (XYZ) motorizovaného stolku umožňuje pozorování s náklonem. Narostlé whiskery cínu tvořící uzlinkovité výběžky lze efektivně pozorovat v požadovaném místě a z požadovaného úhlu.

Nový standard pro pozorování whiskerů cínu, které rostou trojrozměrně

Kromě funkcí představených v této části je digitální 4K mikroskop řady VHX s vysokým rozlišením vybaven mnoha dalšími funkcemi, například funkcí 3D měření, která umožňuje měřit 3D tvary a profily whiskerů cínu, funkcí reprodukce, která automaticky reprodukuje podmínky pořízení snímku, a funkcí tvorby zpráv.
Digitální 4K mikroskop řady VHX s vysokým rozlišením umožňuje uživatelům kvantifikovat a zjednodušit pozorování, analýzu a měření trojrozměrně rostoucích whiskerů cínu, což nejrůznějším pracovištím zabývajícím se elektrickými produkty a elektronickými zařízeními přináší řadu výhod.

Podrobné informace o řadě VHX získáte po kliknutí na tlačítko ke stažení katalogu níže. V případě dotazů klikněte níže na druhé tlačítko umožňující kontaktování společnosti KEYENCE.