Čočky jsou optické součásti široce používané v každodenním životě v nejrůznějších výrobcích, jak jsou fotoaparáty, mikroskopy, teleskopy nebo brýle. Zhruba se čočky dělí na dva typy: konvexní a konkávní. Kombinací několika konvexních a konkávních čoček vznikají optické objektivy, například teleobjektivy nebo transfokátory. Tato kapitola vysvětluje mechanismus čoček a uvádí příklady jejich pozorování a měření pomocí digitálních mikroskopů.

Pozorování a měření čoček pomocí digitálních mikroskopů

Co je Index lomu?

Index lomu je vyjádřen hodnotou získanou tak, že rychlost světla ve vzduchu vydělíme rychlostí světla v látce.
Protože rychlost světla se liší podle příslušné látky a vlnové délky světla, liší se podle látky a vlnové délky světla i index lomu. Směr, kterým se světlo vychýlí, lze vypočítat podle Snellova zákona.

Snellův zákon (n1sinα = n2sinβ)

Index lomu 1 (např. ve vzduchu): n1
Index lomu 2 (např. ve vodě, ve skle): n2
Úhel dopadu: α
Úhel lomu: β

 1. A: Dopadající světlo
 2. B: Odražené světlo
 3. C: Odrážející povrch
 4. D: Odražené světlo

Co je disperze?

Když bílé světlo prochází hranolem, objeví se světelné spektrum.
Tento jev se nazývá disperze světla. Dochází k ní proto, že index lomu se liší podle vlnové délky světla.

Disperze u optického skla je vyjádřena hodnotou zvanou Abbeovo číslo (v).

V={\frac {n_{d}-1}{n_{F}-n_{C>
Poznámka: nd je index lomu D-linie sodíkového světla.
A: Bílé světlo
Kdy je disperze vysoká
 1. A: Bílé světlo

Při vysoké disperzi se spektrální šířka světla zvětšuje.

Kdy je disperze nízká
 1. A: Bílé světlo

Při nízké disperzi se spektrální šířka světla zmenšuje.

Princip a korekce chromatické aberace

Jak je vidět na následujícím obrázku, poloha ohniska světla s krátkou vlnovou délkou je blízko u čočky a poloha ohniska světla s dlouhou vlnovou délkou je dále od čočky, a to vlivem disperze světla. Je-li zaostřeno na světlo s konkrétní vlnovou délkou, světlo s ostatními vlnovými délkami se ocitne mimo zaostření, takže barvy snímku jsou rozmazané. Tento jev se nazývá chromatická aberace.

 1. A: Paprsek světla
 2. B: Ohnisko
 3. C: Rozdíly v ohniskové vzdálenosti

Co je sférická aberace?

Chromatická aberace je způsobena rozdíly ve vlnové délce světla. K aberaci však dochází i v případě jediné barvy – pak se nazývá monochromatická aberace. Typickým příkladem je sférická aberace. Povrch konvexní čočky má tvar části koule. Proto čím blíže je bod k okraji čočky, tím větší je úhel dopadu, čímž se pak zvětšuje i úhel odrazu. Jev, kdy se poloha ohniska bodů blíže ke středu čočky a bodů dále od středu čočky liší, se nazývá sférická aberace.

 1. A: Světlo

Jak korigovat sférickou aberaci

Sférickou aberaci lze kompenzovat například kombinací konvexní čočky s konkávní čočkou, která má aberaci opačně, nebo kombinací čoček s různými indexy lomu.

 1. A: Světlo

Další metodou kompenzace sférické aberace je použití asférických čoček. Místo kombinace několika čoček je kulový povrch na okraji čočky opracován tak, aby byl zakřivený, což umožňuje korigovat polohu ohniska bez nutnosti zvýšit počet čoček.

 1. A: Světlo

Čočky z fluoritu (fluoridu vápenatého, CaF2), které minimalizují chromatickou aberaci

Fluoritové čočky, vyrobené z fluoridu vápenatého, se používají tam. kde je potřeba minimalizovat chromatickou aberaci.
Tyto čočky z přírodního fluoritu mají nízký index lomu a malé sklony k disperzi, což u běžných typů skel nenajdeme.
Fluoritové čočky mají navíc malé sklony k disperzi vlnových délek světla od červené po zelenou a mimořádné sklony k částečné disperzi, která výrazně rozkládá vlnové délky od zelené po modrou. Digitální mikroskopy KEYENCE používají fluoritové čočky, takže poskytují vynikající snímky s malou aberací.

Normální sklo
Fluorit
 1. A: Červená
 2. B: Zelená
 3. C: Modrá

Příklady pozorování a měření čoček pomocí digitálních mikroskopů

Zde jsou nejnovější příklady pozorování a měření čoček pomocí digitálního 4K mikroskopu řady VHX od společnosti KEYENCE.

Pozorování povrchu čočky
ZS-200, 1500×, koaxiální osvětlení + HDR
2D snímek
ZS-200, 1500×, koaxiální osvětlení + HDR
Snímek 3D měření profilu
Funkce HDR vizualizuje vady a cizorodé částice na povrchu čočky bez nutnosti použít skenovací elektronový mikroskop (SEM).
Pozorování cizorodých částic v čočce slunečních brýlí
VHX-E200, 30×, částečné kruhové osvětlení, před měřením
VHX-E200, 30×, částečné kruhové osvětlení, snímek automatického měření oblasti
Pozorování čočky slunečních brýlí s průchozím polarizovaným světlem
VH-Z20, 30×, podsvícení + polarizační filtr
Pozorování s průchozím polarizovaným světlem vizualizuje zbytkové napětí, cizorodé částice a praskliny.
Pozorování povrchu čočky
VH-Z20, 100×, kruhové osvětlení
Nyní lze zachytit vadné oblasti.
Pozorování vad na povrchu čočky
VHX-E500, 500×
Koaxiální osvětlení + režim optického stínového efektu
Pozorování vad na povrchu čočky
ZS-20, 100×
Kruhové osvětlení + režim optického stínového efektu
Režim optického stínového efektu dokáže vizualizovat vady, které se dříve musely pozorovat pomocí SEM.