Ampullen en flacons worden op grote schaal in medische instellingen gebruikt voor het bewaren van injectievloeistoffen en voor het vullen van injectiespuiten. Deze glazen containers moeten luchtdicht zijn. De betrouwbaarheid en de kwaliteit van die containers hangen nauw samen met de houdbaarheid en de veiligheid van de oplossingen die erin worden bewaard.
Dit deel is gewijd aan de basiskennis met betrekking tot ampullen en flacons, voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de kwaliteit ervan, en de meest recente waarnemings- en meetvoorbeelden met een 4K digitale microscoop die doeltreffend zijn bij het beheren en waarborgen van de kwaliteit van ampullen en flacons.

Geavanceerde en efficiënte waarneming en meting van ampullen en flacons

Wat is een ampul?

Een ampul is een container voor het bewaren van een injectievloeistof. Naar verluidt zijn ampullen het goedkoopst en hebben ze de hoogste luchtdichtheid. Nadat de oplossing in een glazen cilinder is gegoten, wordt het uiteinde van de container gesmolten en verzegeld tot een ampul. Wanneer de injectieoplossing gaat worden toegediend, breekt degene die de oplossing moet toedienen, de punt van de ampul af om de ampul openen. Vervolgens wordt een hypodermische naald in de opening gestoken om de oplossing in een injectiespuit op te zuigen. Onlangs zijn de zogeheten "one-point-cut"-ampullen de standaard geworden. Deze hebben een breeklijn waar de punt van de ampul gemakkelijk kan worden afgebroken en de ampul moeiteloos kan worden geopend. Die worden voornamelijk gebruikt voor het bewaren van kleine hoeveelheden oplossing en zijn soms van gekleurd glas gemaakt om zonlicht buiten te houden.

A: Punt, B: Hals, C: Eigenlijke ampul, D: Stip, E: Breeklijn
A
Punt
B
Hals
C
Eigenlijke ampul
D
Stip
E
Breeklijn

Voorzorgsmaatregelen voor de kwaliteit van ampullen

  • Ampullen moeten grondig worden gereinigd om verontreiniging door vreemde deeltjes te voorkomen. Ook moet de ampul worden gevuld met vloeibaar geneesmiddel dat niet troebel mag zijn, waarna de ampul moet worden versmolten en verzegeld.
  • Door de punt van de ampul af te breken om de ampul te openen, kunnen microscopisch kleine glassplinters in de injectievloeistof terechtkomen. Om ervoor te zorgen dat ampullen veilig kunnen worden geopend, moet er voorzichtigheid worden betracht ten aanzien van de kwaliteit van de verwerking van de breeklijnen.
  • Luchtbellen, barsten, breuken, enzovoort in het glas zullen een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van de ampul en op de kwaliteit van de oplossing in die ampul. Om te voorkomen dat producten met gebreken op de markt worden gebracht, moeten de oorzaken van de gebreken worden opgespoord en weggenomen door de vormgeving van de producten te inspecteren en voorafgaand aan de verzending die producten vergroot te controleren.

Wat is een flacon?

Een flacon (of flesje) is een container voor het bewaren van een injectievloeistof. Nadat een steriele glazen container met wijde opening met de oplossing is gevuld, wordt de container afgesloten met een rubberen stop en vervolgens omwonden en verstevigd met een aluminium dop of op een andere manier.
De rubberen stop kan herhaaldelijk worden doorgeprikt om de oplossing uit de flacon in een injectiespuit op te zuigen. De oplossing kan daarom meerdere malen worden opgezogen.
Een voorbeeld van de toepassing is het verdunnen van de oplossing in een flacon met de zoutoplossing uit een ampul bij het geven van een injectie. Om besmetting bij deze procedure te voorkomen, moet er steeds weer een nieuwe hypodermische naald worden gebruikt.

A: Rubberen stop, B: Aluminium dop, C: Steriele glazen container
A
Rubberen stop
B
Aluminium dop
C
Steriele glazen container

Voorzorgsmaatregelen voor de kwaliteit van flacons

  • Wanneer een hypodermische naald door de rubberen stop wordt gestoken, kunnen stukjes van de stop worden afgeschaafd en als vreemde deeltjes in de oplossing terechtkomen, waardoor coring ontstaat. Dit probleem doet zich normaal gesproken niet voor als de stop op de juiste manier wordt aangeprikt. Voorzichtigheid is echter geboden, want een slechte kwaliteit van de rubberen stop of fouten tijdens het afsluiten kunnen leiden tot coring, ongeacht de techniek waarmee de stop wordt aangeprikt.
  • Tijdens het toedienen van een injectie controleert de arts de verdunde oplossing visueel op verontreiniging met vreemde deeltjes, maar standaard wordt ervan uitgegaan dat ongeopende flacons niet zijn verontreinigd. Als een flacon tijdens de fabricage verontreinigd raakt met vreemde deeltjes, kan de kwaliteit en de veiligheid van het vloeibare geneesmiddel niet meer worden gegarandeerd, zodat voorzichtigheid geboden is met betrekking tot vreemde deeltjes die zich vóór het vullen van de flacon met de oplossing aan de flacon of de rubberen stop kunnen hechten, en ook tijdens het afsluiten van de flacon met de rubberen stop en andere procedés.
  • Beschadigingen aan glazen containers zoals barstjes, krassen, luchtbellen en zwarte vlekken zijn funest voor de houdbaarheid en de kwaliteit van de oplossing in de flacon. Gedetailleerde vormgevingsinspecties zijn vereist om deze gebreken te voorkomen, de oorzaken ervan vast te stellen en te voorkomen dat die zich opnieuw voordoen.

Problemen bij het waarnemen en meten van ampullen en flacons en voorbeelden van het gebruik van een 4K digitale microscoop

Borosilicaat glas wordt doorgaans gebruikt voor het vervaardigen van ampullen en flacons. Glazen containers kunnen barstjes, krassen en luchtbellen bevatten waardoor de kwaliteit en de veiligheid van de oplossing achteruitgaan, zodat nauwkeurige waarnemingen en evaluaties met een microscoop niet alleen nodig zijn bij 100% geautomatiseerde inspecties, maar ook tijdens het beheren en waarborgen van de kwaliteit.
Glas heeft echter kenmerken zoals doorzichtigheid, doordringbaarheid en diffuse weerkaatsing van licht, waardoor het zeer moeilijk is de verwerkingsplaatsen te controleren en problemen in verband met microscopisch kleine vormgevingen vergroot waar te nemen en te meten.

De 4K digitale microscoop uit de VHX-reeks van KEYENCE is uitgerust met een geavanceerde HR-lens met hoge resolutie, een 4K CMOS-beeldsensor en een waarnemingssysteem dat met eenvoudige handelingen toegang biedt tot diverse functies. De VHX-reeks optimaliseert waarnemingen en metingen en verbetert de verfijning ervan door waarnemingen met duidelijke 4K-beelden en contactloze 2D- en 3D-metingen mogelijk te maken.
Lees verder voor voorbeelden van het waarnemen en analyseren van glazen containers (ampullen en flacons) met de VHX-reeks.

Waarneming en 3D-meting van de breeklijn van een ampul

Met de 4K digitale microscoop uit de VHX-reeks kan glas zeer snel en duidelijk met eenvoudige handelingen worden waargenomen, waarvoor doorgaans de verlichtingscondities echter lastig zijn te bepalen. Dit product is voorzien van een multiverlichtingsfunctie, waarmee automatisch met één druk op een knop meerdere beelden vanuit alle richtingen kunnen worden vastgelegd. Het waarnemen kan onmiddellijk worden gestart door uit de automatisch vastgelegde beelden eenvoudig een beeld te selecteren dat geschikt is voor wat u wilt gaan doen. Deze functie vermindert aanzienlijk de tijd die tot nu toe nodig was om de omstandigheid te bepalen.
Deze microscoop heeft ook een HDR-beeldvormingsfunctie (High Dynamic Range) waarmee meerdere beelden die met verschillende sluitersnelheden zijn gemaakt, kunnen worden samengevoegd tot één beeld met een hoge kleurgradatie. Met deze functie is een schitteringsvrije, zeer nauwkeurige en contrastrijke waarneming mogelijk van de structuren van de breeklijnen van ampullen, die tot nu toe moeilijk waren waar te nemen vanwege het lage contrast ervan tegen de achtergrond, en kunnen microscopisch kleine scheurtjes in glazen containers worden waargenomen, wat eveneens lastig is.

HDR-beeld van een breeklijn die met de 4K digitale microscoop uit de VHX-reeks is vastgelegd
Coaxiale verlichting + HDR (300x)
Coaxiale verlichting + HDR (300x)

Bovendien kan er met de VHX-reeks van meerdere beelden met variërende scherpstelposities één beeld worden gemaakt, waardoor er 3D-beelden kunnen worden weergegeven waarmee zelfs structuren en oppervlakteruwheid worden vastgelegd. Het resultaat is dat het 3D-beeld dat op het scherm wordt weergegeven, voor waarneming in elke willekeurige hoek kan worden gedraaid zonder dat het monster naar de objecttafel hoeft te worden verplaatst of de hoek van de lens hoeft te worden aangepast.
Profielen kunnen ook worden gemeten door simpelweg willekeurige punten te selecteren. Meetwaarden op submicrometerniveau kunnen worden verkregen voor vormen van dwarsdoorsneden en onregelmatig gevormde oppervlakken van breeklijnen op een niet-destructieve, contactloze manier.

3D-weergave en profielmeting van een breeklijn die met de 4K digitale microscoop uit de VHX-reeks is vastgelegd.
Coaxiale verlichting + HDR (300x) + 3D-weergave en profielmeting
Coaxiale verlichting + HDR (300x) + 3D-weergave en profielmeting

Waarneming van beschadigde ampullen en flacons

Defecten en gebreken zoals barsten, breuken en luchtbellen in glazen containers die volledig luchtdicht moeten zijn, zoals ampullen en flacons, zijn funest voor de houdbaarheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de oplossing in die containers. Deze defecten zijn echter driedimensionaal als gevolg van de dikte van het glas, zodat het moeilijk is om het gehele doel duidelijk waar te nemen met optische microscopen, omdat slechts een deel van het doel in beeld kan worden gebracht wanneer dat sterk vergroot wordt waargenomen.

De 4K digitale microscoop uit de VHX-reeks heeft een optisch systeem waar een hoge resolutie samengaat met een grote scherptediepte. Daardoor zijn dus waarnemingen met zeer nauwkeurige beelden mogelijk waarbij het gehele doel scherp in beeld wordt gebracht, zelfs als dat doel diep is. Dit product is ook voorzien van een dieptecompositiefunctie waarmee van meerdere scherpgestelde beelden snel één glashelder beeld kan worden gemaakt. Vandaar dat zelfs microscopisch kleine barstjes en luchtbelletjes die zich diep in het glas bevinden, duidelijk en volledig kunnen worden waargenomen met 4K-beelden die volledig in het hele zichtveld in beeld zijn gebracht, zelfs bij sterke vergrotingen.

Waarneming van gebroken glas met de 4K digitale microscoop uit de VHX-reeks
Ringverlichting + dieptecompositie (200x)
Ringverlichting + dieptecompositie (200x)
Waarneming van een luchtbel met de 4K digitale microscoop uit de VHX-reeks
Ringverlichting + dieptecompositie (150x)
Ringverlichting + dieptecompositie (150x)

Een 4K digitale microscoop waarmee het kwaliteitsbeheer en de kwaliteitsborging van ampullen en flacons wordt geoptimaliseerd, en dat met één apparaat

Dankzij de hoge prestaties en diverse functies van de 4K digitale microscoop uit de VHX-reeks worden het kwaliteitsbeheer en de kwaliteitsborging van glazen containers die oplossingen bevatten en waarvoor stabiliteit, alsmede een hoge luchtdichtheid en betrouwbaarheid een vereiste zijn, verfijnder en geavanceerder.

De doorzichtigheid en de diffuse weerkaatsing van licht die kenmerkend zijn voor glas, leiden ertoe dat het bepalen van omstandigheden zoals belichting en sluitertijd tijdrovend kan zijn en een grote mate van deskundigheid vereist. Met dit product kan deze omstandigheid op eenvoudige manier worden bepaald en kan ook heel eenvoudig een beeld in het hele zichtveld scherp in beeld worden gebracht. Snelle waarnemingen en evaluaties zijn nu mogelijk.
Bovendien kan er naadloos worden waargenomen met 3D-beelden waarmee zelfs de oppervlaktegesteldheid wordt vastgelegd, kunnen niet-destructieve en contactloze 2D- en 3D-metingen van microscopisch kleine bewerkingslocaties worden uitgevoerd en kunnen dwarsdoorsnedevormen naadloos worden gevisualiseerd en kan het profiel ervan worden gemeten.
De VHX-reeks is uitgerust met tal van andere functies die inspelen op de verschillende behoeften die zich voordoen bij het waarnemen en analyseren, en kan ook automatisch rapporten opstellen, wat aanzienlijk bijdraagt aan de efficiëntie van het werk zonder dat daarvoor andere apparaten nodig zijn.

Klik op de onderstaande knoppen voor aanvullende informatie of vragen over de VHX-reeks.