Feltételek

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Szállító és a Vevő közötti, a Szállító által biztosított szállítmányokkal és/vagy szolgáltatásokkal (a továbbiakban: „Szállítmányok”) kapcsolatos jogviszonyra kizárólag a jelen általános szerződési feltételek irányadóak. A Vevő általános szerződési feltételei csak akkor érvényesek, ha a Szállító kifejezetten elfogadja azokat írásban. A szállítás terjedelmét, tartalmát és időpontját kölcsönös és egybevágó írásbeli nyilatkozatok határozzák meg.

2. A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a nem megrendelt termékeket időről időre megváltoztassa, beleértve azt a jogot, is, hogy a Vevő előzetes, kellő időben történő értesítését követően a termékek gyártását megszüntesse.

3. A Vevő nem kizárólagos joggal bír standard szoftverek és firmware-ek használatára, feltéve, hogy azokat nem változtatja meg, és a megállapodás szerinti teljesítményparaméterek keretein belül, valamint a megállapodás szerinti eszközökön használja. Kifejezett hozzájárulás nélkül a Vevő egyetlen biztonsági másolatot készíthet a standard szoftverről.

4. Részszállítások megengedettek, kivéve, ha azok elfogadását a Vevő észszerűtlenek tartja.

5. A jelen dokumentumban használt „kártérítési követelés” kifejezés a fölösleges kiadásokkal kapcsolatos kártalanítási követeléseket is magában foglalja.

II. ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS BESZÁMÍTÁSOK

1. Az árak magukra a termékekre vonatkozó, csomagolás nélkül értendő árak, amelyekhez hozzáadódik az alkalmazandó mértékű áruforgalmi adó.

2. Hacsak kifejezetten másképp nem rendelkezik a rendelés-visszaigazolás, az összes kifizetés a számla dátumától számított nettó 30 napon belül esedékes.

3. A számlákat levonásoktól és tranzakcióköltségek nélkül kell kifizetni a Beszállító részére.

4. A Vevő csak a nem vitatott és jogerős követeléseket számíthatja be.

III. A TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

1. A Szállítmányokhoz tartozó termékek („Visszatartott áruk”) a Szállító tulajdonában maradnak addig, míg a Szállító minden az üzleti kapcsolat alapján a Vevővel szemben támasztott követelése teljesül. Amennyiben a Szállítót megillető pénzügyi biztosítékok együttes értéke több mint 10%-kal meghaladja a biztosított követeléseket, a Szállító a pénzügyi biztosíték megfelelő részét felszabadíthatja, amennyiben a Vevő ezt kéri. A Szállító jogosult megválasztani, hogy mely pénzügyi biztosítékot kívánja felszabadítani.

2. A tulajdonjog fenntartásának ideje alatt a Vevő nem zálogosíthatja el a Visszatartott árukat, illetve nem használhatja azokat biztosítékként. Azok továbbértékesítésére pedig kizárólag viszonteladók jogosultak, szokványos üzleti tevékenységük keretén belül, és kizárólag azzal a feltétellel, hogy a viszonteladó fizetséget kap saját ügyfelétől, vagy a tulajdonjog átruházását ahhoz a feltételhez köti, hogy saját ügyfele teljesíti a fizetési kötelezettségét.

3. A Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szállítót, amennyiben harmadik fél lefoglalja a terméket, vagy egyéb módon beavatkozik.

4. Amennyiben a Vevő nem teljesíti a kötelezettségeit, nem fizeti ki az esedékes számlákat, vagy más módon megsérti a kötelezettségeit, a Szállító jogosult a szerződéstől elállni, a Visszatartott árukat visszavenni, amennyiben a Vevő a Szállító által meghatározott, észszerű határidőn belül sem teljesíti kötelezettségeit. A határidő megszabásának szükségtelenségéről szóló törvényi rendelkezéseket ez nem érinti. A Vevő köteles visszaadni a Visszatartott árukat. Az a tény, hogy a Szállító visszaveszi a Visszatartott árukat és/vagy gyakorolja a tulajdonjog fenntartásához való jogát, illetve lefoglaltatja a Visszatartott árukat, nem jelenti a szerződés felbontását, kivéve, ha a Szállító kifejezetten kijelenti az ilyen szándékát.

IV. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK; KÉSEDELEM

1. A Szállítmányok esetében meghatározott határidők csak akkor válnak kötelező érvényűvé, ha a Vevő által biztosítandó összes dokumentum – szükséges engedélyek és jóváhagyások, különös tekintettel a tervekre – kellő időben a Szállító rendelkezésére áll, és a megbeszélt fizetési feltételek, valamint a Vevő egyéb kötelezettségei teljesülnek. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek időben, a meghatározott határidőket észszerű mértékben meg kell hosszabbítani. Ez nem érvényes, ha a Szállító felelős a késedelemért.

2. Amennyiben a meghatározott határidők be nem tartására vis maior – úgymint mozgósítás, háború, felkelés vagy hasonló események, pl. sztrájk vagy munkáskizárás – miatt kerül sor, a határidőket megfelelően meg kell hosszabbítani. Ugyanezt kell alkalmazni, ha a Szállító nem kapja meg a neki a szállított termékeket kellő időben vagy megfelelő formában.

3. Amennyiben a Szállító felelős a késedelemért (a továbbiakban: „Késedelem”), és a Vevő bizonyíthatóan kárt szenvedett emiatt, a Vevő a Késedelem minden teljes hete után 0,5%-os kötbérnyi kártérítést követelhet, azonban a kártérítés összege semmi esetre sem lehet több, mint a Szállítmányok azon része árának 5%-a, amelyet a Késedelem miatt nem lehetett rendeltetésszerűen használatba venni.

4. A Vevő nem támaszthat a 3. pontban megadott határokat meghaladó kártérítési követeléseket késedelmes Szállítmányok, valamint a teljesítés elmaradása miatt, bármilyen késedelmes Szállítmányról legyen is szó, még akkor sem, ha letelik a Szállító számára a Szállítmányok leszállítására megszabott esetleges határidő. Ez nem érvényes akkor, ha szándékosság, súlyos gondatlanság, illetve halál, testi sérülés vagy egészségkárosodás miatti kötelező felelősség esetéről van szó. A Vevő csak akkor állhat el a jogszabályi kereteken belül a szerződéstől, ha a Szállító felelős a késedelemért. A fenti rendelkezések nem vonnak maguk után semmilyen változást a Vevő bizonyítási terhét illetően.

5. A Szállító kérésére a Vevő köteles észszerű időn belül nyilatkozni arról, hogy a késedelmes Szállítmányok miatt eláll-e a szerződéstől, vagy ragaszkodik a Szállítmányok leszállításához.

6. Amennyiben a Vevő kérésére az elküldés vagy a kiszállítás több, mint egy hónappal késik a szállításra való készenlét bejelentésétől számítva, a Vevőnek minden további megkezdett hónap után a Szállítmány részét képező termék árának 0,5%-a számolható fel tárolási költségként, amely azonban semmi esetre sem lehet több, mint összesen 5%. A szerződő felek bizonyíthatják, hogy magasabb, ill. alacsonyabb tárolási költségek merültek fel.

V. A KÁRVESZÉLY ÁTSZÁLLÁSA

1. Még ha ingyenes kiszállításban állapodtak is meg a felek, a kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor megtörténik a Szállítmányok elküldése, ill. a szállítmányozó felveszi azokat. A Vevő kérésére, a Szállító biztosítást köthet a Szállítmányokra a szállítás szokványos kockázataira vonatkozólag, a Vevő költségére.

2. Amennyiben az elküldés, a kiszállítás, a szerelés vagy felállítás elkezdése vagy teljesítése, a Vevő saját gyárában történő átvétel vagy a próbaüzem a Vevő hibájából késik, illetve, ha a Vevő egyéb okokból késlekedik a Szállítmányok átvételével, a kárveszély átszáll a Vevőre.

VI. A SZÁLLÍTMÁNYOK ÁTVÉTELE

Jelentéktelen hibák miatt a Vevő nem tagadhatja meg a Szállítmányok átvételét.

VII. MINŐSÉGI HIBÁK

A katalógusunkban említett garancia hatályát felülírják az alábbi feltételek:

A Szállító az alábbiak szerint felel a minőségi hibákért (a továbbiakban: „Hibák”):

1. A hibás alkatrészeket vagy hibás szolgáltatásokat a Szállító saját belátása szerint kijavítja, kicserél vagy ingyenesen ismét rendelkezésre bocsátja, feltéve, hogy a Hiba oka már létezett, amikor a kárveszély átszállt.

2. A javítási vagy csereigények a törvény szerinti elévülés kezdetétől számított 12 hónap múlva elévülnek; ugyanez vonatkozik értelemszerűen elállás és csökkentés esetén. Ezt a kitételt nem kell alkalmazni, ha a törvény hosszabb időszakot ír elő. Az elévülés megszakításáról és az elévülési időszakok újrakezdéséről szóló jogszabályokat ez nem érinti.

3. A Vevőnek indokolatlan késedelem nélkül (7 napon belül) írásban értesítenie kell a Szállítót a Hibáról.

4. Amennyiben Hibát jelent be, a Vevő jogosult a kifizetésekből akkora összeget visszatartani, mely észszerű arányban áll a Hibával. A Vevő azonban csak akkor tarthatja vissza a kifizetéseket, ha az adott Hiba bejelentésének tárgya indokolt és vitathatatlan. A Vevő nem jogosult kifizetéseket visszatartani, amennyiben a Hibával kapcsolatos követelés elévült. A Hibákkal kapcsolatos indokolatlan bejelentések feljogosítják a Szállítót arra, hogy költségeinek megtérítését követelhesse a Vevőtől./p>

5. A Szállítónak lehetőséget kell adni a hibás áru észszerű határidőn belül történő megjavítására vagy kicserélésére.

6. Amennyiben sikertelen a javítás vagy csere, a Vevő jogosult elállni a szerződéstől, vagy a díjazást csökkenteni. Ez nem érinti a Vevő 10. pont alapján fennálló kártérítési követeléseit.

7. Nem támasztható kártérítési követelés, amennyiben a Hiba a következő: jelentéktelen eltérés a megbeszélt minőségtől, csak kisebb mértékben korlátozza a használatot, természetes kopásból és elhasználódásból vagy olyan sérülésből eredő hiba, mely a kárveszély átszállása után következett be, hibás vagy hanyag kezelés, túlzott igénybevétel, nem megfelelő felszerelés, hibás építési munkálatok, nem megfelelő altalaj. Továbbá nem támaszthatók kártérítési követelések a szerződésben nem feltételezett, különleges külső hatások vagy nem reprodukálható szoftverhibák alapján. Szintén nem támasztható kártérítési követelés a Vevő, ill. harmadik felek által végrehajtott helytelen módosításokból vagy javítási munkákból eredő meghibásodások és azok következményei miatt.

8. A Vevő nem támaszthat követelést a kiegészítő teljesítések során felmerülő költségek miatt, beleértve az utazási, a szállítási, a munkaerő- és az anyagköltségeket, beleértve azt is, ha a költségek azért emelkednek meg, mert a Szállítmányok tárgyát utólag a Vevő telephelyétől eltérő helyre vitték. Kivételt képez ez alól, ha ez utóbbi megfelel a Szállítmányok normál használatának.

9. A Vevő semmilyen kártérítési követelést nem támaszthat a Hibák alapján. Ez nem érvényes a Hiba csalárd módon való elrejtése, a garantált jellemzők nem teljesülése; halál, testi sérülés vagy egészségkárosodás bekövetkezése; a szabadság korlátozása vagy a Szállító által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal elkövetett szerződésszegés esetén. A fenti rendelkezések nem vonnak maguk után semmilyen változást a Vevő bizonyítási terhét illetően. A Vevő semmilyen más vagy a VII. cikkben biztosítottat meghaladó, további követelést nem támaszthat Hibák alapján.

VIII. IPARI TULAJDONJOG ÉS SZERZŐI JOG; TULAJDONLÁSI JOGCÍMBELI HIÁNYOSSÁGOK

1. Eltérő megállapodás hiányában a Szállító a Szállítmányokat harmadik felek ipari tulajdonjogától és szerzői jogától (a továbbiakban: „Tulajdonjogok”) mentesen bocsátja rendelkezésre kizárólag a szállítási helynek megfelelő országra vonatkozólag. Amennyiben valamely harmadik fél jogos követelést támaszt a Vevővel szemben, mivel a Szállító által gyártott Szállítmányok Tulajdonjogokat sértenek, és amennyiben a Szállítmányokat a szerződésnek megfelelően használják, a Szállító a VII. cikk 2. pontjában meghatározott határidőn belül az alábbiak szerint tartozik felelősséggel a Vevő felé:

a) A Szállító választhat, hogy saját költségére megvásárolja-e Tulajdonjog használatát az érintett Szállítmányokra nézve, illetve módosítja a Szállítmányokat úgy, hogy már ne sértsék a Tulajdonjogokat, vagy kicseréli azokat. Amennyiben észszerű feltételek mellett ez nem lenne lehetséges a Szállító számára, a Vevő elállhat a szerződéstől, vagy csökkentheti a díjazást az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

b) A Szállító fenti kötelezettségei csak akkor állnak fenn, ha a Vevő (i) azonnal írásban értesíti a Szállítót arról, hogy harmadik fél ilyen követeléseket érvényesít; (ii) ha a Vevő nem ismeri el a jogsértés meglétét; valamint (iii) hagyja, hogy a Szállító saját belátása szerint gondoskodjon a védőintézkedésekről és az egyeztető tárgyalásokról. Amennyiben a Vevő a kár csökkentésére vagy más fontos okból felfüggeszti a Szállítmányok használatát, kötelessége felhívni a harmadik fél figyelmét arra, hogy a használat felfüggesztésének ténye nem jelent egyet a feltételezett jogsértés elismerésével.

2. A Vevő nem támaszthat követelést, amennyiben ő felel az ipari tulajdonjog megsértéséért.

3. A Vevő akkor sem támaszthat követelést, ha a Vevő által készített specifikációk, a Szállító által nem előrelátható használati mód vagy a Szállítmányok Vevő által történt módosítása, ill. nem a Szállító által biztosított termékekkel való együttes használata miatt következett be az ipari tulajdonjog megsértése.

4. Ezen túlmenően, Tulajdonjogok megsértése esetén a Vevő fenti 1 a) pont alapján támasztott követelései szempontjából a VII. cikk. 4. és 5. pontjában megadottakat kell értelemszerűen alkalmazni.

5. Amennyiben más tulajdonlási jogcímbeli hiányosságok fordulnak elő, a VII. cikket kell értelemszerűen alkalmazni.

6. A Vevő semmilyen más, ill. a VII. cikkben biztosított követelést meghaladó követelést nem támaszthat a Szállítóval vagy annak ügynökeivel szemben tulajdonlási jogcímbeli hiányosságok alapján.

IX. TELJESÍTÉS LEHETETLENSÉGE; A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

1. Amennyiben nem lehetséges a szállítás, a Vevő kártérítési követelésre jogosult, kivéve, ha a Szállító nem felelős a teljesítés lehetetlenségéért. A Vevő kártérítési követelése azonban a Szállítmányok azon része értékének 10%-ára korlátozódik, melynek nem kezdhető el a rendeltetésszerű használata a lehetetlenség miatt. Ez a korlátozás nem érvényes akkor, ha szándékosság, súlyos gondatlanság, illetve halál, testi sérülés vagy egészségkárosodás miatti kötelező felelősség esetéről van szó. Továbbá nem von maga után semmilyen változást a Vevő bizonyítási terhét illetően. Ez nem érinti a Vevő szerződéstől való elállási jogát.

2. Ha a IV. cikk 2. pontja értelmében bekövetkező előre nem látható események lényegesen megváltoztatják a Szállítmányok gazdasági jelentőségét vagy tartalmát, illetve jelentősen befolyásolják a Szállító üzletét, a szerződést az észszerűség és a jóhiszeműség elveinek figyelembe vételével kell módosítani. Amennyiben ez nem indokolható gazdasági okokból, a Szállítónak jogában áll a szerződéstől elállni. Amennyiben a Szállító érvényesíteni kívánja a szerződéstől való elálláshoz való jogát, az esemény következményeinek felismerését követően, indokolatlan késedelem nélkül értesítenie kell a Vevőt erről. Ugyanez érvényes akkor is, ha már korábban a szállítási határidő meghosszabbításáról állapodott meg a Vevővel.

X. EGYÉB KÁRTÉRÍTÉSI KÖVETELÉSEK

ELÉVÜLÉS

1. A Vevő semmilyen jogi ok alapján nem támaszthat kártérítési követelést, beleértve a szerződésből eredő kötelességek megsértésén vagy a jogellenes károkozáson alapulókat is. Ugyanez vonatkozik kifejezetten a Szállító által a Termék használati módjával kapcsolatban adott tanácsra, mivel csak a Vevő tudja felmérni a Termék adott alkalmazás esetében való használhatóságát és megfelelőségét.

2. A fenti kitétel nem érvényes akkor, ha pl. szándékosság, súlyos gondatlanság, illetve halál, testi sérülés vagy egészségkárosodás miatti kötelező felelősség esetéről, vagy a szerződés alapvető feltételeinek megsértéséről van szó. Azonban, a szerződés alapvető feltételeinek megsértésén alapuló kártérítési követelések a szerződésre jellemző, előrelátható kárra korlátozódnak, kivéve ha szándékosság, súlyos gondatlanság, illetve halál, testi sérülés vagy egészségkárosodás miatt támasztják azokat. A fenti rendelkezés nem von maga után semmilyen változást a Vevő bizonyítási terhét illetően.

3. Amennyiben a Vevő kártérítési követelésre jogosult, úgy az a VII. cikk 2. pontjában meghatározott elévülési határidő lejártát követően elévül. Ugyanez érvényes a Vevő által a károk elkerülése érdekében végrehajtott intézkedésekkel (pl. visszahívás) összefüggő kártérítési követelésekre is.

XI. JOGHATÓSÁG ÉS ALKALMAZANDÓ JOG

1. Amennyiben a Vevő üzletember, a szerződésből közvetlenül vagy közvetve eredő összes vita esetén kizárólag a Szállító székhelye szerinti bíróság illetékes. Azonban a szállító a Vevő székhelye szerinti bíróságon is indíthat keresetet.

2. A jelen szerződéssel összefüggésben álló jogviszonyokra nézve a belga jog az irányadó, az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének (CISG) kizárása mellett.

3. A termékek/próbakészülékek a Japánban és más országokban érvényes kiviteli törvények és szabályozások hatálya alá tartoznak. Tilos a termékek bármilyen eltérítése vagy újraexportálása, mely ellentétes vagy megsérti az alkalmazandó export-ellenőrzési jogszabályokat és szabályozásokat.

XII. ELVÁLASZTHATÓSÁGI ZÁRADÉK

A megállapodás egy vagy több rendelkezésének jogi szempontból való érvénytelensége nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét. Ez a kitétel nem érvényes, ha valamelyik fél számára túlzott nehézséget okozna, ha köteleznék a szerződés fenntartására.