Gebruiksvoorwaarden

LET OP: LEEST U DEZE BEPALINGEN AANDACHTIG VOOR U DEZE WEBSITE GAT GEBRUIKEN. GEBRUIK DEZE WBESITE NIET INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN ("VOORWAARDEN").

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV / SA ("KEYENCE") staat u enkel toe om het materiaal op deze website ("Site") te bekijken en te downloaden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u zich houdt aan alle copyright en andere eigendomsbepalingen, gebruikt in het originele materiaal op alle exemplaren van het materiaal. Het is niet toegestaan het materiaal op deze site op om het even welke wijze te veranderen noch het publiek weer te geven of te reproduceren, het uit te voeren, te verdelen of op andere wijze te gebruiken voor om het even welk publiek of commercieel doel. Door deze Voorwaarden is elk gebruik van deze materialen op om het even welke andere website of computernetwerkomgeving voor om het even welk doel strikt verboden. Alle materiaal op deze site is beschermd door het auteursrecht, en elk niet toegelaten gebruik van materiaal kan een inbreuk zijn op het auteursrecht, het handelsmerk, en andere wetten. Indien u zich niet aan om het even welke van deze Voorwaarden houdt, wordt uw toestemming om deze site te gebruiken meteen beëindigd, en stemt u er mee in onmiddellijk alle gedownloade of afgedrukte materialen te vernietigen. KEYENCE behoudt zich verder het recht voor uw toelating om om het even welke diensten van de site te gebruiken in te trekken, en om, zonder verdere reden, een of meer van de betrokken accounts onmiddellijk en op om het even welk ogenblik te verwijderen.

GEBRUIKERSINZENDINGEN

Andere dan persoonlijk identificeerbare informatie, omschreven in de KEYENCE Online Privacyverklaring, wordt elk materiaal, informatie of andere communicatie die u verstuurt of plaatst op deze Site aanzien als niet vertrouwelijk en gene eigendom ("Communicatie"). KEYENCE heeft geen verplichtingen ten aanzien van de Communicatie. Het staat KEYENCE en zijn vertegenwoordigers vrij deze Communicatie openbaar te maken, te verdelen, te kopiëren, op te nemen en/of op andere wijze te gebruiken, samen met alle afbeeldingen, data, tekst, geluiden en andere erin opgenomen elementen voor elk ander commercieel en niet-commercieel gebruik. Het is verboden naar of van deze Site om het even welke onwettig, lasterlijk, bedreigend, eerrovend, obsceen, pornografisch of elk ander materiaal dat een inbreuk betekent op om het even welke wet te verzenden of er op te plaatsen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Bij wijze van dienst kan KEYENCE op deze sites links aanbieden, verzorgd door andere aanbieders. Indien u deze sites bezoekt, verlaat u deze site. Indien u er voor kiest een gekoppelde site te gebruiken doet u dat op uw eigen risico en is het uw verantwoordelijkheid alle beschermende maatregelen te nemen. KEYENCE staat niet in voor om het even welke gekoppelde website of de informatie daarop of om het even welk product of dienst dat daar wordt beschreven. Links op onze site betekenen niet dat KEYENCE instemt met, verbonden of gekoppeld is met, of wettelijk toelating heeft voor het gebruik van om het even welk handelsmerk, handelsnaam, logo of copyright-symbool, zichtbaar of toegankelijk via deze links, of dat om het even welke gekoppelde site de toestemming heeft om het even welk handelsmerk, handelsnaam, logo of copyright-symbool van KEYENCE of een van zijn vennoten of dochterondernemingen te gebruiken.

SPECIAAL AANBOD

Of uw verzoek wordt geaccepteerd of niet steunt op onderzoek door KEYENCE, en de criteria kunnen wijzigen zonder aankondiging vooraf op het exclusief gezag van KEYENCE. Indien u het hier vermelde item niet binnen de 3 weken ontvangt, is het verzoek mogelijk verworpen.

DISCLAIMER

VOOR DE HOOGSTE MATE DIE TOELAATBAAR IS VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN DE MATERIALEN EN DIENSTEN DIE OP DEZE SITE WORDEN GELEVERD, GELEVERD "IN DE STAAT WAARIN ZE ZICH BEVINDEN" EN ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. VOOR DE HOOGSTE MATE DIE TOELAATBAAR IS VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, VERWERPT KEYENCE ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET NIET INBREUK MAKEN OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. KEYENCE staat verder niet garant voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de materialen of diensten op deze Site. KEYENCE kan de materialen en diensten op deze Site of de daarin beschreven producten en prijzen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De materialen en diensten op deze Site zijn mogelijk niet meer actueel en KEYENCE verplicht zich niet om de materialen en diensten op deze Site bij te werken. Informatie die op deze Site wordt gepubliceerd, kan verwijzen naar producten, programma's of diensten die niet beschikbaar zijn in uw land. Raadpleeg uw plaatselijk KEYENCE-kantoor voor informatie over de producten, programma's en diensten die mogelijk voor u beschikbaar zijn. De toepasselijke wetgeving zou de uitsluiting van impliciete garanties niet toe kunnen staan. In dat geval is de bovenstaande uitsluiting mogelijks niet volledig op u van toepassing.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN KEYENCE, DE ERMEE VERBONDEN BEDRIJVEN, HAAR LEVERANCIERS, OF ELKE ANDERE DERDE PARTIJ, VERMELD OP DEZE SITE, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR OM HET EVEN WELKE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DEZE DIE HET GEVOLG ZIJN VAN MISLOPEN VOORDELEN, VERLOREN DATA OF VERKOOPSONDERBREKINGEN) DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK, DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK, OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, VAN OM HET EVEN WELKE WEBSITE MET DEZE SITE VERBONDEN, OF DE MATERIALEN OF INFORMATIE OF DIENSTEN OPGENOMEN IN EEN VAN DEZE OF ALLE DERGELIJKE SITES, OF DAT NU STEUNT OP GARANTIE, EEN OVEREENKOMST, NALATIGHEID OF OM HET EVEN WELKE ANDERE WETTELIJKE GROND EN ONDANKS OF ER AL DAN NIET WERD GEWAARSCHUWD VOOR DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE. INDIEN UW GEBRUIK VAN DE MATERIALEN, INFORMATIE OF DIENSTEN VAN DEZE SITE RESULTEERT IN EEN NOOD OM SERVICE, HERSTELLING OF CORRECTIE VAN UITRUSTING OF DATA, ZAL U ALLE KOSTEN DAARVOOR ZELF DRAGEN. DE TOEPASSELIJKE WETGEVING LAAT MOGELIJK DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADE NIET TOE, ZODAT BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

TOEPASSELIJKE WETTEN

De Site wordt volledig of gedeeltelijk beheerd en geëxploiteerd door KEYENCE vanuit België. DOOR DE SITE TE BEZOEKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DE BELGISCHE WETGEVING, ZONDER PRINCIPES VAN CONFLICTEN VAN WETGEVING TE BESCHOUWEN, VAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE AANGELEGENHEDEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SITE, EN U STEMT ERMEE IN DAT ALLE GESCHILLEN ONDERHAVIG ZIJN AAN DE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID VAN DE HOVEN EN RECHTBANKEN VAN ANTWERPEN, AFDELING MECHELEN. Personen die de Site vanuit andere locaties betreden, doen dit op eigen risico en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving. KEYENCE verklaart niet dat de Inhoud op de Site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties, en toegang tot de Site vanuit gebieden waar de Inhoud onwettig is, is verboden.

ALGEMEEN

Bedrijfs- en productnamen die op deze Site worden genoemd, zijn handelsmerken of geregistreerde merken van de respectieve bedrijven. De informatie op deze Site is gebaseerd op het interne onderzoek / de evaluatie van KEYENCE op het moment van uitgave en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  • EtherCAT® is een geregistreerd merk en een geoctrooieerde technologie, in licentie gegeven door Beckhoff Automation GmbH, Duitsland
  • Microsoft, Windows, Internet Explorer en Visual Studio zijn geregistreerde merken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en / of andere landen
  • Adobe Acrobat is een geregistreerd merk of handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en / of andere landen
  • QR code is een geregistreerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED
  • Android is een handelsmerk van Google LLC

KEYENCE kan deze Voorwaarden op elk ogenblik herzien door deze post bij te werken. U moet deze pagina regelmatig bezoeken om de dan geldende Voorwaarden te herbekijken omdat ze bindend zijn voor u. Sommige bepalingen van deze Voorwaarden kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangeduide wettelijke aankondigingen of bepalingen op bepaalde pagina's van deze site.

OPMERKING: IEDEREEN DIE NAAR DE WEBSITE VAN KEYENCE VERWIJST (LINKT), MOET VOLDOEN AAN DE RICHTLIJNEN VOOR HET VERWIJZEN (LINKEN) NAAR DE WEBSITE VAN KEYENCE EN AAN ALLE TOEPASSELIJKE WETTEN.