Kodex chování a pokyny pro nákup pro dodavatele společnosti KEYENCE

Kodex chování a pokyny pro nákup pro dodavatele společnosti KEYENCE

Tento kodex ustavuje minimální požadavky kladené na jakýkoliv subjekt, který dodává zboží nebo služby společnosti KEYENCE (dále jen „dodavatel“). Tyto požadavky jsou v souladu s hodnotami společnosti KEYENCE a vztahují se globálně na všechny dodavatele, jejich pobočky a subdodavatele.

Základní obchodní zásady

Dodavatel musí za všech okolností postupovat plně v souladu se všemi platnými zákony, pravidly a nařízeními (souhrnně označovanými jako „zákony“).

1. Nabídky darů a zábavy

  • Během obchodních jednání se společností KEYENCE nebo jejím jménem se dodavatelé musí zdržet jakýchkoli nabídek darů nebo zábavy zaměstnancům společnosti KEYENCE.

2. Střet zájmů

  • Ke střetu zájmů dochází, pokud osobní zájmy nebo aktivity ovlivňují, nebo mohou potenciálně ovlivňovat schopnost jednotlivce jednat v nejlepším zájmu společnosti KEYENCE. Dodavatelé musejí uvést jména všech členů rodiny (nebo blízkých osob), které pracují pro společnost KEYENCE, pro některého z dodavatelů společnosti KEYENCE, zákazníka společnosti KEYENCE nebo pro její konkurenci.

3. Zaměstnanecké vztahy

  • Osobní údaje zaměstnanců nesmí být nikomu sdělovány s výjimkou případů, kdy je to jednoznačně nezbytné z obchodní nebo zákonných důvodů.
  • Komunikace se zaměstnanci v době jejich osobního volna musí být omezena pouze na případy nouze.

4. Pracovní vztahy

  • Společnost KEYENCE musí postupovat v souladu s platným pracovním právem a proaktivně šířit povědomí o ustanoveních tohoto práva. Jsme přesvědčeni, že zaměstnanci by měli pracovat v etickém prostředí bez diskriminace a obtěžování.
  • Dodavatel nesmí porušovat lidská práva svých zaměstnanců a musí s nimi jednat důstojně a s respektem.
  • Dodavatel může zaměstnávat jen takové pracovníky, kteří dosáhli minimálního požadovaného věku podle zákona.
  • Dodavatel nesmí využívat ani se podílet na žádné formě nucené práce nebo obchodování s lidmi.
  • Dodavatel musí se zaměstnanci jednat důstojně a s respektem a nesmí dovolit žádné tělesné tresty ani dopouštět se násilí nebo tím hrozit.
  • Dodavatel se nesmí dopouštět jakýchkoli forem diskriminace či obtěžování, ať už založených na pohlaví, rase, barvě pleti, náboženství, etnické příslušnosti, sociálním statutu, věku, sexuální orientaci, národnosti, hendikepu, politickém přesvědčení nebo jiných zákonem chráněných charakteristikách.

KEYENCE Corporation
Divize správy nákupů