Měřicí systémy obrazů

Automatizovaný systém okamžitého měření poskytující vysoce přesná a opakovatelná data měření za několik sekund; stačí umístit součástku na stolek a stisknout jediné tlačítko! V rámci zorného pole systému lze kdekoliv na součástce dimenzovat stovky klíčových hodnot. Vestavěný software pro automatickou detekci okrajů umožňuje zachovat konzistentnost měření u všech operátorů a eliminovat subjektivní odchylky. Tento uživatelsky přívětivý nástroj může kdokoli použít jako doplněk Vašich procesů kontroly kvality, ať už je to v laboratoři, nebo ve výrobní hale.

Stáhnout katalogy

Nabídka produktů

Řada IM-8000 - Digitální měřicí systém

Digitální měřicí systém řady IM-8000, schopný zobrazování ve vysokém rozlišení, má třikrát vyšší detekční výkon než konvenční systémy, aniž by to bylo na úkor jednoduchosti obsluhy: stačí umístit objekt na stolek a stisknout tlačítko. Díky 20megapixelovému CMOS senzoru a novému algoritmu, který umožňuje stabilní detekci hran, je možné s vysokou přesností změřit za několik sekund až 300 bodů. Nově vyvinutá rotační jednotka navíc dokáže otáčet objekty nejrůznějších rozměrů a tvarů a přitom je udržovat v horizontální poloze, což umožňuje provádět 360° měření několika povrchů v rámci jedné operace. Obsluha je jednoduchá, stačí stisknout tlačítko MEASURE. To zajistí konzistentní výsledky bez ohledu na to, kdo provádí obsluhu, a výrazně omezuje prostředky potřebné k měření. Rychlost, konzistentnost a snadná obsluha tohoto produktu řeší řadu problémů spojených s měřením.

Katalogy Cena

Řada LM - Vysoce přesný digitální měřicí systém

A high-precision, optical gauge that allows operators to achieve dimensional measurement results to +/-0.1um. Utilising automatic focus, epi-illumination, and high precision optics, at the push of a button you can repeatably measure all 2D features, including height.

Katalogy Cena

Profilprojektory jsou typem optických měřících zařízení. Jejich princip měření je podobný jako u optických mikroskopů. Díl je umístěn na měřící ploše a světlo na něj svítí zespodu. Na obrazovce je pak promítnut profil, neboli stín dílu. Telecentrické čočky jsou zde využity k přesnému měření.
Profilprojektory byly původně vyvinuty ke kontrole obrysů dílů. Modely vybavené měřícími funkcemi se objevily až později. Průměr obrazovky některých větších profilprojektorů přesahuje i 1 m.
Profilprojektory jsou také často nazývány jako stínografy.

Princip profilprojektorů (telecentrický optický systém)

Typické profilprojektory svítí zespodu a promítají stín měřeného dílu umístěného na měřící ploše přes objektiv na obrazovku. Z tohoto sůvodu jsou také nazývány stínografy.
V tomto okamžiku je velikost promítaného obrazu obrazem, který je zvětšen podle skutečného poměru z měřeného dílu. Rozměr měřeného dílu se měří změřením tohoto obrazu.
Vprofilprojektorech se používá optický systém známý jako telecentrický optický systém, který umožňuje promítat s přesným zvětšením z libovolného místa na měřící ploše. S běžným objektivem se blízké předměty jeví jako velké a vzdálené jako malé, což umožňuje posoudit perspektivu. Telecentrické objektivy naopak promítají blízké i vzdálené díly ve stejné velikosti.
Telecentrický objektiv tedy umožňuje vrhat stín dílu ve správném zvětšení, aniž by docházelo k deformaci obrazu.

A: Obrazovka, B: Objektivy, C: Pohyblivý stolek, D: ovládací prvky pro pohyb stolku (ovládací prvky pro osy X a Y)

Opatření, údržba a kalibrace

Konvenční profilprojektory vyžadují pravidelné provádění údržby, aby byla zajištěna nepřetržitá funkce a přesnost měření. Údržbu často provádí technik přímo na místě, protože profilprojektor je všeobecně příliš velký a není praktické ho opakovaně někam odesílat.
Navíc je nutné pravidelně provádět kalibraci, aby se potvrdilo, že přesnost odpovídá stanoveným specifikacím. Kalibrační cyklus profilprojektorů se pohybuje v rozmezí od 6 měsíců do 3 let. Stejně jako v případě údržby se i kalibrace obvykle provádí na místně.

Profilprojektorů – výhody

Základní vlastností profilprojektorů je, že umožňují dvourozměrné měření (ve směru os X a Y) na rozdíl od konvečních ručních měřidel, jako jsou mikrometry, posuvná měřidla nebo výškoměry/hloubkoměry, které jsou omezeny na měření vždy pouze v jedné ose.

Výhodou je, že to kontrolním pracovníkům umožňuje zdvojnásobit výkon ve srovnání s jednorozměrovými ručními měřidly. Operátoři mohou zarovnat levý dolní roh obrazu se středovou linií obrazovky, čímž nastaví počáteční bod a získají současně údaj o délce i šířce, což pomáhá zefektivnit kontrolní procesy.

Profilprojektroy provádějí bezkontaktní měření, které nezkresluje údaje u pružných dílů a nepoškozuje citlivé díly. Během procesu kontroly se dílů nedotýká nic jiného než světlo, takže neexistuje potenciál deformace nebo změny tvaru.

Hlavní výhodou kromě integrity součástí je to, že bezkontaktní měřidla také eliminují subjektivní faktor a z něj vyplývající lidskou chybu spojenou s ručními měřidly. Po odstranění této subjektivity společnosti zaznamenávají zlepšení stejnoměřných měřených hodnot.

Společnosti mohou využitím profilprojektorů zaznamenat přínosy z hlediska nákladů. Jedním ze způsobů je to, že mohou zkrátit dobu kontroly pomocí profilprojektorů, která není tak velká jako u běžných ručních měřidel.

Úspora času a zvýšení produktivity mohou mít významný dopad na ziskovost. Další úspora nákladů spočívá v konvenčních měřidlech. Větším využitím optických metod výrazně snížíte opotřebení konvenčních měřidel. S větším opotřebením a potřebou pravidelné recertifikace vzniká také potřeba zajistit další záložní nástroje, které pokryjí odstávky, což lze nyní eliminovat pomocí optických metod.

Umístění dílu na měřící plochu
Na obraz promítaný ve zvětšeném formátu na obrazovce se aplikuje měřítko umožňující měřit rozměry. Případně můžete současně použít stolek XY a rozměry změřit z velikosti pohybu.
Profilprojektory s automatizovanou funkcí výpočtu umožňují měřením bodů při pohybech stolku provádět různá měření, jako je šířka, průměr a úhel.

Jak změřit délku/šířku

Umístěte měřený díl na plochu a nastavte výšku stolku tak, aby byl díl zaostřený.
Poté zarovnejte orientaci strany, kterou chcete měřit na obrazovce, s orientací referenční čáry měřící plochy, a nastavte hodnotu stolku XY na 0.
Poté stolkem pohněte pomocí prvků pro ovládání pohybu stolku a zarovnejte druhou měřenou stranu promítaného obrazu s referenční čárou měřící plochy.
V tomto okamžiku se v každém ze směrů X a Y zobrazí velikost pohybu stolku, a tato hodnota se tak stane měřenou hodnotou. V případě jednoduchého měření v jediném směru se použije pouze velikost pohybu ve směru X nebo Y.

Jak změřit poloměr/průměr

Umístěte měřený díl na plochu a nastavte výšku stolku tak, aby byl díl zaostřený.
Poté zarovnejte středový bod kružnice na promítnutém obraze s bodem, který označuje střed referenční čáry měřící plochy.
Pokud měříte poloměr, označte v tomto místě 0 bodů, posuňte stolkem a přečtěte velikost pohybu v bodě, ve kterém se okraj kružnice nacházel ve středu stolku. Pokud měříte průměr, posuňte stolkem z tohoto bodu na okraj kruhu a zde označte 0 bodů. Přesuňte se k opačnému okraji a přečtěte velikost pohybu. V obou těchto případech bývá zvykem měřit ve čtyřech směrech ve tvaru kříže.
Měření je možné provádět také přiložením soustředně stupňované měřicí šablony k obrazovce.
Profilprojektor s funkcí výpočtu spočítají průměr a poloměr kružnice automaticky změřením tří bodů na jejím obvodu.

Jak změřit úhly

Úhly lze měřit několika způsoby
Jednou z metodou měření velikosti natočení stolku je jeho otáčení ve směru θ vyrovnáním přímky promítaného obrazu s referenční přímkou měřící plochy.
Existuje metoda kontroly, při které se na měřící plochu umístí šablona s úzce odstupňovaným úhloměrem.
V případě profilprojektorů s funkcí výpočtu se úhel vypočítá zadáním dvou přímek.

Jak používat šablony

Existuje několik typů šablon.
Šablony pro měření průměru a poloměru mají značky soustředných kružnic, šablony pro měření úhlů mají radiální označení, případně existují šablony, které tyto prvky kombinují. Některé stupnice jsou navíc vepsány v mřížce, která znázorňuje hodnoty souřadnic XY. Oba typy se umisťují na obrazovku a měří se srovnáním s promítaným obrazem.

Profilprojektory – často kladené dotazy

Profilprojektory jsou určeny k vizuální dvourozměrné kontrole. Z tohoto důvodu by bylo nutné díl otočit a znovu změřit jeho trojrozměrné parametry. Další možností je použití kombinace nástrojů, jako jsouprofilprojektory, posuvná měřidla/mikrometry a výškoměry. Pomocí profilprojektorů můžete například změřit libovolný dvourozměrný prvek a poté díl přemístit k výškovému měřidlu, pomocí kterého zjistíte požadované výšky nebo hloubky. Finální naměřené výsledky lze ručně zapsat do reportu nebo zadat do stávající platformy pro vytváření reportů.

Optický měřící systém KEYENCE řady IM umožňují měřit až 300 rozměrů na díle do 3 sekund stisknutím tlačítka, a to s přesností ±2 µm. Po změření dílu systém automaticky zaznamená data a vytvoří kontrolní report. Naše nejnovější jednotka má integrovanou výškovou sondu umožňující měřit v ose Z. Ve srovnání s tradičními profilprojektory zaznamenávají výrazné zkrácení doby kontroly, snížení odchylky způsobené subjektivitou obsluhy a snížení počtu dílů, které je nutné vyřadit nebo přepracovat. Výhody z hlediska rychlosti měření, přesnosti a snadného používání se projeví okamžitě.

Upínací přípravky

Upínací přípravky pro profilprojektory slouží k upevnění objektu ve správné orientaci před měřením. Například kulatý předmět lze upevnit vodorovně sevřením, nebo je možné upevnit předmět, jehož spodní povrch není rovný, v orientaci vhodné pro měření.
K dispozici je řada různých upínacích přípravků, mezi které patří klipy, svěráky a magnety.

Měřící šablona Mylar

Měřící šablona se používá tak, že si jí překryjete obraz měření promítaný na obrazovku. Existují různé typy šablon. Nejčastěji se používají například šablony s mřížkou nebo soustřednou stupnicí.
Kromě toho lze překrytím promítaného obrazu měřicí šablonou, v níž je návrhová hodnota cíle měření zvětšena ve stejném měřítku, zjistit, jak se obrys ideální hodnoty liší od skutečného měřeného dílu.

Osvětlení povrchu

Profilprojektory dokážou svítit a vytvářet stín nejen zespodu, ale také svítit ze shora (ze strany objektivu) a promítat obrysy.
I pokud je měřený díl obtížně měřitelný pouze pomocí transmisního (podsvíceného) obrazu, je možné jej změřit pomocí vrchního osvětlení.

Závora

Zatemňovací závora slouží k blokování vnějšího světla. Zablokování okolního světla umožňuje přesněji promítat tvary.

Zeptali jsme se našich zákazníků Proč jste přešli od optického komparátoru a měřicího mikroskopu k digitálnímu měřicímu systému?

Zeptali jsme se našich zákazníků, proč přešli z konvenčních měřících technologií na optický měřící systém řady IM. Podívejte se, jak tento systém zvyšuje hodnotu jakéhokoliv kontrolního procesu.

Technické příručky

Řada IM DIGITÁLNÍ MĚŘÍCÍ SYSTÉM PŘÍKLADY POUŽITÍ

Podívejte se na příklady běžných použití optického měřícího systému pro rychlé měření řady IM. Příklady použití zahrnují: soustružené díly, obráběné díly, pružiny, výlisky, spojovací materiál, těsnění atd.

Technické příručky

OTÁZKY A ODPOVĚDI Všechno o řadě IM DIGITÁLNÍ MĚŘICÍ SYSTÉM [Kompilace]

Často kladené dotazy o nové generaci optického měřícího zařízení IM a tom, jak si vede v porovnání s konvenčními měřidly, jako jsou posuvná měřidla, mikrometry a klasické profilprojektory.

Technické příručky