Směrnice o OEEZ a bateriích

Závazek společnosti KEYENCE k dodržování směrnice WEEE

První směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE – 2002/96/ES) vstoupila v platnost v Evropě dne 13. srpna 2005 a její přepracovaná verze (2012/19/EU) pak 14. února 2014. Jejím účelem je zachování odpadních elektrických a elektronických zařízení a jejich opakované používání, recyklace a jiné formy obnovy. Společnost KEYENCE tímto prohlašuje, že její recyklační program vyhovuje směrnici WEEE.

Podrobnější informace ke směrnici WEEE naleznete pod následujícím odkazem:
Odpadní elektrická a elektronická zařízení (Evropská komise)

Podle této směrnice jsou produkty společnosti KEYENCE klasifikovány jako produkty B2B a musí být takto označeny. Na všech produktech, které je nutno recyklovat, je zobrazen symbol pojízdného kontejneru na odpad přeškrtnutého křížem.

Jestliže je na produktu, který jste od nás zakoupili, vyznačen symbol pojízdného kontejneru na odpad přeškrtnutého křížem, mějte na paměti následující a zlikvidujte produkt následujícím způsobem:

Jakékoli zvýšení provozních nákladů pro výrobce se obvykle projeví zvýšením ceny produktu. Společnost KEYENCE se ale rozhodla ceny svých produktů nezvyšovat, nýbrž podělit se o tyto nové náklady se svými zákazníky.

Náš přístup ke sdílení této nové výzvy s Vámi je následující:

  • Společnost KEYENCE bude hradit veškeré náklady na nakládání, recyklaci a opakované používání zařízení WEEE, aby splnila cíle stanovené příslušnou legislativou a předpisy
  • Společnost KEYENCE uhradí náklady na správu dat a zpracovávání sestavy pro správní orgány s cílem prokázat shodu s veškerými administrativními požadavky směrnice WEEE
  • Společnost KEYENCE naopak žádá svoje zákazníky, aby uhradili náklady na přepravu zařízení WEEE do jí pověřené recyklační společnosti

Společnost KEYENCE uzavřela smlouvu o recyklaci s organizací European Advanced Recycling Network (EARN) a bude hradit veškeré náklady na nakládání, recyklaci a opakované používání zařízení dodaných do partnerských provozů organizace EARN.

Za zajištění a úhradu nákladů za odběr a přepravu do partnerských provozů organizace EARN nese odpovědnost uživatel.

Chcete-li zlikvidovat zařízení WEEE zakoupené od nás, klikněte na následující odkaz a vyplňte příslušný formulář. Organizace EARN se na Vás obrátí, aby Vás informovala o adrese a dalších propozicích pro přepravu zařízení WEEE.

Formulář pro odběr zařízení

RECYKLACE A LIKVIDACE BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

V souvislosti s prodejem baterií nebo dodáváním zařízení obsahujících baterie jsme Vás povinni informovat o následujících skutečnostech:

Použité baterie a akumulátory, které nejsou součástí odpadního elektrického zařízení, je třeba před zanesením zařízení na sběrné místo ze zařízení vyjmout.
Použité baterie a akumulátory nevyhazujte do domovního odpadu:

Proč se použité baterie a akumulátory nesmí vyhazovat do domovního odpadu?
Použité baterie mohou obsahovat škodlivé látky, které mohou uniknout do prostředí, pokud nejsou baterie řádně skladovány nebo zlikvidovány.
Symboly vyznačené na bateriích mají následující význam:

  • Symbol pojízdného kontejneru na odpad přeškrtnutý křížem znamená, že se baterie nesmí vyhazovat do domovního odpadu.
  • Pb = baterie obsahuje více než 0,004 hmotnostního procenta olova
  • Cd = baterie obsahuje více než 0,002 hmotnostního procenta kadmia
  • Hg = baterie obsahuje více než 0,0005 hmotnostního procenta rtuti

Kde mohu zlikvidovat odpadní baterie a akumulátory?

Odpadní přenosné baterie a akumulátory z jakéhokoli z našich produktů můžete zdarma vrátit:
a) na veřejném sběrném místě,
b) na místě prodeje baterií a akumulátorů do zařízení.

Pro všechny vrácené odpadní baterie a akumulátory platí následující:
Vrácené baterie a akumulátory se odesílají do schválených zpracovatelských závodů, kde se recyklují v souladu s platnými právními předpisy a postupy pro nakládání s bateriemi.
Z baterií a akumulátorů se získají v nich obsažené recyklovatelné materiály, které se navrátí do cyklu zpracování surovin.
Veškeré znečišťující látky se řádně zachytí a zlikvidují.