Podmínky použití

UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY. POKUD TYTO PODMÍNKY NEPŘIJÍMÁTE, PAK TUTO WEBOVOU STRÁNKU NEPOUŽÍVEJTE.

POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Společnost KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA (dále jen „společnost KEYENCE“) vám povoluje zobrazovat si a stahovat materiály na tomto webu pouze pro osobní, nekomerční účely, a to za podmínky, že budete zachovávat veškerá autorská a jiná vlastnická práva uvedená v originálních materiálech a jejich kopiích. Nejste oprávněni materiály na tomto webu jakkoli upravovat nebo zveřejňovat nebo reprodukovat či distribuovat nebo jinak používat pro jakékoli veřejné či komerční účely. Pro účely těchto podmínek je jakékoli použití těchto materiálů na jakémkoli jiném webu nebo počítači připojeném k síti k jakýmkoli účelům přísně zakázáno. Veškeré materiály na tomto webu jsou chráněny autorským právem a neoprávněné použití jakýchkoli materiálů na tomto webu může znamenat porušení autorských práv, ochranné známky a dalších zákonů. Porušíte-li kteroukoli z těchto podmínek, pozbývá vaše oprávnění tento web užívat automaticky platnosti a vy tímto výslovně souhlasíte s tím, že neprodleně zničíte veškeré stažené i tištěné materiály. Společnost KEYENCE si dále vyhrazuje právo ukončit platnost vašeho oprávnění užívat tento web a jeho služby a odstranit, ať už z určitého důvodu nebo bez konkrétního důvodu, veškeré vaše příslušné účty, a to okamžitě a kdykoli.

DATA ZADÁVANÁ UŽIVATELEM

Veškeré informace s výjimkou údajů umožňujících identifikaci osoby, které jsou stanoveny v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti KEYENCE, a veškeré materiály, informace a další obsah komunikace vysílaný nebo zadávaný na tomto webu je považován za obsah nepodléhající důvěrnosti a ochraně vlastnictví (dále jen „obsah komunikace“). Společnost KEYENCE nemá vzhledem k obsahu komunikace žádné povinnosti. Společnost KEYENCE a jí pověření zástupci mohou obsah komunikace zpřístupňovat, distribuovat, kopírovat, nakládat s ním a jinak využít, a to včetně veškerých obrázků, údajů, textů, zvukových záznamů a dalších prvků, které jsou jeho součástí, pro jakékoli komerční i nekomerční účely. Je zakázáno na tento web vkládat nebo z něj odesílat nezákonné, urážlivé, výhružné, hanlivé, obscénní, pornografické či jiné materiály porušující platnou legislativu.

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Společnost KEYENCE může v zájmu větší praktičnosti na tomto webu uvádět odkazy na webové stránky provozované jinými subjekty. Tyto odkazy vedou mimo tyto webové stránky. Pokud se rozhodnete navštívit web pod některým z těchto odkazů, činíte tak na vlastní riziko a nesete odpovědnost za případná bezpečnostní opatření. Společnost KEYENCE odkazované webové stránky ani informace na nich uvedené či produkty a služby zde popisované nijak neschvaluje. Z uvedení odkazů na našem webu nevyplývá, že společnost KEYENCE schvaluje, má jakýkoli vztah nebo je oprávněna používat jakoukoli ochrannou známku, obchodní název, logo nebo symbol autorských práv zobrazený nebo přístupný prostřednictvím odkazů, ani že daný web je oprávněn používat ochrannou známku, obchodní název, logo nebo symbol autorských práv společnosti KEYENCE nebo jejích dceřiných a přidružených společností.

ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA

Přijetí nebo zamítnutí vašeho požadavku vychází z vyhodnocení provedeného společností KEYENCE a použitá kritéria se mohou bez předchozího upozornění změnit na základě úsudku společnosti KEYENCE. Pokud zde uvedený produkt neobdržíte do 3 týdnů, byl požadavek pravděpodobně zamítnut.

PRÁVNÍ OMEZENÍ

MATERIÁLY A SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA TOMTO WEBU JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, TJ. BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Společnost KEYENCE dále neručí za přesnost a úplnost materiálů a služeb na tomto webu. Společnost KEYENCE může materiály a služby na tomto webu upravovat, což platí i pro produkty a služby v nich popisované, a to kdykoli bez předchozího upozornění. Materiály a služby na tomto webu mohou být zastaralé a společnost KEYENCE se nezavazuje materiály a služby na tomto webu aktualizovat. Informace publikované na tomto webu se mohou týkat produktů, programů či služeb, které nejsou nabízeny ve vaší zemi. Informace o produktech, programech a službách, které můžete mít k dispozici, obdržíte od místní pobočky společnosti KEYENCE. Platná legislativa může zakazovat vyloučení implicitních záruk a výše uvedené vyloučení proto pro vás nemusí platit.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

SPOLEČNOST KEYENCE A JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A DODAVATELÉ A JINÉ TŘETÍ STRANY UVEDENÉ NA TOMTO WEBU NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY (VČETNĚ ŠKOD VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY DAT NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI) VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ, NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT A VÝSLEDKU POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBU, WEBOVÝCH STRÁNEK PROPOJENÝCH ODKAZY S TÍMTO WEBEM NEBO MATERIÁLŮ ČI INFORMACÍ NEBO SLUŽEB NA KTERÉMKOLI Z TĚCHTO WEBŮ, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY NEBO OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA. POKUD V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ, INFORMACÍ ČI SLUŽEB NA TOMTO WEBU VZNIKNE NUTNOST PROVÉST SERVIS, OPRAVU NEBO ÚPRAVU VYBAVENÍ NEBO DAT, NESETE VEŠKERÉ PŘÍSLUŠNÉ NÁKLADY. PLATNÁ LEGISLATIVA MŮŽE ZAKAZOVAT VYLOUČENÍ IMPLICITNÍCH ZÁRUK ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY A VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ PROTO PRO VÁS NEMUSÍ PLATIT.

PLATNÁ LEGISLATIVA

Webové stránky jsou zcela nebo zčásti ovládány a provozovány společností KIB se sídlem v Belgii. SVÝM PŘÍSTUPEM NA TENTO WEB VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TÍM, ŽE BELGICKÉ PŘEDPISY A ZÁKONY PLATÍ BEZ OHLEDU NA PŘÍPADNÉ KONFLIKTY ZÁKONŮ NA VEŠKERÉ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE UŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBU, A DÁLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VEŠKERÉ SOUDNÍ SPORY BUDOU ŘEŠENY V JURISDIKCI BELGICKÝCH SOUDŮ. Uživatelé přistupující na tento web z jiných míst tak činí na vlastní riziko a nesou odpovědnost za dodržování veškerých místních platných zákonů. Společnost KIB neručí za to, že obsah tohoto webu je vhodný nebo přístupný pro použití na jiných místech, a přístup k němu v regionech, kde je jeho obsah ilegální, je zakázán.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Názvy společností a názvy produktů uvedené na tomto webu jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností. Informace na tomto webu vycházejí z interního výzkumu/hodnocení společnosti KEYENCE v okamžiku vydání a mohou se měnit bez předchozího upozornění.

  • EtherCAT® je registrovaná ochranná známka a patentovaná technologie licencovaná společností Beckhoff Automation GmbH (Německo)
  • Microsoft, Windows, Internet Explorer a Visual Studio jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a / nebo dalších zemích
  • Adobe Acrobat je buď registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech a / nebo dalších zemích
  • QR kód je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED
  • Android je ochranná známka společnosti Google LLC

Společnost KEYENCE může tyto podmínky kdykoli upravit aktualizací tohoto oznámení. Proto byste měli tuto stránku příležitostně navštívit a zkontrolovat, protože tyto podmínky jsou pro vás závazné. Určitá ustanovení těchto podmínek mohou být výslovně nahrazena na základě prohlášení uvedených na určitých stránkách tohoto webu.

POZNÁMKA: UŽIVATEL ODKAZUJÍCÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI KEYENCE MUSÍ DODRŽOVAT POKYNY PRO ODKAZY NA WEB SPOLEČNOSTI KEYENCE A VEŠKERÉ PLATNÉ ZÁKONY.