Všeobecné podmínky

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy mezi dodavatelem a kupujícím v souvislosti s poskytováním zboží nebo služeb ze strany dodavatele (dále jen „zboží“) se řídí výhradně těmito Všeobecnými podmínkami. Všeobecné podmínky kupujícího platí pouze tehdy, pokud s tím dodavatel písemně výslovně souhlasí. Rozsah, obsah a čas dodání bude dohodnut formou vzájemné písemné dohody.

2. Dodavatel si vyhrazuje právo příležitostně upravovat neobjednané produkty, a to včetně práva ukončit výrobu produktů, přičemž o této skutečnosti kupujícího s dostatečným předstihem informuje.

3. Kupující má nevýhradní právo používat standardní software a firmware za předpokladu, že tyto prostředky zůstanou beze změn a jsou používány v rámci dohodnutých parametrů výkonu a na dohodnutých zařízeních. Bez výslovného souhlasu si může kupující pořídit jednu záložní kopii standardního softwaru.

4. Částečné dodání je možné, pokud není nepřijatelné ze strany kupujícího.

5. Pojem „reklamace škod“ používaný v aktuálních Všeobecných podmínkách se vztahuje i na nároky na odškodnění v případě zbytečných výdajů.

II. CENY, PLATEBNÍ PODMÍNKY A KOMPENZACE

1. Uvedené ceny platí pro samotné produkty bez balení; k ceně může být připočtena daň z přidané hodnoty v aktuálně platné sazbě.

2. Není-li v potvrzení objednávky výslovně uvedeno jinak, jsou veškeré platby splatné ve lhůtě 30 dnů od data vystavení faktury.

3. Platby budou zasílány na účet dodavatele.

4. Kupující může požadovat kompenzace pouze v případě nesporných reklamací, které neumožňují odvolání.

III. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

1. Zboží, které je součástí dodávky („zadržené zboží“), zůstává ve vlastnictví dodavatele až do vyřízení veškerých nároků, které má dodavatel vůči kupujícímu z titulu jejich vzájemného obchodního vztahu. Jestliže součet hodnot zástavních nároků dodavatele překračuje o více než 10 % hodnotu všech zajištěných nároků, uvolní dodavatel na žádost kupujícího příslušnou část zástavního nároku; dodavatel je oprávněn rozhodnout se, které zástavní nároky si přeje uvolnit.

2. Po dobu platnosti výhrady vlastnictví nemůže kupující zadrženým zbožím ručit ani jej využívat jako zajištění a jeho přeprodej je možný pouze v případě prodejců v rámci jejich běžné obchodní činnosti a pouze za předpokladu, že prodejce přijme od zákazníka platbu nebo převede vlastnictví na zákazníka na základě toho, že zákazník splnil svoji platební povinnost.

3. Kupující musí bezodkladně informovat dodavatele o případném zabavení nebo jiném zásahu třetí strany.

4. Jestliže kupující nesplní svoje povinnosti, neprovede platbu ve lhůtě její splatnosti nebo jinak poruší svoje závazky, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy a odebrat zadržené zboží, pokud zákazník svoji povinnost nesplní ani v přiměřené lhůtě na nápravu stanovené dodavatelem; na ustanovení uvádějící, že lhůta na nápravu není nutná, nemá tato situace žádný vliv. Kupující je v takovém případě zadržené zboží povinen vrátit. Skutečnost, že dodavatel odebral zadržené zboží nebo uplatnil výhradu vlastnictví nebo že došlo k zabavení zadrženého zboží, v žádném případě nezakládá důvod k odstoupení od smlouvy, pokud tak dodavatel výslovně neustanoví.

IV. TERMÍN DODÁNÍ A ZPOŽDĚNÍ

1. Stanovený termín dodání je závazný pouze v případě, že kupující včas předloží veškeré doklady, potřebná povolení a souhlasy (zejména v souvislosti s plány) a dodrží veškeré dohodnuté platební podmínky a další povinnosti. Pokud nejsou tyto podmínky splněny včas, budou stanovené lhůty přiměřeně prodlouženy; toto ustanovení neplatí v případě, že je za zpoždění zodpovědný dodavatel.

2. Pokud nebyly stanovené lhůty dodrženy z důvodu zásahu vyšší moci (např. mobilizace, válka, sociální nepokoje, stávky, blokády apod.), budou tyto lhůty přiměřeně prodlouženy. Totéž platí v případě, že dodavatel neobdrží ve stanovené lhůtě nebo stavu svoje vlastní dodávky.

3. Jestliže je za zpoždění zodpovědný dodavatel (dále jen „zpoždění“) a kupující v důsledku toho utrpí prokazatelnou ztrátu, může kupující požadovat kompenzaci uznatelných škod ve výši 0,5 % ceny za každý ukončený týden zpoždění, nejvýše však 5 % ceny té části dodávky, kterou nebylo možné v důsledku zpoždění začít používat k zamýšlenému účelu.

4. Nároky kupujícího na kompenzaci škod vzniklých v důsledku zpoždění dodávky a reklamace škod vzniklých v důsledku překročení limitů stanovených v odst. 3 výše jsou ve všech případech zpožděných dodávek vyloučeny, a to i v případě vypršení stanovené lhůty, v níž má dodavatel realizovat dodávku. Toto ustanovení neplatí v případě škod vzniklých v důsledku záměrného jednání, hrubé nedbalosti nebo usmrcení, úrazu či škod na lidském zdraví. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího je možné pouze v případě, že za zpoždění nese odpovědnost dodavatel. Výše uvedená ustanovení nezakládají žádnou změnu v povinnosti kupujícího nést důkazní břemeno.

5. Na žádost dodavatele předloží kupující v přiměřené lhůtě prohlášení, zda v důsledku zpoždění dodávky odstupuje od smlouvy nebo trvá na dodání zboží.

6. Jestliže je expedice nebo dodání zboží na žádost kupujícího opožděno o více než jeden měsíc od oznámení, že je zboží připraveno k dodání, může být kupujícímu účtován poplatek za skladování ve výši 0,5 % ceny zboží za každý započatý měsíc, nejvýše však 5 % ceny zboží. Smluvní strany mohou prokázat, že náklady na skladování byly vyšší nebo naopak nižší.

V. PŘENOS RIZIKA

1. Riziko přechází na kupujícího v okamžiku expedice zboží nebo jeho předání přepravci, a to i v případě, že se smluvní strany dohodly na bezplatné přepravě. Na žádost kupujícího sjedná dodavatel pojištění zboží proti běžným rizikům při přepravě, a to na náklady kupujícího.

2. Riziko přechází na kupujícího i v případě, že je expedice, dodání, zahájení montáže nebo instalace, převzetí v prostorách kupujícího nebo zkušební běh zpožděn z důvodů, za které nese odpovědnost kupující, nebo jestliže kupující z jiného důvodu zboží nepřevezme.

VI. PŘÍJEM ZBOŽÍ

Kupující neodmítne zboží převzít z důvodu drobných vad.

VII. VADY KVALITY

Rozsah záruky uvedený v našem katalogu je nahrazen následujícími ustanoveními:

Dodavatel nese odpovědnost za vady kvality (dále jen „vady“), a to následujícím způsobem:

1. Vadné díly nebo služby budou dle úsudku dodavatele bezplatně opraveny, vyměněny nebo poskytnuty znovu za předpokladu, že důvod vady existoval již v době před převodem rizika.

2. Nároky na opravu nebo výměnu podléhají omezení na dobu 12 měsíců od začátku zákonné lhůty; totéž platí s příslušnými změnami i v případě odstoupení od smlouvy nebo slevy. Toto ustanovení neplatí v případě, že zákon stanovuje delší lhůtu. Na ustanovení týkající se přerušení běhu zákonné lhůty nebo nového začátku zákonné lhůty nemá toto ustanovení žádný vliv.

3. Kupující musí o vadě informovat písemně a bez zbytečného odkladu (do 7 dnů).

4. Po oznámení vady může kupující pozdržet platbu ve výši odpovídající přiměřené hodnotě vady. Kupující nicméně může platby pozdržet pouze tehdy, jestliže je věcná podstata oznámení vady opodstatněná a nepopiratelná. Kupující není oprávněn pozdržet platbu v případě, že je jeho reklamace vady promlčená. Neopodstatněné oznámení vady zakládá oprávnění dodavatele požadovat od kupujícího kompenzaci vzniklých nákladů.

5. Dodavateli musí být v přiměřené lhůtě poskytnuta možnost vadné zboží opravit nebo vyměnit.

6. Jestliže se oprava nebo výměna nezdaří, má kupující nárok na odstoupení od smlouvy nebo ponížení ceny; veškeré reklamace škod uplatněné kupujícím ve smyslu odst. 10 zůstávají beze změny.

7. Kupující nemůže reklamovat vady v případě, že se jedná o zanedbatelnou odchylku od smluvené kvality nebo drobné zhoršení použitelnosti, přirozené opotřebení nebo škodu vzniklou po přenesení rizika v důsledku nesprávného nebo nedbalého zacházení, nadměrného namáhání, nevhodného vybavení, nesprávných stavebních úprav či nevhodného podkladu, a dále o škodu způsobenou vnějšími vlivy neuvedenými ve smlouvě nebo softwarovými chybami, které nelze reprodukovat. Reklamace vad způsobených nesprávnými úpravami nebo opravami provedenými kupujícím nebo třetí stranou a v jejich důsledku nebudou uznány.

8. Kupující nemá žádný nárok na kompenzaci výdajů na související plnění, tj. cestovné, náklady na dopravu, práci a materiál, pokud tyto výdaje vzrostly v důsledku toho, že předmět dodávky byl následně přesunut na jiné místo než do objektu kupujícího, pokud ovšem tento přesun není součástí běžného užívání zboží.

9. Kupující nemá žádný nárok na kompenzaci škod vzniklých v důsledku vady. Toto ustanovení neplatí v případě, že se jedná o podvodně skrytou vadu, že nejsou dodrženy garantované parametry zboží nebo že dojde k usmrcení, úrazu nebo škodám na zdraví, omezení na svobodě nebo záměrnému či hrubě nedbalému porušení smlouvy ze strany dodavatele. Výše uvedená ustanovení nezakládají žádnou změnu v povinnosti kupujícího nést důkazní břemeno. Jakékoli jiné nároky kupujícího nad rámec nároků ve smyslu tohoto čl. VII jsou vyloučeny.

VIII. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A AUTORSKÁ PRÁVA, VADY V PRÁVNÍCH NÁROCÍCH

1. Není-li dohodnuto jinak, poskytne dodavatel zboží nezatížené vlastnickými a autorskými právy podle legislativy platné v zemi dodání. Jestliže třetí strana vznese vůči kupujícímu oprávněný nárok na základě porušení vlastnických a autorských práv ke zboží ze strany dodavatele, přičemž zboží bylo používáno v souladu se smlouvou, uhradí dodavatel kupujícímu ve lhůtě stanovené v čl. VII odst. 2 následující kompenzaci:

a) Dodavatel se rozhodne, zda na vlastní náklady obdrží právo užívat vlastnické nebo autorské právo k příslušnému zboží nebo zda zboží upraví tak, aby vlastnické resp. autorské právo neporušovalo, nebo jej vymění. Pokud to pro dodavatele není přiměřeným způsobem proveditelné, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat ponížení ceny na základě platných ustanovení.

b) Výše uvedené povinnosti dodavatele platí pouze v případě, že kupující (i) neprodleně písemně informuje dodavatele o jakémkoli nároku tohoto druhu, který třetí strana vznesla, (ii) vyloučí existenci porušení práv ze své strany a (iii) ponechá veškerá opatření na ochranu a jednání o vyrovnání na vůli dodavatele. Jestliže kupující přestane zboží používat, aby snížil vzniklé škody nebo z jiného oprávněného důvodu, je povinen třetí stranu upozornit, že z této skutečnosti nelze vyvozovat jakékoli uznání vlastního porušení práv.

2. Kupující nemůže uplatnit reklamaci, pokud nese odpovědnost za porušení vlastnických nebo autorských práv.

3. Kupující dále nemůže uplatnit reklamaci v případě, že k porušení vlastnických nebo autorských práv došlo v důsledku specifikací uvedených kupujícím, v důsledku použití, které dodavatel nemohl předvídat, nebo v důsledku úprav zboží provedených kupujícím nebo jeho použití v kombinaci s produkty nedodanými dodavatelem.

4. V souvislosti s reklamacemi uplatněnými kupujícím ve smyslu odst. 1 a) výše platí článek VII, odst. 4 a 5 s příslušnými změnami i v případě porušení vlastnických nebo autorských práv.

5. V případě jiných vad v právních nárocích platí s příslušnými změnami článek VII.

6. Jakékoli jiné nároky kupujícího vůči dodavateli nebo jeho zastoupení a nároky překračující rámec stanovený v tomto článku VIII na základě vad v právních nárocích jsou vyloučeny.

IX. NEMOŽNOST PLNĚNÍ, ÚPRAVY VE SMLOUVĚ

1. Není-li možné dodání zboží, je kupující oprávněn uplatnit nárok na úhradu škody, pokud je za tuto nemožnost odpovědný dodavatel. Nárok dodavatele na úhradu škod je ale omezen na částku ve výši 10 % hodnoty té části zboží, kterou nelze v důsledku nemožnosti dodání začít používat k zamýšlenému účelu. Toto omezení neplatí v případě škod vzniklých v důsledku záměrného jednání, hrubé nedbalosti nebo usmrcení, úrazu či škod na lidském zdraví; tato skutečnost nezakládá žádnou změnu v povinnosti kupujícího nést důkazní břemeno. Na právo kupujícího odstoupit od smlouvy nemá tato skutečnost žádný vliv.

2. Jestliže nepředvídatelné události ve smyslu článku IV, odst. 2 významně změní ekonomický význam nebo obsah dodávky nebo výrazně ovlivní obchodní činnost dodavatele, bude smlouva upravena s přihlédnutím k zásadám přiměřenosti a dobré víry. Nelze-li to odůvodnit ekonomickými důvody, není dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Jestliže dodavatel hodlá uplatnit svoje právo na odstoupení od smlouvy, informuje o tom kupujícího bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důsledky dané události; to platí i v případě, že bylo s kupujícím předem dohodnuto prodloužení dodací lhůty.

X. DALŠÍ NÁROKY NA ÚHRADU ŠKOD

ZÁKONNÁ LHŮTA

1. Kupující nemá nárok na úhradu škod na jakémkoli právním podkladě, a to ani v případě porušení povinností vzniklých v souvislosti se smlouvou nebo občanskoprávním deliktem. To platí zejména pro doporučení poskytovaná dodavatelem ohledně způsobu užívání produktu, protože použitelnost a vhodnost produktu pro danou aplikaci dokáže posoudit výhradně kupující.

2. Výše uvedené ustanovení neplatí v případě škod vzniklých v důsledku záměrného jednání, hrubé nedbalosti nebo usmrcení, úrazu či škod na lidském zdraví nebo konfliktu s vlastním účelem smlouvy. Nárok na úhradu škod vzniklých v důsledku konfliktu s vlastním účelem smlouvy je omezen na předvídatelné škody plynoucí z podstaty smlouvy, pokud nevznikly záměrně nebo v důsledku hrubé nedbalosti či případně usmrcení, úrazu nebo poškození lidského zdraví. Výše uvedené ustanovení nezakládá žádnou změnu v povinnosti kupujícího nést důkazní břemeno.

3. Má-li kupující nárok na úhradu škody, je tento nárok po uplynutí zákonné lhůty podle článku VII, odst. 2, promlčen. Totéž platí pro nároky kupujícího v souvislosti s opatřeními přijatými s cílem vyvarovat se škod (např. odvolání).

XI. JURISDIKCE A PLATNÁ LEGISLATIVA

1. Jestliže je kupující podnikatelem, budou veškeré spory vzniklé v přímé nebo nepřímé souvislosti se smlouvou řešeny v sídle dodavatele. Dodavatel nicméně může vznést žalobu v sídle kupujícího.

2. Právní vztahy vzniklé v souvislosti s touto smlouvou se budou řídit belgickým právem s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

3. Produkty/zkušební zařízení podléhají zákonům a předpisům o vývozu platným v Japonsku a dalších zemích. Jakékoli odchylky nebo re-export v rozporu s platnými zákony a předpisy upravujícími vývoz je zakázán.

XII. KLAUZULE O ODDĚLITELNOSTI JEDNOTLIVÝCH USTANOVENÍ SMLOUVY

Pozbude-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy platnosti, nemá tato skutečnost žádný vliv na platnost ostatních ustanovení. Toto ustanovení neplatí, pokud by pro některou ze smluvních stran nemělo smysl v plnění smlouvy pokračovat.