Warunki korzystania

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZE WARUNKI. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ TYCH WARUNKÓW („WARUNKI”), NIE KORZYSTAJ Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ.

KORZYSTANIE Z WITRYNY

KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA („KEYENCE”) zezwala na przeglądanie i pobieranie materiałów z tej witryny internetowej („Witryna”) tylko do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem zachowania wszystkich informacji o prawach autorskich i innych prawach własności wykorzystanych w materiałach oryginalnych lub jakichkolwiek kopiach tych materiałów. Zabrania się modyfikowania materiałów zamieszczonych na tej Witrynie w jakikolwiek sposób, publicznego wyświetlania lub odtwarzania, wykonywania, rozpowszechniania lub wykorzystywania ich w inny sposób do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych. Dla celów niniejszych Warunków, jakiekolwiek wykorzystanie tych materiałów w jakiejkolwiek innej witrynie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym w jakimkolwiek celu jest surowo zabronione. Wszystkie materiały w tej Witrynie są chronione prawami autorskimi i nieautoryzowane wykorzystanie jakichkolwiek materiałów dostępnych na tej Witrynie może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa. Jeśli użytkownik naruszy którykolwiek z niniejszych Warunków, jego upoważnienie do korzystania z tej Witryny zostanie automatycznie cofnięte i niniejszym użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na natychmiastowe zniszczenie wszelkich pobranych lub wydrukowanych materiałów. KEYENCE zastrzega sobie również prawo do cofnięcia upoważnienia do korzystania z wszelkich usług z Witryny oraz do natychmiastowego usunięcia, z podaniem lub bez podania przyczyny, wszelkich powiązanych kont w dowolnym czasie.

MATERIAŁY ZAMIESZCZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

W przeciwieństwie do danych osobowych, które określono w oświadczeniu o ochronie prywatności KEYENCE, wszelkie materiały, informacje lub inne treści, które użytkownik przesyła lub zamieszcza na tej Witrynie, nie będą uważane za poufne i zastrzeżone („Treści”). KEYENCE nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do Treści. KEYENCE i osoby przez nią wyznaczone mogą swobodnie ujawniać, rozpowszechniać, kopiować, włączać i/lub w inny sposób wykorzystywać Treści oraz wszystkie obrazy, dane, teksty, dźwięki i inne elementy w nich zawarte do wszelkich celów komercyjnych i/lub niekomercyjnych. Zabrania się zamieszczania lub przesyłania na lub z tej Witryny jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, zniesławiających, zawierających groźby, oszczerczych, obscenicznych, pornograficznych lub jakichkolwiek innych, które mogłyby naruszyć jakiekolwiek prawo.

ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Dla wygody użytkownika KEYENCE może udostępniać na tej Witrynie łącza do witryn internetowych obsługiwanych przez inne podmioty. W przypadku korzystania z takich witryn użytkownik opuści tę Witrynę. Jeśli użytkownik zdecyduje się odwiedzić którąkolwiek z udostępnionych za pomocą łącza witryn, robi to na własne ryzyko i to na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za podjęcie wszelkich środków ochronnych. KEYENCE nie popiera żadnych udostępnionych za pomocą łącza witryn internetowych ani zawartych w nich informacji, ani żadnych produktów lub usług w nich opisanych. Łącza w naszej Witrynie nie oznaczają, że firma KEYENCE, lub którykolwiek z jej spółek zależnych lub stowarzyszonych,popiera lub jest prawnie upoważniona do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub symbolu praw autorskich wyświetlanego w łączach lub dostępnego za pośrednictwem tych łączy, lub że jakakolwiek połączona witryna jest upoważniona do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub symbolu praw autorskich firmy KEYENCE lub którejkolwiek z jej spółek zależnych lub stowarzyszonych.

OFERTA SPECJALNA

Przyjęcie żądania użytkownika opiera się na badaniu przeprowadzonym przez firmę KEYENCE, a kryteria mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia według wyłącznego uznania firmy KEYENCE. W przypadku nieotrzymania wymienionego tu przedmiotu w ciągu 3 tygodni, żądanie mogło zostać odrzucone.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

MATERIAŁY I USŁUGI ŚWIADCZONE W TEJ WITRYNIE SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Ponadto KEYENCE nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów oraz usług na tej Witrynie. KEYENCE może dokonywać zmian w materiałach i usługach na tej Witrynie lub w opisanych produktach i cenach w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Materiały i usługi na tej Witrynie mogą być nieaktualne, a KEYENCE nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów i usług na tej Witrynie. Informacje publikowane na tej Witrynie mogą odnosić się do produktów, programów lub usług, które nie są dostępne w Twoim kraju. Użytkownik musi skontaktować się z lokalnym biurem KEYENCE, aby uzyskać informacje dotyczące produktów, programów i usług, które mogą być dla niego dostępne. Obowiązujące prawo może nie zezwalać na wyłączenie gwarancji dorozumianych, a zatem powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania do użytkownika.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA KEYENCE, JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, JEJ DOSTAWCY LUB INNE STRONY TRZECIE WYMIENIONE NA TEJ WITRYNIE NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM BEZ OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCE Z UTRACONYCH ZYSKÓW, UTRACONYCH DANYCH LUB PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA, NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA LUB WYNIKÓW KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY, JAKICHKOLWIEK WITRYN INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH Z TĄ WITRYNĄ LUB MATERIAŁÓW, INFORMACJI LUB USŁUG ZAWARTYCH W JAKIEJKOLWIEK LUB WSZYSTKICH TAKICH WITRYNACH, CZY TO NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. JEŚLI KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW, INFORMACJI LUB USŁUG Z TEJ WITRYNY POWODUJE KONIECZNOŚĆ SERWISOWANIA, NAPRAWY LUB KOREKTY SPRZĘTU LUB DANYCH, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZYSTKIE ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD UBOCZNYCH LUB WTÓRNYCH, A ZATEM POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA

Witryna jest kontrolowana i obsługiwana w całości lub w części przez KIB z Belgii. ODWIEDZAJĄC WITRYNĘ, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE STATUT I PRAWO BELGIJSKIE, BEZ WZGLĘDU NA ZASADY PRAWA KOLIZYJNEGO, BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH SPRAW ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z TEJ WITRYNY, A TAKŻE ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE SPORY SĄDOWE BĘDĄ PODLEGAĆ WYŁĄCZNEJ JURYSDYKCJI SĄDÓW W BELGII. Osoby, które uzyskują dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to na własne ryzyko i są odpowiedzialne za zgodność z obowiązującym prawem lokalnym. KIB nie składa żadnych oświadczeń, że Zawartość Witryny jest odpowiednia lub dostępna do wykorzystania w innych miejscach, a dostęp do niej z terytoriów, na których Zawartość jest nielegalna, jest zabroniony.

OGÓLNE

Nazwy firm i produktów wymienione w tej Witrynie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Informacje zawarte w tej Witrynie oparte są na wewnętrznych badaniach/ocenie KEYENCE w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

  • EtherCAT® is a registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff Automation GmbH, Germany.
  • Microsoft, Windows, Internet Explorer oraz Visual Studio są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach
  • Adobe Acrobat jest zastrzeżonym znakiem towarowym albo znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated w USA i/lub innych krajach
  • Kod QR jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DENSO WAVE INCORPORATED
  • Android jest znakiem towarowym Google LLC

KEYENCE może zmienić niniejsze Warunki w dowolnym czasie poprzez aktualizację tego wpisu. Należy odwiedzać tę stronę od czasu do czasu, aby zapoznać się z obowiązującymi w danym czasie Warunkami, ponieważ są one wiążące. Niektóre postanowienia niniejszych Warunków mogą zostać zastąpione wyraźnie wskazanymi informacjami prawnymi lub warunkami znajdującymi się na poszczególnych stronach niniejszej witryny.

UWAGA: KAŻDY, KTO ŁĄCZY SIĘ Z WITRYNĄ INTERNETOWĄ KEYENCE, MUSI STOSOWAĆ SIĘ DO WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH ŁĄCZENIA SIĘ Z WITRYNĄ INTERNETOWĄ KEYENCE I WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.