Dyrektywa WEEE (ZSEE) i ws. baterii

Zobowiązanie KEYENCE do przestrzegania dyrektywy WEEE

Pierwsza dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE – 2002/96/WE) weszła w życie w całej Europie 13 sierpnia 2005 roku, a zmieniona dyrektywa (2012/19/UE) weszła w życie 14 lutego 2014 roku. Jej celem jest zapobieganie powstawaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz promowanie ponownego wykorzystania, recyklingu i innych form odzysku. W dalszej części dokumentu, KEYENCE deklaruje swój program recyklingu w oparciu o dyrektywę WEEE.

Szczegółowe informacje na temat dyrektywy WEEE można znaleźć pod poniższym łączem:
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (Komisja Europejska)

W ramach tej dyrektywy produkty KEYENCE są sklasyfikowane jako produkty B2B i są oznaczone zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol przekreślonego koła pojawia się na wszystkich produktach, które muszą być poddane recyklingowi.

Jeśli na zakupionym u nas produkcie jest symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady, należy zwrócić uwagę na poniższe informacje i pozbyć się go w sposób opisany poniżej:

Każdy nowy wzrost kosztów operacyjnych producentów znajduje zwykle odzwierciedlenie we wzroście cen produktu. Firma KEYENCE zdecydowała się jednak nie podwyższać cen produktów, ale podzielić się tymi nowymi kosztami z klientami.

Oto nasze podejście do współpracy z klientami w ramach tego nowego wyzwania:

  • KEYENCE pokrywa koszty przetwarzania, recyklingu i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, aby osiągnąć cele wyznaczone przez odpowiednie przepisy prawa i regulacje
  • KEYENCE pokrywa koszty zarządzania danymi i sprawozdawczości dla organu rządowego w celu wykazania zgodności ze wszystkimi wymogami administracyjnymi dyrektywy WEEE
  • W zamian KEYENCE zwraca się do swoich klientów o pokrycie kosztów transportu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do wyznaczonego przez KEYENCE zakładu recyklingu

Firma KEYENCE zawarła umowę dotyczącą recyklingu z firmą European Advanced Recycling Network (EARN) i pokryje wszelkie koszty przetwarzania, recyklingu i odzysku sprzętu po jego dostarczeniu do zakładów partnerskich EARN.

Obowiązkiem klienta jest zorganizowanie i opłacenie kosztów odbioru oraz transportu do zakładów partnerskich EARN.

Kliknij poniższe łącze i wypełnij formularz, jeśli chcesz zutylizować zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zakupiony od nas. EARN skontaktuje się, aby poinformować o adresie i wszelkich informacjach wymaganych do transportu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Formularz odbioru

RECYKLING I UTYLIZACJA BATERII I AKUMULATORÓW

W związku ze sprzedażą baterii lub dostarczeniem urządzeń zawierających baterie mamy obowiązek poinformować o następujących kwestiach:

Zużyte baterie i akumulatory, które nie są zamknięte w odpadowym urządzeniu elektrycznym, muszą zostać wyjęte z urządzenia przed oddaniem go do punktu zbiórki odpadów.
Zużytych baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami gospodarstwa domowego:

Dlaczego zużytych baterii i akumulatorów nie można wyrzucać do odpadów gospodarstwa domowego?
Zużyte baterie mogą zawierać szkodliwe substancje, które mogą zostać uwolnione do środowiska, jeśli nie są prawidłowo magazynowane lub utylizowane.
Symbole na bateriach/akumulatorach mają następujące znaczenie:

  • Przekreślony symbol kontenera oznacza, że baterii nie wolno wyrzucać do śmieci domowych
  • PB = akumulator zawiera więcej niż 0,004 procenta wagowego ołowiu
  • CD = akumulator zawiera więcej niż 0,002 procenta wagowego ołowiu
  • Hg = akumulator zawiera więcej niż 0,0005 procenta wagowego rtęci

Gdzie można pozbyć się zużytych baterii i akumulatorów?

Baterie i akumulatory przenośne z dowolnego z naszych produktów można bezpłatnie oddać:
a) w publicznym punkcie zbiórki,
b) w miejscu sprzedaży baterii i akumulatorów do urządzeń.

W przypadku zużytych baterii i akumulatorów przemysłowych z dowolnego z naszych produktów oferujemy możliwość ich zwrotu poprzez wysłanie ich do firmy zajmującej się utylizacją na nasze zlecenie. Pokryjemy koszty recyklingu.
Prosimy o zapłacenie kosztów wysyłki bezpośrednio firmie kurierskiej. Etykietę zwrotu można utworzyć pod następującym linkiem:
https://b2btool.earn-service.com/keyence-parcel-solution/parcelselect

Jeżeli nie możesz znaleźć sposobu wysyłki przemysłowych baterii i akumulatorów, skontaktuj się z nami, a my zorganizujemy dla Ciebie opłacony transport.
Należy upewnić się, że stare baterie i akumulatory przemysłowe zostały bezpiecznie zapakowane na czas transportu, a w szczególności, że ich bieguny są całkowicie zaizolowane, np. przez maskowanie.

Poniższe informacje dotyczą wszystkich zwracanych zużytych baterii i akumulatorów:
Zwrócone baterie i akumulatory są wysyłane do zatwierdzonych punktów utylizacji, w ramach których zostaną poddane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami przetwarzania baterii.
Materiały nadające się do recyklingu są odzyskiwane i zwracane do cyklu surowców.
Wszelkie zanieczyszczenia są odpowiednio zbierane i usuwane.