Zoekgeschiedenis
  Reeks ( resultaten)
   Modellen ( resultaten)
    Zoekterm

     Naleving

     Conflictmineralen

     Conflictmineralen afkomstig uit de Democratische Republiek Congo (DRC) of een aangrenzend land (hierna aangeduid als "de betreffende landen"), zijn een financieringsbron geworden voor gewapende groeperingen. Dit leidt tot schendingen van mensenrechten en milieuschade. De vier mineralen in kwestie (tin, tantalium, wolfraam en goud) zijn veel gebruikt mineralen in elektrische en elektronische producten.
     Het beleid van KEYENCE is erop gericht om geen onderdelen, componenten of mineralen aan te kopen waarvan wij weten dat ze uit conflictgebieden afkomstig zijn.
     Bovendien heeft KEYENCE niet de intentie om gewapende groeperingen te ondersteunen of te financieren die in de betreffende landen verantwoordelijk zijn voor schendingen van mensenrechten. KEYENCE is betrokken bij het elimineren van conflictmineralen in samenwerking met zijn leveranciers. Dit gebeurt door toeleveringsketens te onderzoeken met behulp van toepassingen die terberschikking worden gesteld door het 'initiatief voor conflictvrije inkoop' (Conflict-Free Sourcing Initiative, CFSI), een organisatie die verantwoordelijke inkoop van mineralen bevordert.

     Beheer van chemische stoffen in producten

     Wereldwijd worden steeds meer beperkingen gesteld aan chemische stoffen in elektrische en elektronische producten.
     KEYENCE deelt met zijn leveranciers diverse standaarden die betrekking hebben op de duurzame inkoop van: chemische stoffen, componenten en materialen die wij in onze producten gebruiken. KEYENCE zet zich in voor de naleving van beperkingen met betrekking tot chemische stoffen die in veel landen en regio's gelden, zoals de Richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (RoHS) in de Europese Unie.

     Gedragscode voor medewerkers

     KEYENCE heeft een werkwijze opgezet dat alle medewerkers regelmatig verplicht om het intern Bedrijfsbeleid en de interne Richtlijn voor zakendoen te bevestigen. Deze documenten vormen de gedragscode voor medewerkers en zijn bedoeld om als organisatie de kans te verkleinen dat: misbruik, intimidatie en dergelijke problemen zich voordoen. Daarnaast werken wij eraan om een gedegen en intrinsieke naleving van deze code te waarborgen, waarbij we ook de bewustheid proberen te vergroten van wat de naleving inhoudt. Dit doen wij door deze beoordelingscriteria proactief op onze dagelijkse werkzaamheden toe te passen.

     Horizontale organisatie

     KEYENCE hecht waarde aan "wat gezegd is", niet aan "wie het gezegd heeft"
     Om geen hinder te ondervinden van hiërarchische relaties, handhaaft KEYENCE een levendige bedrijfscultuur waarin alle medewerkers onbelemmerd hun mening kunnen geven, ongeacht hun functie, leeftijd, loopbaan of titel.
     Wij gebruiken ons gezonde verstand om rationeel beslissingen te nemen en dit vergroot de kans dat wij succesvol zijn in ons werk.

     Onderscheid tussen zakelijke en persoonlijke aangelegenheden

     In belang van het bedrijf benadrukken wij voortdurend het belang om beslissingen te nemen vanuit een zakelijk perspectief. Daarom zijn invloeden door belangen die niet bedrijfsgerelateerd zijn zoals: het accepteren van persoonlijk gewin uit zakenrelaties en privégebruik van bedrijfseigendommen streng verboden.

     Eerlijkheid en onpartijdigheid

     Eerlijkheid en onpartijdigheid zijn onmisbaar als we als bedrijf correct willen handelen.
     Wij hebben een verbod ingesteld op het aannemen van familieleden van management en medewerkers, en op het aanbieden en ontvangen van geschenken bij handelsovereenkomsten. Volgens ons zijn deze regels noodzakelijk voor eerlijkheid en onpartijdigheid.

     Respecteren van de mensenrechten

     KEYENCE respecteert de mensenrechten en streeft ernaar om aan medewerkers een werkplek te bieden waar ze voldoening uit hun werk halen. KEYENCE probeert te waarborgen dat onze bedrijfsactiviteiten niet bijdragen aan de schendingen van de mensenrechten. Hierbij wordt gedacht aan activiteiten als: dwangarbeid, kinderarbeid en mensenhandel. Daarbij kijken we ook naar onze hele toeleveringsketen. Onze bedrijfsactiviteiten zijn gebasseerd op een hoge ethische moraal en we erkennen het belang van de mensenrechten. Om een levendig werkklimaat (bedrijfscultuur) te behouden, hebben wij naast de wet- en regelgeving ook richtlijnen vastgesteld in onze Richtlijn voor zakendoen, om respect voor het individu op vele vlakken te versterken.