Ostatnie wyszukiwania
  Seria ( wyników)
   Modele ( wyników)
    Słowa kluczowe
     Pełna operacyjność z rozszerzonymi zasobami
     Kliknij, aby uzyskąć najnowsze informacje o tym, jak nasza firma KEYENCE kontynuuje wsparcie klientów poprzez szybką dostawę, testy poza miejscem instalacji, wirtualne prezentacje i inne.
     1. Strona główna
     2. O nas
     3. Zgodność

     O nasZgodność

     Globalne firmy na całym świecie polegają na KEYENCE, aby utrzymać swoją konkurencyjność na rynku.

     Minerały z regionów ogarniętych konfliktami

     Minerały z regionów ogarniętych konfliktami pochodzące z Demokratycznej Republiki Konga (DRK) lub sąsiednich krajów (zwanych też „krajami ogarniętymi konfliktami”) stały się źródłem finansowania grup zbrojnych, prowadząc do łamania praw człowieka i niszczenia środowiska naturalnego, grożąc jednocześnie dalszymi konfliktami. Cztery minerały, o których mowa (cyna, tantal, wolfram i złoto) są szeroko stosowane w produktach elektrycznych i elektronicznych.

     Polityką firmy KEYENCE jest powstrzymywanie się od zakupu jakichkolwiek części, elementów i materiałów, które są uznawane za zawierające minerały z regionów ogarniętych konfliktami.
     Ponadto KEYENCE nie ma zamiaru finansować ani przynosić korzyści grupom zbrojnym odpowiedzialnym za naruszenia praw człowieka w tych krajach. Firma KEYENCE angażuje się w czynności mające na celu eliminację minerałów z regionów ogarniętych konfliktami. Jedną z takich czynności jest współpraca z dostawcami, przykładowo poprzez badanie łańcuchów dostaw. W tym celu wykorzystywane są narzędzia dostarczane przez organizację Responsible Minerals Initiative (RMI) (dawniej CFSI), która promuje odpowiedzialne zaopatrywanie się w minerały.

     Zarządzanie substancjami chemicznymi w produktach

     Ograniczenia substancji chemicznych w produktach elektrycznych i elektronicznych rozpowszechniają się na całym świecie.

     KEYENCE dzieli się procedurami / zasadami z naszymi dostawcami w zakresie zarządzania substancjami chemicznymi w produktach.

     KEYENCE definiuje i udostępnia zestaw substancji objętych ograniczeniami oprócz substancji chemicznych, które są regulowane przez dyrektywę RoHS i rozporządzenie REACH w Unii Europejskiej. KEYENCE promuje ekologiczne zaopatrywanie się w komponenty i materiały, których używamy w naszych produktach. KEYENCE aktywnie angażuje się w wysiłki, aby przestrzegać wszystkich przepisów przeciwdziałających stosowaniu szkodliwych substancji chemicznych w naszych produktach.

     KEYENCE przyczynia się do wielu ekologicznych inicjatyw poprzez wykorzystywanie naszych produktów.

     Praca w kierunku unijnej dyrektywy RoHS

     KEYENCE eliminuje niebezpieczne substancje (takie jak metale ciężkie) z naszych produktów, aby przyczynić się do ochrony zdrowia ludzi i globalnego odzyskiwania środowiska. KEYENCE przechodzi na produkty zgodne z dyrektywą RoHS.

     Dyrektywa RoHS

     Urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek UE nie mogą zawierać substancji objętych ograniczeniami zgodnie z dyrektywą RoHS.

     Substancje podlegające ograniczeniom na mocy dyrektywy RoHS

     Ołów (Pb), Rtęć (Hg), Kadm (Cd), Sześciowartościowy chrom (Cr6+), Polibromowane bifenyle (PBB), Polibromowane etery difenylowe (PBDE) + Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) *1, Ftalan benzylu butylu (BBP) *1, Ftalan dibutylu (DBP) *1, Ftalan diizobutylu (DIBP) *1

     • *1
      Konkretne ftalany dodane przez (UE) 2015/863. Większość produktów KEYENCE będzie podlegać przepisom od 22 lipca 2021 r., Ale już teraz stopniowo je zmieniamy.

     Kodeks postępowania pracowników

     Firma KEYENCE opracowała system, który wymaga od wszystkich pracowników regularnego potwierdzania naszej Polityki Korporacyjnej i Wytycznych Biznesowych, które definiują Kodeks postępowania pracowników, w celu utrzymania organizacji, która zmniejsza prawdopodobieństwo nadużyć, molestowania oraz innych tego typu problemów. Ponadto proaktywnie stosując te kryteria oceny w codziennej działalności, pracujemy nad zapewnieniem dokładnego i nieodłącznego przestrzegania niniejszego Kodeksu, starając się jednocześnie zwiększyć świadomość tego, z czym wiąże się zgodność.

     PŁASKA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

     KEYENCE ceni sobie „to, co zostało powiedziane”, a nie „kto to powiedział”.
     Aby nie mieć świadomości hierarchicznych relacji, firma KEYENCE zachowała żywą kulturę korporacyjną, w której wszyscy pracownicy są uprawnieni do wyrażania swoich opinii, bez względu na rolę, wiek, karierę czy stanowisko.
     Racjonalne podejmowanie decyzji jest naszym zdrowym rozsądkiem, co prowadzi do większego prawdopodobieństwa sukcesu w naszej pracy.

     ROZRÓŻNIENIE MIĘDZY SPRAWAMI BIZNESOWYMI I OSOBISTYMI

     Nieustannie podkreślamy znaczenie podejmowania decyzji z biznesowego punktu widzenia jako środka utrzymania naszej firmy. Z tego powodu wpływ interesów niezwiązanych z biznesem, przyjmowanie korzyści osobistych oraz osobiste wykorzystanie aktywów firmy są surowo zabronione.

     UCZCIWOŚĆ I BEZSTRONNOŚĆ

     Uczciwość i bezstronność są niezbędne we właściwym działaniu korporacji.
     Zakazaliśmy zatrudniania krewnych kadry kierowniczej i pracowników, a także zakazaliśmy wręczania i przyjmowania prezentów w transakcjach biznesowych. Uważamy te zasady za niezbędne do zachowania uczciwości i bezstronności.

     Poszanowanie praw człowieka

     KEYENCE szanuje prawa człowieka, dąży do stworzenia miejsca pracy dla pracowników w celu uzyskania satysfakcji z wykonywanej pracy i dokłada starań, aby nasza działalność biznesowa nie przyczyniała się do naruszania praw człowieka, takich jak praca przymusowa, praca dzieci i handel ludźmi, w tym w naszym łańcuchu dostaw (umowa z dostawcami zawiera klauzulę o eliminacji zatrudnienia o charakterze dyskryminacyjnym). Angażujemy się w działania korporacyjne oparte na wysokich standardach etycznych z uznaniem znaczenia praw człowieka. Oprócz zgodności z przepisami w celu utrzymania dynamicznego klimatu w miejscu pracy (kultura korporacyjna) w ramach naszych wytycznych biznesowych wprowadziliśmy wytyczne, aby wzmocnić szacunek dla jednostki pod wieloma względami.

     Wytyczne dotyczące zamówień

     KEYNECE dostarcza wytyczne dotyczące zamówień wszystkim dostawcom, co wymaga od nich w naszym łańcuchu dostaw poszanowania podstawowych praw człowieka pracowników, w tym eliminacji pracy przymusowej i dyskryminacji w zatrudnieniu.

     Powrót na górę strony

     KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA Siedziba główna:
     Bedrijvenlaan 5, 2800 Mechelen, Belgia
     Tel: +48 (0) 71 36861 60
     E-mail: info@keyence.eu
     Oferty pracy: Strona z ofertami pracy w KEYENCE