1. Strona główna
 2. Wsparcie
 3. Wsparcie użytkownika produktu
 4. Wsparcie użytkownika serii XG
 5. FAQ
 6. FAQ

FAQ

Ile jednostek można ustawić na schemacie blokowym?
Można ustawić do 1000 jednostek całkowitych lub 997 jednostek pomiarowych, nie wliczając w to jednostek minimalnych. (Rzeczywista liczba jednostek, które można ustawić, zależy od pojemności pamięci systemu).
Czy schemat blokowy, który jest długi i nie może być w całości wyświetlany w widoku schematu blokowego, może być wyświetlany na liście?
Zmień rozmiar wyświetlacza, zmieniając współczynnik powiększenia widoku schematu blokowego w oknie na pasku menu.
Jak przenieść program utworzony na komputerze do sterownika?
Istnieją dwa sposoby przesłania pliku programu utworzonego za pomocą XG VisionEditor: przesłanie pliku programu, gdy jest on podłączony do sterownika przez USB lub Ethernet, lub zapisanie danych na karcie SD jako plik i odczytanie go za pośrednictwem sterownika.
Czy zapisywanie danych z komputera do systemu XG-7000 powoduje opóźnienia w przetwarzaniu?
Gdy dane są ładowane i zastępowane aktualnie używanym programem, dane są resetowane. Nie ma to wpływu na działanie tych programów, które nie są obecnie używane.
Jakie są metody generowania ustawienia pliku rejestrującego?
Jedno „wygenerowanie” następuje od jednostki początkowej do jednostki końcowej. Ustawienia plików obrazu „pierwszy” i „drugi” po jednym „wygenerowaniu”.
Czy można dokonać zmian w układzie od 1 do 5 XG VisionEditor?
Widoki i okna w XG VisionEditor można dowolnie pozycjonować. Układ 1 znajduje się w optymalnym miejscu do tworzenia schematu blokowego przetwarzania obrazu, a układ 2 w optymalnym miejscu do tworzenia interfejsu użytkownika. Układy od 3 do 5 mają te same pozycje i mogą być zmieniane w razie potrzeby.
Jak zresetować pozycje układu w XG VisionEditor?
Wybierz opcję [Resetuj układ] w oknie na pasku menu.
Czym jest żółty kwadrat na dole po lewej stronie jednostki w widoku schematu blokowego?
Oznacza, że na karcie [Ustawienia systemowe] tej jednostki wprowadzono komentarz. Umieszczenie myszy nad jednostką z żółtym kwadratem powoduje wyświetlenie komentarza. Z tej funkcji można korzystać do opisania typu jednostki, aby nie trzeba było otwierać właściwości jednostki.
Czy programy serii CV-3000 i CV-5000 mogą być używane z XG-7000?
Programy konwencjonalnych modeli czujników obrazu nie są kompatybilne z tym systemem.
Jak skopiować schemat blokowy z jednego programu do drugiego?
Otwórz dwa programy w XG VisionEditor, a następnie skopiuj i wklej schemat blokowy z jednego programu do następnego.
Czy mogę ograniczyć dostęp do informacji, takich jak ustawienia programu?
Programy mogą być blokowane hasłem, co uniemożliwia osobom trzecim przeglądanie lub edycję programów.
Czy można zablokować działanie sterownika, aby zapobiec manipulowaniu przy nim?
Tak. Za pomocą haseł można przełączać grupy użytkowników w celu udzielenia lub odmowy dostępu z uprawnieniami administratorów dla maksymalnie czterech grup użytkowników.
Oprócz operacji blokowania dla określonych grup użytkowników można również ustawić, które informacje menu ustawień są widoczne dla każdej grupy użytkowników.
Jakie są różnice w rzeczywistym działaniu różnych symulacji i sterowników?
Istnieją różnice w zakresie jednostek oczekujących i wykonywania poleceń. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Przegląd funkcji symulacji” w rozdziale 7 instrukcji referencyjnej XG VisionEditor.
Jaka jest wartość oceny jednostki niewykonanej?
Wartość oceny jednostki niewykonanej wynosi [0].
Czy mogę zmienić powiększenie ekranu podczas edycji za pomocą edytora ekranu?
Nie. Wyświetlacz jest określany na podstawie rozdzielczości monitora komputera.
Czy mogę wyszukać jednostkę według numeru jednostki w widoku schematu blokowego XG VisionEditor?
Można wyszukać jednostkę, klikając ikonę [Przejdź] w widoku schematu blokowego.
Czy mogę ustawić warunki, po spełnieniu których można wyjść z pętli utworzonej za pomocą jednostki pętli?
Można to zrobić za pomocą jednostki przerwania. Tworzenie schematu blokowego tak, aby po spełnieniu warunku w pętli operacja rozgałęziała się do jednostki przerwania.
Jak mogę przesuwać wiele regionów bez zmiany ich kształtu?
Użyj funkcji [Przenieś wszystkie regiony]. Możesz wybrać jednostki, które chcesz przenieść i wspólnie zmienić ich położenie bez zmiany ich kształtu lub rozmiaru.
Jak równomiernie wyrównać regiony?
Możesz wybrać jednostki, które chcesz wyrównać i użyć funkcji [Wyrównaj wszystkie regiony] w celu ich równomiernego wyrównania.
Czy status „Wysyłanie” dla zajętych ustawień globalnych oznacza, że lokalizacja wyjściowa archiwów jest również uwzględniona?
Nie, nie jest uwzględniona. „Wysyłanie” oznacza, że wyniki lub obrazy są wysyłane przez jednostki systemu wyjściowego (zacisk wyjściowy, wyjście wynikowe lub wyjście obrazu).
Aby wyświetlić wyniki wyjściowe zarchiwizowanych danych, należy sprawdzić [Pierwszy bit: Dostępność danych wyjściowych dotyczących lokalizacji] w %Hist0Status do %Hist7Status.
Czy nazwę programu można odczytać zewnętrznie?
Tak, w wersji 2.0 i wyższej. Zmiana numeru programu (PW) jest powiązana ze zmianą za pomocą opcji [Nazwa programu], a nazwę programu można odczytać za pomocą polecenia PR (Odczytaj numer programu).
Czy obrazy z kamer mogą być najpierw wykonywane w pętli, a następnie przetwarzane łącznie dla wszystkich obrazów później?
Tak. Poprzez wykonanie pętli dla jednostki obrazu na schemacie blokowym wiele obrazów z jednej kamery podczas jednej kontroli może być sterowanych zewnętrznie lub wykonywanych w sposób ciągły.
Czy możliwe jest zapisanie tylko tych danych z kontroli, które zwróciły wynik kontroli NG do komputera?
Tak. Żądane dane można zapisać, wykonując jednostkę wyjściową danych, która wysyła wyniki pomiarów do komputera na schemacie blokowym z warunkowym rozgałęzieniem, traktującym ocenę danych kontroli NG jako wartość referencyjną.
Czy mogę użyć oryginalnego obrazu w trybie uruchamiania?
Tak. Można użyć dowolnego obrazu mapy bitowej o rozdzielczości 800 × 600 pikseli w trybie uruchamiania, który jest wyświetlany, gdy zasilanie jest włączone.
Można również wyświetlić logo firmy lub inny określony obraz w wybranym miejscu na ekranie kontroli.
Jak sprawić, by tło logo było przezroczyste?
Ustaw kolor tła na R: 254, G: 1, B: 152. (Tworzy to różowy kolor na obrazie mapy bitowej). Patrz rozdział 4 instrukcji referencyjnej XG VisionEditor (wersja do programowania).
Nie mam konsoli. Czy mogę obsługiwać system bez konsoli?
Jeśli zainstalowano XG VisionTerminal, można użyć pulpitu zdalnego i bezpośrednio obsługiwać system poprzez widok konsoli.
Dlaczego podwójny bufor jest wyłączony?
Istnieją trzy warunki, które muszą być spełnione, aby umożliwić działanie podwójnego bufora.
Podwójny bufor można włączyć tylko wtedy, gdy jest tylko jedna jednostka rejestrująca, jednostka rejestrująca znajduje się na początku schematu blokowego, a zmienna obrazu nie została na nowo zdefiniowana.
Rejestrowanie jest wykonywane z jednostką opóźnienia zacisku we/wy, przy czym jednostka rejestrowania XG oczekuje na wybranie opcji wyzwalania, która nie została wybrana. Czy ekran może być stale aktualizowany za pomocą tego ustawienia?
Nie. Ciągłe aktualizacje mogą być wykonywane tylko przy oczekującym obrazie.
Kiedy jest punkt początkowy [%PrcTime]?
Jest to punkt, w którym jednostka rejestrująca wykonana jako pierwsza na schemacie blokowym rozpoczęła rejestrowanie. Dlatego też jednostki takie jak jednostki obliczeniowe umieszczone nad jednostką rejestrującą nie są uwzględniane w czasie przetwarzania. Jeśli na schemacie blokowym nie ma jednostek rejestrujących, punktem początkowym staje się punkt, w którym rozpoczyna się realizacja jednostki początkowej.
Czy wielkość i położenie obszaru kontroli można regulować za pomocą sterownika podczas kontroli?
Tak. Dokonując niezbędnych ustawień (takich jak tworzenie okien dialogowych) dla elementów, które mają być wcześniej dostosowane, można zmienić rozmiar i położenie obszaru kontroli, oglądając bieżący obraz w żądanym czasie.
Jakie elementy można zmieniać lub regulować za pomocą sterownika podczas kontroli bez konieczności korzystania z komputera?
Oprócz przeglądania archiwum obrazów i analizy statystycznej za pomocą menu funkcyjnego można zmienić parametry ustawień, które umożliwiają przypisywanie zmiennych poprzez tworzenie okien dialogowych. W szczególności może to być stosowane dla górnej/dolnej tolerancji, progu poziomu kontroli oraz wielkości i położenia obszaru kontroli.
Jakie jest ustawienie trybu dużej prędkości „Aktualizacja przez użytkownika (szybko)” w wyszukiwaniu wzorów?
Tryb ten służy do wykonywania szybkiego przetwarzania danych przy jednoczesnym odnoszeniu się do zmiennych poprzez wyeliminowanie przetwarzania rejestracji wzorów, które jest wykonywane dla każdego konwencjonalnego wyzwalacza. W tym trybie wykorzystywana jest zarówno pamięć obrazu, która jest również używana, gdy wybrano tryb [Stały (szybko)], jak i pamięć programu, gdy wybrano ustawienie [Aktualizuj za każdym razem (wolno)], dlatego konieczne jest monitorowanie zużycia pamięci. Zmiany parametrów ustawień za pomocą odniesienia zmiennego są aktualizowane po wydaniu polecenia RU (ponowne obliczenie informacji o obrazie odniesienia).
Kiedy tryb dużej prędkości w wyszukiwaniu wzorców przełącza się na [Stały (szybko)]?
Ustawienie automatycznie przełącza się na [Stały (szybko)], gdy zmienna jest przypisana do regionu wzoru, koloru lub poprawy jakości obrazu.
Kiedy tryb dużej prędkości filtra odejmowania przełącza się na tryb [Stały (szybko)]?
Ustawienie automatycznie przełącza się na [Stały (szybko)], gdy zmienna jest przypisana do regionu wzoru, koloru lub poprawy jakości obrazu.
Gdy region jednostki z trybem dużej prędkości ustawionym na „Aktualizacja przez użytkownika (szybko)” zostanie zmieniony za pomocą wbudowanego okna dialogowego zmiany regionu, nie jest wydawane polecenie RU, ale wygląda to tak, jakby odniesienie do obrazu zostało zaktualizowane. Co się stało?
Po zmianie regionu lub wyodrębnieniu koloru za pomocą wbudowanego okna dialogowego i wybraniu opcji [OK] w oknie dialogowym, polecenie RU jest wydawane automatycznie. Polecenie RU musi zostać wydane, gdy region lub współczynnik filtrowania jest zmieniany za pomocą wbudowanego okna dialogowego.
Jaki jest czas przetwarzania obrazu?
Średni czas przetwarzania operacji pomiędzy dwoma obrazami (pełnoekranowymi) w serii XG7700 wynosi 10 ms w przypadku 240 000 pikseli, 30 ms w przypadku 1 megapiksela, 60 ms w przypadku 2 megapikseli i 140 ms w przypadku 5 megapikseli. Należy zauważyć, że czas przetwarzania zależy od wstępnego przetwarzania obrazu źródłowego i konwersji.
Jak mogę ustawić wartość warunkową warunkowego rozgałęzienia na określoną wartość lub większą/mniejszą?
Aby określić warunkowe rozgałęzienie z zakresem wartości, oddziel warunek raz z obliczeniem, a następnie określ gałąź z wartością.
Wyrażenia arytmetyczne nie mogą być używane w warunkowym rozgałęzieniu, więc należy oddzielić warunek z obliczeniem wyrażenia JEŻELI, a następnie odnieść się do tej zmiennej z warunkowym rozgałęzieniem.
W jaki sposób dojdzie do rozgałęzienia jednostki o wartościach warunkowych ustawionych na [0] i [1] oraz wartości referencyjnej [2]?
Gdy wartość zadana nie spełnia żadnej wartości warunku i [W PRZECIWNYM RAZIE] nie jest ustawiana jako wartość warunku, przepływy w gałęziach są pomijane, a proces przechodzi do jednostki łączącej. Dane wynikowe [Gałąź] jednostki rozgałęzionej są wysyłane z wartością 0.
Co się dzieje, gdy wartość referencyjna jednostki rozgałęzionej nie odpowiada wartości warunku?
Operacja jest kontynuowana po rozgałęzieniu lub połączeniu, podczas gdy pomijane są jednostki w jednostce rozgałęzionej.
W jaki sposób nastąpi rozgałęzienie, gdy na przykład wartości warunkowe jednostki rozgałęzionej w gałęziach 1 i 2 wynoszą zarówno [1], jak i wartość referencyjna wynosi [1]?
Rozgałęzienie następuje dla pierwszej gałęzi. W tym przykładzie operacja rozgałęzia się do gałęzi 1.
Czy zmienne nazwy są stałe?
Nazwy zmiennych można zdefiniować przy użyciu dowolnego tekstu alfanumerycznego o długości do 32 znaków, o ile nazwa nie jest zarezerwowana dla zmiennych systemowych i przestrzegane są ograniczenia dotyczące prefiksu, rodzaju znaków i długości znaków. Nazwy zmiennych, które zostały zdefiniowane i przypisane do schematu blokowego, mogą być również zmienione w tym samym czasie.
Ile zmiennych można utworzyć?
Można zdefiniować do 10000 zmiennych lokalnych i 1024 zmiennych globalnych. Można zdefiniować do 512 zmiennych obrazu. (Są one ograniczone zakresem pojemności pamięci).
Jaka jest różnica między zmiennymi lokalnymi i globalnymi?
Zmienne lokalne istnieją w pliku programu jako zmienne tylko w obrębie tego programu, podczas gdy zmienne globalne istnieją w pliku gvar.dat jako zmienne wspólne dla wszystkich programów. Można zdefiniować do 10000 zmiennych lokalnych dla każdego programu i 1028 zmiennych globalnych w przestrzeni roboczej.
W odniesieniu do typów kształtów zmiennych, jak używać obiektów skalarnych, pozycji, okręgu i linii?
Zmienne są nie tylko wartościami liczbowymi, takimi jak zmienne typu skalarnego, ale mogą mieć również strukturę, taką jak zmienne typu pozycyjnego z ustawionymi współrzędnymi XY. Eliminuje to potrzebę określania X i Y oddzielnie dla funkcji geometrycznych.
Jaka jest różnica między zmiennymi obrazu systemu a zmiennymi obrazu użytkownika?
Obie są używane do przechowywania obrazów, ale podczas gdy zmienne obrazu systemu są kasowane na początku schematu blokowego, zmienne obrazu użytkownika przechowują oddzielne informacje lub zachowują przechowywane informacje do czasu wykonania resetu. Ponadto gdy tworzona jest zmienna obrazu użytkownika, podwójny bufor jest wyłączony.
Jakie funkcje obliczeniowe są dostępne?
Istnieje 96 typów funkcji obliczeniowych. Oprócz ogólnych operatorów arytmetycznych, funkcji trygonometrycznych i operatorów porównań, można również zdefiniować rozgałęzienia warunkowe (instrukcje JEŻELI) i polecenia funkcyjne pętli (instrukcje DLA).
Ile informacji można podać w jednostce obliczeniowej?
Do 1000 znaków. Jednak nawiasy oraz gniazda instrukcji JEŻELI, DLA i WYKONAJ PĘTLE mają ograniczenia zgodnie z pamięcią wewnętrzną. Jeśli to ograniczenie zostanie przekroczone, po potwierdzeniu programu wystąpi błąd programowania, a kursor przeskoczy na początek wyrażenia, w którym wystąpił błąd.
Jak mogę dodać widoczny podział wiersza do jednostki obliczeniowej?
Naciśnij [spacja]+[podkreślenie]+[powrót] w miejscu, w którym chcesz dodać podział wiersza.
Jak wyszukać zmienną?
Istnieją dwa sposoby na przeprowadzenie wyszukiwania: za pomocą [Lista referencyjna zmiennych] i [Wyszukiwanie]. Z [Listy referencyjnej zmiennych] możesz wybrać zmienną, którą chcesz znaleźć z listy zmiennych używanych w jednostkach. Zmienne macierzy są wyszukiwane niezależnie od indeksu. W międzyczasie [Wyszukiwanie] przeprowadza wyszukiwanie ciągu zmiennych, co pozwala określić i wyszukać dane indeksowe. Można wyszukiwać nie tylko zmienne, do których odnoszą się jednostki, ale także zmienne używane na ekranach i w instrukcjach niestandardowych.
Jak mogę skrócić czas przetwarzania obliczeń?
Można skrócić czas przetwarzania poprzez zmniejszenie liczby obliczeń w pętli. Ponadto czas odczytu zależy od rodzaju zmiennej. Najszybsze są zmienne tymczasowe, które rozpoczynają się od „@”, a następnie zmienne globalne, które rozpoczynają się od „#” oraz zmienne systemowe, które rozpoczynają się od „%”. Najwolniejsze są parametry wynikowe i ustawianie parametrów, które rozpoczynają się od „!”.
Chociaż każda z nich nieznacznie się różni, różnica jest większa, gdy są stosowane w instrukcji DLA.
Przykład: DLA @a=0 DO 49
#Dist[@a]=LnDist(Line(!U[0009].RSLT.DLXY1:AB,!U[0009].RSLT.DLXY2:AB), !U[0002].RSLT.XY[@a]:AB)
NEXT
W powyższym przykładzie część otrzymująca Line(!U[0009].RSLT.DLXY1:AB,!U[0009].RSLT.DLXY2:AB) w pętli jest umieszczany poza instrukcją DLA i przechowywany w zmiennej liniowej #line, a ta zmienna liniowa jest przywoływana w pętli, skracając tym samym czas przetwarzania.
#line=Line(!U[0009].RSLT.DLXY1:AB,!U[0009].RSLT.DLXY2:AB)
DLA @a=0 DO 49
#Dist[@a]=LnDist(#line,!U[0002].RSLT.XY[@a]:AB)
NEXT
Przy powyższych zmianach czas przetwarzania dla obliczeń skraca się z 0,7 ms do 0,5 ms.
Jak skopiować zmienne, które są używane w wielu numerach programów lub obszarach roboczych?
Otwórz dwa programy w XG VisionEditor, a następnie skopiuj i wklej schemat blokowy z jednego programu do następnego lub skopiuj zmienne, przełącz programy i wklej zmienne. Należy pamiętać, że ustawienia zmiennych nie są kopiowane w tym samym czasie.
Czy muszę przypisywać zmienne systemowe do wzorca wyświetlania, aby uzyskać przegląd zmiennych systemowych podczas pracy?
Przy podłączonym XG i VisionEditor otwórz obszar [Zmień zmienne robocze] w VisionEditor.
Wybierz zmienną do wyświetlenia i kliknij przycisk [Pobierz aktualną wartość sterownika], aby wyświetlić stan aktualnej zmiennej.
Ile elementów można umieścić w szablonie wyświetlacza?
Do 4000 elementów regionalnych dla każdego szablonu wyświetlacza.
Ile ramek strony można utworzyć?
Do 99.
Ile punktów pomiarowych można zmierzyć jednocześnie?
Pięć.
Czy mogę zmienić siatkę używaną do układania części w edytorze ekranu?
Można zmienić kolor i odstępy, klikając [Opcje] w polu [Ustawienia] edytora ekranu.
Kiedy w obrębie jednostki graficznej określona jest większa ilość kształtów i tekstu, który jest wyświetlany z przodu?
Kształty i tekst wyświetlany w dolnej linii wewnątrz jednostki są wyświetlane z przodu. Za pomocą przycisków ▲ i ▼ można dostosować lokalizację.
W przypadku występowania wielu jednostek graficznych, które z nich są wyświetlane z przodu?
Zasadniczo urządzenie z mniejszą liczbą jednostek jest wyświetlane z przodu. Jednakże w przypadku wybrania jednostki graficznej przez sterownik wybrana jednostka jest wyświetlana z przodu.
Jeśli typ wyświetlania obrazu z kamery jest filtrowanym obrazem, która jednostka jest wyświetlana z przodu?
Zasadniczo urządzenie z mniejszą liczbą jednostek jest wyświetlane z przodu. Jednak po wybraniu jednostki jest ona wyświetlana z przodu.
Czy mogę otworzyć okno dialogowe [Zmiana programów] z okna dialogowego utworzonego przez użytkownika zamiast z menu funkcji?
Przycisk okna dialogowego utworzonego przez użytkownika można ustawić w celu otwarcia okna dialogowego (Zmiana programów lub Diagnostyka we/wy), które jest otwierane za pomocą okna dialogowego menu funkcji. (Numer okna dialogowego programu to D002).
Czy mogę skopiować utworzone ustawienia projektu ekranu (ustawienia szablonu wyświetlania) do innego programu?
Szablony wyświetlania można kopiować za pomocą przeglądarki ekranowej XG VisionEditor.
Czy połączenia zewnętrznych zacisków, takich jak wyjścia oceniającego, są kompatybilne z konwencjonalnymi czujnikami obrazu?
Zaciski zewnętrzne serii XG-7000 mogą być przypisane przez użytkownika, ale domyślnie są one prawie kompatybilne z serią CV-5000.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem handlowym.
Obwód we/wy jest kompatybilny z serią CV-5000 i może być używany z konwencjonalnym blokiem zacisków i przewodem we/wy.
W jaki sposób znaki i symbole są używane w formacie wyjściowym wyniku?
Są one prawidłowe tylko w przypadku wyjścia bez protokołu.
Ciągi znaków i symbole (TAB, CR, LF, CR+LF) mogą być wysyłane. W tym przypadku ograniczniki nie są wysyłane.
Przykład: Gdy format jest ustawiony na [ABC] i parametr [Poz. krawędzi X] jest wysyłany automatycznie z formatem, wynik jest wysyłany jako [ABC0060038], a ogranicznik w postaci przecinka nie jest wysyłany.
Normalnie gdy [Poz. krawędzi X] i [Poz. krawędzi Y] są wysyłane w sposób ciągły w formacie automatycznym, wynik jest wysyłany jako [0062536,0032659].
W jakich okolicznościach tworzony jest plik obiektu, gdy dane są wysyłane na kartę SD przez jednostkę wyjściową danych?
Gdy reguła nazewnictwa pliku jest ustawiona na [Auto], plik jest tworzony w następujących przypadkach: podczas wykonywania resetu, włączania zasilania, zmiany numeru programu lub gdy plik wyjściowy nie istnieje na karcie SD. Po ustawieniu opcji [Naprawione] plik jest tworzony tylko wtedy, gdy plik wyjściowy nie istnieje na karcie SD. W przeciwnym razie plik nie zostanie utworzony, a warunki zostaną dodane do istniejącego pliku.
Czy ustawienie wsadowe może być dokonane w celu wysyłania wielu zmiennych tablicowych za pomocą jednostki wyjściowej danych?
Można to ustawić poprzez określenie indeksu do uruchomienia wyjścia i liczby indeksów podczas wybierania danych do wyjścia. Przykładowo w celu wysyłania indeksów 5 do 10 z #Dist[ ] ustaw część danych na #Dist[5], a liczbę indeksów na [6].
Czy mogę zmienić nazwę pliku obiektu jednostki wyjściowej na ciąg znaków odczytywany przez jednostkę OCR?
Tak. Użyj OW (zmień nazwę pliku wyjściowego) i wykonaj [OW,nnn,xxxx
] (nnn: identyfikator jednostki, xxxx: zmienna macierzy skalarnej).
Użyj obliczenia do przechowywania ciągu znaków odczytywanego przez OCR do zmiennej macierzy skalarnej z jednym znakiem jako jednym elementem.
Przykład obliczenia: DLA @i = 0 DO !U[0002].RSLT.CCN1:MS - 1
#FileName[@i] = !U[0002].RSLT.RCG_CHR[@i]:MS
DALEJ
#FileName[@i]=0
Czym jest „priorytet wyjściowy” wyjścia obrazu?
W przypadku próby wysłania dodatkowych danych, gdy obrazy znajdują się w buforze obrazu, przepływ jest w tym momencie zatrzymywany. (Gdy bufor obrazu ma dostępną przestrzeń i transfer oczekujących obrazów do bufora jest zakończony, operacje rozpoczynają się ponownie). Powoduje to wahania w czasie przetwarzania, ale wszystkie obrazy będą wysyłane. Jeśli bufor ma dostępną przestrzeń, a obrazy zostały przeniesione do bufora obrazów, proces nie zatrzymuje się na jednostce wyjściowej.
Czy istnieje ograniczenie liczby znaków w instrukcji niestandardowej?
Maksymalna liczba znaków alfanumerycznych wynosi 256. (Podział wiersza to dwa znaki).
Ile systemów XG można podłączyć przez sieć Ethernet do jednego komputera za pomocą funkcji rejestrowania oprogramowania do zdalnego sterowania „XG VisionTerminal”?
Można podłączyć do ośmiu sterowników XG i wykonać rejestrację danych wyjściowych z każdego sterownika.
Ustawienie formatu jest wyłączone, gdy dane są wysyłane za pomocą PLC Link, ale zmiana ustawienia formatu zmieniła dane wyjściowe. Co się stało?
W ramach specyfikacji cyfry dziesiętne mogą być obsługiwane na trzy sposoby w zależności od ustawienia formatu.
(1) Automatycznie
(2) W przypadku wyboru formatu 1 do 16 i liczby miejsc po przecinku innej niż 0
(3) W przypadku wyboru formatu 1 do 16 i liczby miejsc po przecinku 0

Przykładowo, gdy formaty te są stosowane do wyników pomiarów i podzielone na te trzy warunki.
W przypadku (1) dane są wysyłane w bieżącym stanie przy użyciu formatu danych wynikowych. (Wartość jest mnożona przez 1000 razy w przypadku stosowania cyfr dziesiętnych).
 Przykład: ・Pozycja krawędzi 123.456 staje się 123456
  ・Obszar 123456 staje się 123456
W przypadku (2) dane są wysyłane z wartością pomnożoną przez 1000 razy.
 Przykład: ・Pozycja krawędzi 123.456 staje się 123456
  ・Obszar 123456 staje się 123456000
W przypadku (3) cyfry dziesiętne są pomijane.
 Przykład: ・Pozycja krawędzi 123.456 staje się 123
  ・Obszar 123456 staje się 123456
Czy PLC Link i CC-Link mogą być używane jednocześnie?
Nie, nie mogą. Dostępne łącza komunikacyjne inne niż CC-Link są następujące.
W przypadku korzystania z PLC Link (RS-232C): Można korzystać z sieci Ethernet, ale nie można korzystać z RS-232C.
W przypadku korzystania z PLC Link (Ethernet): Z sieci Ethernet nie można korzystać tylko wtedy, gdy wysyłane są wyniki bez protokołu, ale można korzystać z RS-232C.
Czy mogę używać tego samego procesu sterowania, co w przypadku serii CV dla sterowników PLC i sterowników we/wy? (Czy procesy są kompatybilne?)
Zasady sterowania różnią się w przypadku serii XG, więc nie ma praktycznie żadnej zgodności pomiędzy procesami. Zmienił się również przebieg przetwarzania poleceń sterownika PLC, dlatego należy to sprawdzić.
Obwód we/wy jest jednak kompatybilny z serią CV-5000 i może być używany z konwencjonalnym blokiem zacisków i przewodem.
Co się stanie, jeśli dysk twardy komputera zapełni się podczas wysyłania danych z jednostki wyjściowej obrazu do XG VisionTerminal?
Przetwarzanie obrazu nie zostaje przerwane, ale rejestrowanie na komputerze zostaje zakończone, a wyjście obrazu jest pomijane. (Sama komunikacja nie zostaje zatrzymana).
Czy „program PC” jako lokalizacja wyjściowa do archiwizacji danych w funkcji rejestrowania w archiwum odnosi się do VisionTerminal?
Termin ten odnosi się do VisionTerminal i ActiveX. To samo dotyczy jednostek wyjściowych obrazu.
W przypadku wersji 1.0 odnosi się to tylko do ActiveX. W przypadku jednostek wyjściowych obrazu odnosi się to do VisionTerminal.
Czy zarchiwizowane obrazy można uzyskać bez użycia karty SD?
Obrazy można uzyskać na komputerze, korzystając z przeglądarki archiwum obrazów w celu zapisania archiwum obrazów dla wybranej generacji. W tym momencie można również zarejestrować dodatkowe obrazy bezpośrednio w ustawieniach pliku obrazu.
Ile zarchiwizowanych obrazów można przechowywać?
W przypadku serii XG-7000 i 7500 do 501 obrazów w trybie monochromatycznym o rozdzielczości 240000 pikseli, 53 obrazy w trybie monochromatycznym o rozdzielczości 2 megapikseli, 496 obrazów w trybie kolorowym o rozdzielczości 240000 pikseli i 48 obrazów w trybie kolorowym o rozdzielczości 2 megapikseli.
W przypadku serii XG-7700 do 1013 obrazów w trybie monochromatycznym o rozdzielczości 240000 pikseli, 117 obrazów w trybie monochromatycznym o rozdzielczości 2 megapikseli, 40 obrazów w trybie monochromatycznym o rozdzielczości 5 megapikseli, 1008 obrazów w trybie kolorowym o rozdzielczości 240000 pikseli, 112 obrazów w trybie kolorowym o rozdzielczości 2 megapikseli i 35 obrazów w trybie kolorowym o rozdzielczości 5 megapikseli.
Jednak liczba obrazów, które można zapisać, zależy od zdefiniowanych zmiennych obrazu użytkownika i wykorzystania pamięci obrazów, gdy tryb dużej prędkości jest ustawiony na [Aktualizuj za każdym razem (wolno)] podczas wyszukiwania.
Gdy kryterium archiwizowania obrazów to NG z ustawieniem [Obrazy] na [Seria] i [Liczba archiwów (w tym najnowsze)] na [3], z wynikiem NG występującym dwa razy z rzędu, czy w archiwum pozostaje łącznie sześć obrazów?
W sumie są cztery obrazy. Gdy wystąpi pierwszy wynik NG, obraz NG oraz pierwszy i drugi obraz przed obrazem NG pozostają w archiwum. Gdy drugi wynik NG występuje kolejno, w archiwum pozostaje tylko obraz NG. Ten sam obraz nie jest powielany.
Czy wszystkie obrazy rejestrowane z dużą prędkością można zapisać na karcie SD?
Tak, jeśli liczba obrazów mieści się w ustawionej liczbie obrazów.
Poprzez wykorzystanie funkcji lokalizacji wyjściowej, która przechowuje zarejestrowane obrazy w pamięci buforowej przed zapisaniem ich sekwencyjnie na karcie SD, wszystkie pliki obrazów w zakresie liczby obrazów w pamięci buforowej mogą zostać zapisane.
Jakie są formaty obrazu podczas zapisywania danych obrazu na karcie SD lub komputerze?
Jest pięć typów.
Wybierz spośród formatów BMP, BMP (kompresja 1/2), BMP (kompresja 1/4), BMP (kompresja 1/8) i JPEG.
Aby zapisać dużą liczbę obrazów, wybierz JPEG.  
Kiedy statystyki i dane archiwalne są aktualizowane?
Są one aktualizowane o wartość uzyskaną podczas przechodzenia przez jednostkę końcową.
Czy statystyki mogą być wyświetlane na ekranie kontrolnym w tym samym czasie?
Bieżący obraz i okno dialogowe statystyki mogą być wyświetlane w tym samym czasie poprzez zmianę przezroczystości okna dialogowego statystyki. Można to zrobić za pomocą paska widoku lub przycisku [MENU] na konsoli.
Ile poleceń można ustawić za pomocą jednej jednostki sterującej?
Do 16. Można ustawić tylko jedną instrukcję niestandardową (ale instrukcja niestandardowa może zawierać do 16 poleceń).
Czy istnieje sposób na wykrycie, kiedy jednostka sterująca napotyka na błąd?
Można to zrobić na dwa sposoby.
Normalnie wartość oceny jednostki sterującej jest wysyłana jako stan całkowity.
Należy pamiętać, że [Odpowiedź na oczekiwanie] musi być ustawiona jako warunek, więc może wystąpić opóźnienie w czasie przetwarzania schematu blokowego.
Również polecenia >wewnętrzne błędy poleceń ustawień globalnych są przypisywane przez użytkownika do %Error0/1 i są wysyłane. Po wyświetleniu okna dialogowego wyświetlana jest również odpowiedź na błąd przydatna w statystyce. Jednak w przypadku typowych błędów, takich jak odłączona kamera, spowoduje to zatrzymanie sprzętu z powodu błędu polecenia. Dlatego też zadania muszą być starannie wybierane. (Domyślnie nie ma przypisań).
Co dzieje się z pozostałymi poleceniami, gdy wystąpi błąd polecenia podczas wykonywania wielu poleceń ustawionych w jednostce sterującej?
Po wystąpieniu błędu w jednostce sterującej nie są wykonywane żadne polecenia.
Proces kontynuuje się do następnej jednostki z wykonanym tylko częściowo poleceniem, więc jeśli zmienne zostały zapisane, mogą wystąpić niespójności w wynikach.
Co się dzieje, gdy wystąpi błąd w formacie wielu poleceń jednostki sterującej?
Jednostka sterująca powoduje błąd jednostki i polecenie nie jest wykonywane.
W tym przypadku polecenie nie jest wysyłane, więc nawet błąd polecenia jako przyczyna błędu jest wykluczony.
Przed załadowaniem błąd ten należy określić poprzez wykonanie kontroli.
Do jakiej pamięci bezpośredniej wpisuję znaki, które mają zostać zmienione podczas wykonywania polecenia CW zapisu REG za pomocą PLC Link lub CC-Link?
Polecenie to CW,nnnn(identyfikator jednostki),m(numer wiersza),*01.Określ znaki, które mają być zmienione na pamięć bezpośrednią, która obsługuje *01 (parametr polecenia), z wartością zgodną z tabelą kodów znaków (patrz rozdział 6 „Instrukcja wbudowana” instrukcji referencyjnej XG VisionEditor (wersja do programowania)) dla jednostki OCR. Gdy jest wiele znaków, określa się polecenie z dwoma słowa na znak z pamięci bezpośredniej obsługującej *01. (Można zmienić do 20 znaków).
Przykładowo, aby zmienić 123 i REG, gdy DM obsługujący *01 ma wartość 700, wprowadź 49 dla DM700, 50 dla DM702, 51 dla DM704 i 0 dla DM706. (Gdy osiągnięta zostanie pamięć bezpośrednia 0, odczytywanie kończy się).
Czy można zmienić zewnętrznie ustawienie daty i godziny systemu?
To ustawienie można zmienić za pomocą polecenia TW.
Gdy próbuję zmienić kształt regionu, pojawia się komunikat [Operacje anulowania odwołań do zmiennych nie są dozwolone] i nie mogę wprowadzać zmian.
Jeśli anulowanie odwołań do zmiennych zostało wyłączone w ustawieniu uprawnień konta, nie można wykonać zmian w anulowaniu odwołań do zmiennych (takich jak zmiana prostokątnego obszaru przypisanego do zmiennych na łuk).
Gdy próbuję usunąć filtr odejmowania, pojawia się komunikat [Niedozwolone zmiany w trybie dużej prędkości] i nie mogę usunąć filtra odejmowania.
Filtr odejmowania można usunąć tylko wtedy, gdy tryb dużej prędkości jest ustawiony na [Stały (szybki)].
Aby wyłączyć filtr odejmowania, gdy tryb dużej prędkości ma inne ustawienie, należy zmienić liczbę odejmowania na 0 w parametrach.
Przypadkowo anulowano przypisanie zmiennej w oknie dialogowym edycji jednostki. Czy można ją przywrócić?
Zasadniczo nie można tego przywrócić.
Możesz to jednak przywrócić, jeśli wybierzesz opcję [Anuluj] przed zamknięciem okna dialogowego użytego do anulowania przypisania zmiennej.
Podczas otwierania okna dialogowego edycji jednostki pojawia się komunikat [To okno dialogowe nie może być obsługiwane, ponieważ w tej jednostce występuje nienaprawialny błąd ustawienia] i nie można ustawić jednostki.
Może to nastąpić podczas otwierania okna dialogowego edycji jednostki z błędem ustawienia.
Przykładowo, gdy przypisana jest nieprawidłowa zmienna lub dane, okno dialogowe jednostki edycji nie może być użyte do wprowadzenia zmian, więc pojawia się ten komunikat. W drodze wyjątku można jednak otworzyć okna dialogowe [Region kontroli], [Kolor] i inne [Nieokreślone błędy], które można ustawić za pomocą okna dialogowego edycji jednostki.
Po zaktualizowaniu sterownika do wersji 2.1 przycisk [Edytuj jednostkę] nie pojawia się w menu funkcji.
Globalne ustawienia sterownika są w formacie obsługiwanym przez wersję 2.0 lub wcześniejszą.
Wersję plików programu można sprawdzić, klikając [Konfiguracja systemu] > [Informacje systemowe].
Jakie ustawienia są wymagane do korzystania z okien dialogowych edycji jednostki?
Plik programu musi być w wersji 2.1 lub nowszej.
Ponadto okna dialogowe edycji jednostek mogą być używane, gdy włączone są opcje [Rozszerzenie funkcji regulacji sterownika] i [Wybór jednostek do edycji]. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w uzupełnionych elementach schematu blokowego ani definiowania lub przypisywania nowych zmiennych.
Które jednostki mają okna dialogowe edycji jednostek obsługujące zmiany ustawień?
Wszystkie jednostki pomiarowe, jak również jednostki rejestrowania i jednostki operacyjne obrazu. Wszystkie inne jednostki nie obsługują zmian ustawień.
Czy mogę użyć okna dialogowego edycji jednostki, aby zmienić tylko określoną jednostkę?
Tak.
Przy otwieraniu okna dialogowego edycji jednostki w oknie dialogowym uruchamiania należy użyć opcji [Wybierz jednostki do edycji], aby wybrać jedną z odpowiednich jednostek aktualnie ustawionych na schemacie blokowym. Można również sprawić, że odpowiednie jednostki będą zawsze edytowalne.
Gdy okno dialogowe edycji jednostki jest otwierane bezpośrednio za pomocą polecenia, można również zmienić odpowiednie jednostki, które nie zostały wybrane za pomocą opcji [Wybierz jednostki do edycji].
Jakie ustawienia można edytować za pomocą okien dialogowych edycji?
Większość elementów odpowiednich jednostek może być edytowana.
To, czy dana pozycja może być edytowana, czy też nie, jest wskazywane na liście danych ustawień w instrukcji referencyjnej XG VisionEditor (wersja do programowania).
Niektóre obsługiwane elementy muszą być również ustawione lub mieć przypisane zmienne w VisionEditor (takie jak [Licznik]).
Czy zmienne muszą być przypisane do ustawień, które zostaną zmienione w oknie dialogowym edycji jednostki?
Nie, to nie jest zasada.
W drodze wyjątku wynikowa zmienna obrazu musi być przypisana wraz z VisionEditor do operacji obrazu i zmiennej macierzy skalarnej przechowującej współczynnik filtra przypisany do zaawansowanego filtra niestandardowego. Wszystkie inne elementy można zmieniać bez przypisywania zmiennych.
Pamiętaj, że chociaż wartości mogą być zmieniane nawet wtedy, gdy zmienna jest przypisana, wybranie opcji [Wyczyść] kasuje przypisanie zmiennej i nie można tego przywrócić. (Zmienna może zostać automatycznie anulowana, przykładowo w przypadku zmiany kształtu regionu, gdy zmienna jest przypisana do współrzędnych regionu).
Dodatkowo gdy przypisana jest zmienna systemowa, pozycja ta nie może zostać zmieniona.
Ile pamięci programu wykorzystuje opcja [Rozszerzenie funkcji regulacji sterownika] podczas korzystania z okien dialogowych edycji jednostki?
Zależy to od stanu ustawienia schematu blokowego.
Ogólnie rzecz biorąc, im więcej jednostek i im więcej elementów wyników jednostek, tym więcej pamięci jest potrzebnej. Ponadto korzystanie z operacji obrazowania wykorzystuje również pamięć obrazów.
Jakie ustawienia są wymagane, aby zmienić [Licznik] dla obiektów blob i innych elementów w oknie dialogowym edycji jednostki?
W przypadku obiektów blob i innych elementów z plikiem w wersji 2.1 lub nowszej dodaje się ustawienie [Pozwól na zmianę wartości licznika za pomocą sterownika]. Włączenie tego ustawienia i ustawienia [Maksymalny] umożliwia zmianę licznika w zakresie ustawienia [Maksymalny].
Jak mogę otworzyć okno dialogowe edycji jednostki za pomocą przycisku bezpośredniego otwierania?
Żądane okno dialogowe edycji jednostki (okno dialogowe uruchamiania, okno dialogowe na górze, okno podrzędne) można otworzyć bezpośrednio, określając identyfikator okna dialogowego za pomocą polecenia, tak jak w przypadku innych okien dialogowych. Identyfikator okna dialogowego jest zwiększony do ośmiu cyfr, co umożliwia stosowanie konwencjonalnych poleceń DO oraz dedykowanych poleceń BU.
Jaka jest zaleta wyboru opcji [Rejestr. obr.] jako obraz wyświetlany w oknie dialogowym edycji jednostki?
Podobnie jak w przypadku serii CV wykorzystanie zarejestrowanego obrazu umożliwia wyświetlanie wyniku pomiaru i w ten sposób możliwe są nie tylko wielokrotne ustawienia jednostek z zarejestrowanym obrazem jako odniesieniem, o ile zarejestrowany obraz jest prawidłowo przygotowany, proces od ustawienia do wyników może być zakończony bez przygotowania rzeczywistego obrazu.
Czym jest funkcja [Aktualizuj wart. ref.] w oknie dialogowym uruchamiania?
Aktualizuje ona wartość referencyjną wszystkich jednostek regulacji położenia ustawionych na schemacie blokowym z wynikami pomiarów obliczonymi na podstawie zarejestrowanego obrazu. (Domyślnie jest to wyłączone).
Gdy źródło regulacji położenia i ustawienia obiektu zostaną zmienione na ekranie rejestracji, a następnie wartość referencyjna zostanie zaktualizowana, ustawienia regulacji położenia zostaną zakończone.
Należy pamiętać, że wartość zadana może nie być aktualizowana prawidłowo w zależności od ustawień.
Czy okna dialogowe jednostki można edytować również przy użyciu poszczególnych symulatorów w VisionEditor?
Okna dialogowe edycji jednostek mogą być używane przez poszczególne symulatory.
Ustawienia można regulować w sposób podobny do symulatora CV.
Jednakże polecenie [Załaduj ponownie aktywną kontrolę] musi być wykonane po wyjściu z symulatora, aby zmiany w symulatorze nie zastępowały pliku programu w przestrzeni roboczej.
Wyjście gotowości i inne wyjście włącza i wyłącza się często, a urządzenie zewnętrzne nie działa prawidłowo podczas wprowadzania ustawień w oknie dialogowym edycji jednostki.
W ustawieniu [Funkcja wyłączania] jednostki uruchamiania należy wybrać wejście wyzwalające wyłączone i wyjście wyłączone, tak aby podczas otwierania okna dialogowego edycji jednostki w górnym oknie dialogowym można było ustalić wartość [Gotowość] do wyłączenia, a wartość [Dane wyjściowe] do wyłączenia (stan normalny).
Należy pamiętać, że seria XG nie ma trybu programu i że w oknie dialogowym edycji jednostki jest również ustawiony [Tryb pracy].
Czy jednostkę z nieokreślonym błędem w [Regionie kontroli] lub [Kolor] można zresetować za pomocą okna dialogowego edycji jednostki?
Tak.
Jednostki z normalnymi błędami ustawień nie mogą być ustawiane za pomocą okien dialogowych edycji jednostki, ale w drodze wyjątku można ustawić [Region kontroli] i [Kolor].
Ponieważ jednak ustawienia przypisania zmiennych oraz, w przypadku regionów, przypisania i zmiany regulacji położenia nie są obsługiwane, takie same zmiany ustawień jak w przypadku VisionEditor nie zawsze mogą być dokonywane za pomocą sterownika.
Kiedy wprowadzane są zmiany w ustawieniach wprowadzonych w oknach dialogowych edycji jednostki?
Po dokonaniu zmian (potwierdzeniu) są one stosowane natychmiast.
Czy mogę wybrać, które okna dialogowe edycji jednostki są wykonywalne?
Nr
Czy mogę dodawać, usuwać i zmieniać kolejność wstępnego przetwarzania za pomocą okna dialogowego edycji jednostki?
Tak.
Nie można jednak dodawać niestandardowych okien dialogowych.
Aby zmienić kolejność, użyj przycisku nr 1 lub nr 7 + góra/dół.
Co się dzieje ze zmianami, gdy okno dialogowe edycji jednostki jest używane do zmiany parametrów systemu, a następnie ustawienia są przesyłane do VisionEditor?
Zmiany są zastępowane danymi w VisionEditor.
Gdy okno dialogowe edycji jednostki jest używane do zmiany parametrów, które nie mają przypisania zmiennych, dane ustawień są zapisywane ponownie, więc zmiany są zastępowane. Podczas zmiany parametrów za pomocą przypisanych zmiennych możesz oczywiście wybrać, czy chcesz zachować domyślne ustawienia wysyłanego obiektu czy też nie.

Powrót na górę strony

KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA Siedziba główna:
Bedrijvenlaan 5, 2800 Mechelen, Belgia
Tel: +48 (0) 71 36861 60
E-mail: info@keyence.eu
Oferty pracy: Strona z ofertami pracy w KEYENCE