1. Strona główna
  2. Wsparcie
  3. Wsparcie użytkownika produktu
  4. Wsparcie użytkownika serii XG
  5. FAQ
  6. FAQ

FAQ

Zmieniono wartość skali za pomocą [Współczynnika skali], ale nie został on zastosowany do wartości pomiarowej jednostki. Co się stało?
Należy ustawić skalowanie na [WŁ.] za pomocą [Parametrów narzędzia] w obszarze [Właściwości jednostki] dla jednostki, w przypadku której skalowanie jest stosowane. Domyślnie opcja ta jest ustawiona na [WYŁ.].
Ustawienie jednostki jest poprawne, ale wykres krawędzi nie jest wyświetlany. Co się stało?
W opcji [Regiony] w oknie właściwości ekranu kamery można ustawić wartość [Wszystkie]. W tym przypadku wykres krawędzi nie jest wyświetlany. Wykres krawędzi jest wyświetlany tylko wtedy, gdy region jest ustawiony na [Pojedynczy].
Przypadkowo usunięto jednostkę. Czy można ją przywrócić?
Za pomocą funkcji [Cofnij] można cofnąć dwie ostatnie operacje w widoku schematu blokowego lub osiem ostatnich operacji w Edytorze ekranu. Można również użyć [Ctrl+z] do cofnięcia operacji.
Gdy w wyrażeniu matematycznym występuje błąd, linie nie są wykonywane.
Zgadza się. Gdy w wyrażeniu matematycznym występuje błąd, obliczenia nie są wykonywane. Jeśli wartości liczbowe z obliczeń nie są zapisywane prawidłowo, należy sprawdzić, czy nie wystąpił błąd jednostki.
Nie mogę ustawić współczynnika filtra z zaawansowanym filtrem niestandardowym.
Zmienna macierz skalarna do przechowywania współczynnika filtrowania musi być zdefiniowana jako zmienna użytkownika. Zdefiniuj zmienną macierz skalarną odpowiednią dla rozmiaru filtra.
Przykładowo dla filtra o rozmiarze 21×21 zdefiniuj zmienną macierz skalarną z 441 lub większą liczbą elementów.
Jednostka oczekująca nie działa prawidłowo w pojedynczym symulatorze.
Jednostki oczekujące inne niż jednostki menu użytkownika nie działają w pojedynczym symulatorze. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Przegląd funkcji symulacji” w rozdziale 7 instrukcji referencyjnej XG VisionEditor.
Podczas próby dodania funkcji wersji 2.0 do ustawienia utworzonego w wersji 1.0 wystąpił błąd.
Funkcje nie mogą być dodane, dopóki samo ustawienie nie zostanie przekonwertowane do formatu wersji 2.0. W programie VisionEditor wybierz opcję [Plik] i [Zapisz w innym formacie pliku], aby zapisać ustawienie w formacie wersji 2.0. Należy zauważyć, że ustawienie globalne również ma swoją wersję.
Wysłano dane dotyczące ustawień globalnych, ale nie mogę ich zaktualizować.
Należy ponownie uruchomić sterownik. W przeciwieństwie do danych programu, dane o ustawieniach globalnych nie są aktualizowane, dopóki sterownik nie zostanie ponownie uruchomiony.
W VisionEditor w wersji 2.0 i nowszej dane dotyczące ustawień globalnych mogą być aktualizowane poprzez ponowne uruchomienie sterownika z VisionEditor bez konieczności wyłączania i ponownego włączania zasilania systemu.
Za pomocą sterownika wybrano ustawienia szybkości migawki i inne ustawienia kamery, ale nie zostały one zastosowane do kamery.
Domyślnie ustawienia kamery można regulować tylko za pomocą jednostki rejestrowania XG VisionEditor. Zmiany ustawień kamery w sterowniku nie są stosowane. Aby zmienić ustawienia kamery w sterowniku, należy wybrać opcję [Użyj ustawień systemowych] na karcie [Opcja rejestrowania] jednostki rejestrowania.
Gdy wejście wyzwalające pochodzi z konsoli przenośnej, rejestrowanie nie jest wykonywane.
Może się zdarzyć, że jednostka rejestrująca nie znajduje się pod jednostką początkową, oczekiwanie na wykonanie (np. oczekiwanie na wykonanie terminala) znajduje się nad jednostką rejestrująca, a jednostka ta nie została wykonana. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy KEYENCE.
Wysłano wejściowy sygnał wyzwalający, ale dane obrazu na monitorze nie zostały zaktualizowane.
Gdy schemat blokowy dotrze do jednostki końcowej, dane obrazu są aktualizowane. Proces mógł zostać zatrzymany w punkcie na środku wykresu. Sprawdź, czy sygnał %WaitReady jest włączony, aby sprawdzić, czy schemat blokowy jest w stanie oczekiwania. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy KEYENCE.
Do zmiany wartości wykorzystano okno dialogowe symulatora, ale nie zostały one zastosowane do ustawień. Jak zastosować zmiany na symulatorze?
W przypadku zmiennych używanych do zmiany wartości w systemie należy wcześniej wybrać opcję [Kopiuj bieżącą wartość do wartości początkowej przy zapisie]. Po zmianie wartości za pomocą symulatora zapisz ustawienia w symulatorze. (Wybierz opcję [Zapisz ustawienia] w menu funkcji). Następnie wybierz [Załaduj ponownie aktywną kontrolę] z menu [Plik] dla tych samych ustawień.
Po dostosowaniu i zapisaniu wartości w systemie XG i skopiowaniu aktualnych wartości zmiennych na wartości początkowe zmieniono wykres przepływu z VisionEditor i przesłano go do systemu XG, ale wartości początkowe zmiennych ustawionych w systemie zostały zresetowane. Co się stało?
Wartości początkowe zmiennych zostały zastąpione przesłanymi danymi.
W przypadku zmiennych używanych do zmiany wartości w systemie należy wcześniej wybrać opcję [Kopiuj bieżącą wartość do wartości początkowej przy zapisie].
Po zmianie wartości w systemie zapisz wartości (skopiuj bieżące wartości do wartości początkowych) i pobierz je (załaduj wartości początkowe) do VisionEditor z ustawieniami.
Zmień schemat blokowy po stronie VisionEditor na pobrane ustawienia.
W wersji 2.0 i nowszej VisionEditor, gdy w ustawieniach zmiennych wybrana jest opcja [Zachowaj wartość początkową podczas ładowania programu], a w czasie wysyłania wybrano opcję [Dane obiektu], ustawienia można przesłać bez zmiany wartości początkowych zmiennych w systemie XG, wybierając [Zastosuje ustawienia] dla [Wartości początkowe zmiennych] ustawienia kontroli i wykonując wysyłanie.
Chociaż nie ma błędu w składni obliczeń, wynik nie jest wynikiem końcowym. Jak mogę sprawdzić wynik końcowy?
Możliwe, że wystąpił błąd dynamiczny. Sprawdź dziennik wykonawczy.
Nie mogę potwierdzić przyczyny dynamicznego błędu wyświetlanego w dzienniku wykonawczym.
Patrz [Kod błędu] i [Linia błędu] w [Wynik jednostki] dla jednostki obliczeniowej z błędem. Opisy kodów błędów znajdują się w instrukcji obsługi.
Nie mogę przeglądać archiwum nawet po otwarciu przeglądarki archiwum obrazów.
Aby móc korzystać z przeglądarki archiwum obrazów, należy to ustawić w XG VisionEditor. Wybierz opcję [Ustawienia] i [Archiwum obrazów], a następnie wybierz opcję [Włącz] dla warunków 0-7, aby ustawić warunki.
%JAHold jest przypisany do wartości początkowej dla OUT23, ale OUT23 działa inaczej niż wyjście OR serii CV.
Gdy zmienna systemowa %JAHold jest oceniana jako NG, wyjście jest kontynuowane aż do zresetowania zmiennej systemowej. Zmienną systemową, która działa tak samo jak seria CV, jest %JgAll, więc należy przypisać %JgAll z globalnym ustawieniem i wyjściem zacisku. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy KEYENCE.
Utworzono okno dialogowe i zmieniono wartość zmiennej przypisanej do pola wartości liczbowej, ale zmiana nie została zastosowana.
Sprawdź ustawienia synchronizacji aplikacji w ustawieniach okna dialogowego XG VisionEditor.
Jeśli na przykład czas potwierdzenia jest ustawiony na [po naciśnięciu przycisku], ustawienie nie zostanie potwierdzone, dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk dialogowy lub przycisk dolny. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy KEYENCE.
Przeglądarka archiwum obrazów wyświetla czarny obraz, ale w czasie pracy systemu nie ma zarchiwizowanych obrazów.
Zarchiwizowane obrazy zostały zastąpione nowymi obrazami i usunięte.
Aby wyświetlić nowe obrazy, kliknij przycisk [Aktualizuj].
Na monitorze we/wy wyzwalacz jest z powodzeniem wprowadzany za każdym razem, ale kilka razy okazuje się, że wejście wyzwalające jest wprowadzane tylko raz.
Aktualizacje na wyświetlaczu monitora we/wy nie mogą nadążyć za prędkością wyzwalania. Aby sprawdzić, czy sygnał został prawidłowo włączony lub wyłączony, należy użyć przeglądarki dziennika śledzenia.
Chcę wprowadzić wyzwalacz za pomocą przycisku [Zacisk oczekujący we/wy], ale naciśnięcie przycisku [TRIGGER] na konsoli przenośnej nie wprowadza wyzwalacza.
W przypadku korzystania z funkcji [Zacisk oczekujący we/wy] wejście wyzwalające może być odbierane tylko z bloku zacisków.
Aby wprowadzić wyzwalacz z konsoli przenośnej, można jak zwykle zastosować jednostkę zmiennego opóźnienia, ale nie można jednocześnie używać zarówno [Zacisk oczekujący we/wy], jak i [Opóźnienie zmienne].
W wersji 2.0 i nowszej VisionEditor dodano polecenie WG (Zwolnienie ze stanu oczekiwania) i ustawienie [Zacisk oczekujący we/wy] może zostać anulowane przez wydanie polecenia z konsoli przenośnej.
Czy muszę utworzyć okno dialogowe, aby zmienić prędkość migawki kamery w systemie?
Podczas tworzenia schematu blokowego należy wybrać opcję [Użyj ustawień systemowych] na karcie [Opcja rejestrowania] jednostki rejestrowania.
W ten sposób zmiany dokonane za pomocą [Ustawienia kamery] w menu [Konfiguracja systemu] są stosowane do kontroli.
Po ponownym uruchomieniu systemu program powraca do wartości [0000], ale czy mogę podać numer programu do uruchomienia?
Można to ustawić za pomocą opcji [Program do uruchomienia] w obszarze [Ustawienia systemowe] w menu [Globalne].
Aby wyczyścić program, czy muszę usunąć wszystkie ustawienia edytora i przesłać program?
Wszystkie ustawienia można wyczyścić, uruchamiając system. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Esc] podczas włączania zasilania, aby zainicjować system.
Naciśnięcie przycisku [Esc] nie zamyka okna dialogowego.
Może to być okno dialogowe uruchamiania. Usuń znacznik wyboru obok początkowego ustawienia wyświetlacza we właściwościach okna dialogowego. W przeciwnym razie opcja [Zamknij okno dialogowe po wciśnięciu Esc] może nie zostać wybrana.
Oświetlenie jest sterowane za pomocą jednostki sterującej, ale zdalne rejestrowanie nie może być wykonane prawidłowo.
Zdalne rejestrowanie jest wykonywane tylko przy użyciu jednostki rejestrującej, więc jednostki sterujące nie są wykonywane przez sterownik. Aby rozwiązać ten problem, zapisz obraz obiektu w przeglądarce archiwum obrazów.
Sygnały wyjściowe typu flash nie są wyświetlane w dzienniku śledzenia.
Wyjście typu flash nie może być przeglądane w dzienniku śledzenia. Jednakże, ponieważ elementy przypisane do ustawień zacisku w ustawieniach globalnych są wyświetlane na liście elementów w dzienniku śledzenia, kształty fal nie są wyświetlane i tylko elementy typu flash są wysyłane.
Czy wszystkie operacje systemowe są zapisywane w dzienniku modyfikacji?
Dane zapisane w dzienniku modyfikacji to tylko te operacje zastrzeżone, które mogą być wykonywane za pomocą systemu XG. Należy pamiętać, że istnieje wiele operacji, które nie są rejestrowane. Więcej szczegółów w rozdziale 5 instrukcji referencyjnej XG VisionEditor (wersja do programowania). Operacje niewymienione tutaj nie są rejestrowane.
Sygnał nie może być potwierdzony w sterowniku PLC i nie można nawiązać komunikacji.
Użyj przeglądarki dziennika śledzenia, aby sprawdzić, czy system XG wysyła sygnał. Użyj menu [Globalne], aby sprawdzić przyporządkowanie zacisków.
%Trg1Ready nie może zostać uruchomiony podczas oczekiwania z [Zacisk oczekujący we/wy].
Sygnał gotowości, który jest uruchamiany przy oczekiwaniu z [Zacisk oczekujący we/wy], to %WaitReady. Sprawdź ten sygnał.
Dlaczego %Flash3 i %Flash4 nie działają przy użyciu modułu sterownika oświetlenia CA-DC20E? Świecą, gdy opcja [Stale] jest włączona.
%Flash3 i %Flash4 nie są przypisane do zacisków wyjściowych w ustawieniach globalnych. Sterownik oświetlenia CA-DC20E nie wymaga połączenia %Flash, ale status %Flash jest sygnalizowany wewnętrznie, więc nie będzie działać bez przyporządkowania zacisków.
Zapisano obszar roboczy na karcie SD, która jest włożona do gniazda karty SD 2, ale nie mogę załadować ustawień za pomocą sterownika. Jaki jest problem?
Dane ustawień obszaru roboczego są zapisywane, więc sam obszar roboczy nie jest wysyłany do sterownika. Różne dane (dane ustawień, dane globalne itp.) mogą być kopiowane do odpowiednich hierarchii, co umożliwia przesyłanie danych za pomocą karty SD.
Wprowadzenie polecenia RE w stanie zacisku oczekującego we/wy tworzy błąd i polecenie nie jest wykonywane.
Polecenie RE działa tylko dla funkcji oczekiwania na wyzwolenie, zacisku oczekującego we/wy lub zmiennego opóźnienia dla jednostki rejestrującej, ale wersje 1.0.0011 i wcześniejsze nie obsługują funkcji zacisku oczekującego we/wy lub zmiennego opóźnienia. Należy pamiętać, że menu użytkownika nie może zostać anulowane.
Odniesienie zmienne służy do zmiany zarejestrowanego numeru obrazu, jednakże zmiana zmiennej nie zmienia zarejestrowanego obrazu.
Zwykła zmiana zmiennej nie zmienia zarejestrowanego obrazu. Zarejestrowany obraz zmienia się po wydaniu polecenia NU po zmianie zmiennej.
Po włączeniu polecenia %OutDataAsyncA do H nie mogę go wyłączyć.
%OutDataAsyncA do H może sterować wykresem asynchronicznie, ale po jego włączeniu nie można go wyłączyć. Musisz ręcznie ustawić polecenie, aby je wyłączyć.
Jak mogę przesłać dane statystyczne z karty SD do komputera bez wyjmowania karty SD?
Za pomocą VisionEditor lub VisionTerminal można pobierać pliki zapisane na karcie SD. W VisionEditor użyj opcji [Lista sterowników] w widoku systemu, aby wybrać plik(i) do przesłania, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję [Pobierz], aby rozpocząć przesyłanie danych.

Powrót na górę strony

KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA Siedziba główna:
Bedrijvenlaan 5, 2800 Mechelen, Belgia
Tel: +48 (0) 71 36861 60
E-mail: info@keyence.eu
Oferty pracy: Strona z ofertami pracy w KEYENCE