Plnění předpisů

Konfliktní minerály

Konfliktní minerály pocházející z Konžské demokratické republiky nebo sousedních zemi (dále „dotčené země“) se staly zdrojem financování ozbrojených skupin, což vede k porušování lidských práv, ničení životního prostředí a hrozbě eskalace dalších konfliktů. Čtyři dotčené minerály (cínovec, niobit-tantalit, wolframit a zlato) jsou široce používanými surovinami při výrobě elektrických a elektronických produktů.

Zásady společnosti KEYENCE zakazují nákup jakýchkoli součástí, komponent a materiálů obsahujících konfliktní minerály.

Společnost KEYENCE jasně deklaruje, že nemá žádný zájem na využívání nebo financování ozbrojených skupin zodpovědných za porušování lidských práv v dotčených zemích. Společnost KEYENCE usiluje o vyloučení konfliktních minerálů ze svého obchodování s dodavateli tím, že monitoruje svůj dodavatelský řetězec a využívá při tom nástroje poskytované iniciativou Responsible Minerals Initiative (RMI), dříve CFSI, která propaguje odpovědné nákupy minerálů.

Řízení chemických látek ve výrobcích

Omezení chemických látek v elektrických a elektronických výrobcích se šíří po celém světě.

KEYENCE sdílí postupy / pravidla s našimi dodavateli pro nakládání s chemickými látkami ve výrobcích.

KEYENCE kromě chemických látek, které jsou regulovány směrnicí RoHS a nařízením REACH v Evropské unii, definuje a sdílí sadu omezených látek.

KEYENCE podporuje ekologické nákupy komponent a materiálů, které používáme v našich produktech. Společnost KEYENCE se aktivně angažuje ve snaze dodržovat všechna nařízení proti používání škodlivých chemických látek v našich výrobcích.

KEYENCE přispívá k ekologické iniciativě prostřednictvím používání našich produktů.

Práce směrem ke směrnici EU RoHS

KEYENCE eliminuje nebezpečné látky (jako jsou těžké kovy) z našich produktů, aby přispívala k ochraně lidského zdraví a celosvětové obnově životního prostředí. KEYENCE přechází na produkty, které jsou v souladu se směrnicí RoHS.

Směrnice RoHS

Elektrické a elektronické zařízení uváděné na trh EU nesmí obsahovat omezené látky podle směrnice RoHS.

Látky zakázané nařízením RoHS

Pb

Olovo

Hg

Rtuť

Cd

Kadmium

Cr6+

Šestimocný chrom

PBB

Polybromované bifenyly

PBDE

Polybromované difenylethery

DEHP*1

Bis(2-ethylhexyl) ftalát

BBP*1

Butylbenzylftalát

DBP*1

Dibutylftalát

DIBP*1

Diisobutylftalát

  • *1
    Konkrétní ftaláty, které přidal (EU) 2015/863. Většina produktů KEYENCE bude podléhat regulaci od 22. července 2021, ale nyní je postupně přecházíme.

Kodex chování zaměstnanců

Společnost KEYENCE vytvořila vlastní systém, který požaduje, aby její zaměstnanci pravidelně potvrzovali, že postupují v souladu s pravidly firemních zásad a obchodními pokyny. Snažíme se tak minimalizovat riziko zneužívání a obtěžování i předcházet obdobným problémům. Tato kritéria proaktivně aplikujeme na běžný provoz. Zajišťujeme tak plné dodržování zásad a předpisů a zároveň zlepšujeme povědomí, co všechno toto dodržování obnáší.

PLOCHÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Zásada společnosti KEYENCE je, že důležité je „co se řeklo“, nikoli „kdo to řekl“.

Aby pracovní hierarchie nenarušovala podnětné pracovní prostředí, vybudovali jsme dynamickou firemní kulturu, kdy mohou všichni zaměstnanci přispívat svými názory bez ohledu na svou funkci, věk, pracovní zkušenosti nebo pozici.
Našim společným cílem je racionální rozhodování, které zvyšuje pravděpodobnost úspěchu v našem oboru.

SEPARACE OBCHODNÍCH A OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

Neustále zdůrazňujeme důležitost rozhodování se zřetelem na obchodní cíle jako hlavní princip „obchodní udržitelnosti“ naší společnosti. Z tohoto důvodu je striktně zakázáno činit rozhodnutí ovlivněná jinými než obchodními zájmy společnosti, přijímat osobní benefity při obchodních jednáních nebo využívat aktiva společnosti pro osobní účely.

ČESTNOST A NESTRANNOST

Čestnost a nestrannost neodmyslitelně patří ke správnému jednání společnosti.

Je zakázáno najímat rodinné příslušníky výkonných manažerů i zaměstnanců a dále je zakázáno nabízet i přijímat jakékoli dary při uzavírání obchodních transakcí. Tato pravidla považujeme za nezbytná pro zajištění čestnosti a nestrannosti.

Respektování lidských práv

Společnost KEYENCE respektuje lidská práva a snaží se vytvořit pro své zaměstnance takové pracovní prostředí, aby mohli mít ze své práce dobrý pocit. Usilujeme o to, aby naše obchodní aktivity nepřispívaly k případům porušování lidských práv, jakými jsou nucené práce, dětská práce nebo obchod s lidmi, a to nejen přímo, ale ani v rámci našeho dodavatelského řetězce (Smlouva s dodavateli obsahuje klauzuli zakazující diskriminační jednání.). Aktivity naší společnosti jsou založeny na vysokém etickém standardu, který plně uznává důležitost lidských práv. S cílem vytvářet pozitivně podnětné pracovní prostředí (firemní kulturu) jsme vedle dodržování zákonných předpisů ustavili i vlastní Obchodní pokyny, které napomáhají zajistit všestranný respekt k jednotlivcům.

Zákon o whistleblowing

Další informace o whistleblowingu naleznete zde.

Pokyny pro nákup

Společnost KEYENCE poskytuje své Pokyny pro nákup všem svým dodavatelům. Tyto pokyny striktně požadují po celém dodavatelském řetězci respektování základních lidských práv pracovníků včetně zákazu nucené práce a diskriminačního zacházení.

Pokyny pro nákup