Příklady protiopatření proti ulpívání cizorodých částic

Odstranění cizorodých částic před nátěrem

Využití eliminace statické elektřiny silným proudem vzduchu umožňuje odstranit cizorodé částice ulpělé na objektech i bez nutnosti přívodu vzduchu do výroby.

Zabránění přilnutí cizorodých částic k nádobám na potraviny

K rychlému odstranění statické elektřiny v široké oblasti stačí jeden ionizátor. Neustálé sledování úrovně elektrostatického náboje, který má velký vliv na ulpívání cizorodých částic, umožňuje zlepšit efektivitu.

Prevence přilnutí odpadu z řezání

Při řezání plastového dílu, například přístrojové desky, odpadní materiál z tohoto procesu ulpívá na dílu. Aby se předešlo možnému poškození, musí být tento odpad odfouknut – což dokáže ionizátor s přívodem vzduchu.

Eliminace statického náboje při lakování nárazníku

Po odlití nárazníku na něm mohou při transportu do procesu potahování ulpívat cizorodé částice. Otírání nárazníků tak, aby byly dostatečně čisté a splňovaly normy pro kvalitu nátěru, je časově náročné a pracné. V nejhorším případě může být nutné nárazníky v důsledku cizorodých částic zlikvidovat. Tomuto problému se lze vyhnout pomocí ionizátoru.

Eliminace statického náboje při potahování

Pro potahování papíru silikonovou vrstvou se na odlepovacím papíru samolepky generuje velmi silný elektrostatický náboj (50 až 100 kV), který může způsobit problémy, jako je přilnutí cizorodých částic, jiskření a diskomfort personálu. Ionizátor může tyto problémy odstranit.

Prevence vad blistrů

Silný elektrostatický náboj na fólii blistrového obalu může vést k přilnutí cizorodých částic a způsobit nesprávné umístění nebo prasknutí obsahu obalu. Ionizátor může tyto chyby omezit.

Zabraňuje přilnutí cizorodých částic k nádobám

Čím vyšší je rychlost linky, tím větší je elektrostatický náboj. Kvůli tomuto zvýšenému náboji uvízne uvnitř nádob mnoho cizorodých částic, což může mít za následek, že řada produktů nevyhoví testům kvality, řada kontrol se musí opakovat a od zákazníků přichází více reklamací. Ionizátor může ulpívání cizorodých částic zabránit.

Prevence elektrostatického výboje při přepravě PCB

Během přepravy se PCB nabijí v důsledku kontaktu a oddělování od pásových dopravníků. Silné náboje mohou vést k poškození a přilnutí cizorodých částic, což zase může vést k výrobním vadám. Ionizátor může tyto vady omezit eliminací elektrostatického náboje.

Prevence elektrostatické destrukce zařízení pro testování elektronických PCB

Cizí předmět mezi sondou a PCB při testování vodivosti je považován za vadu vodivosti a test se tak musí opakovat, což výrazně snižuje výtěžnost. Statická elektřina může dokonce poškodit citlivé sondy. Ionizátor může tyto problémy odstranit.

Odstranění cizorodých částic při montáži kamery

Díly se staticky nabíjejí v důsledku tření a rozpojování během montáže. Proti tomuto náboji jsou potřeba protiopatření, protože by mohl do součástí zanést cizorodé částice, což má za následek šum v obrazech. Ionizátor může ulpívání cizorodých částic zabránit.

Zabránění přilnutí dílů k formám a ulpívání cizorodých částic

Při vstřikování mohou vznikat silné elektrostatické náboje. V případě ulpění cizorodých částic způsobeného statickou elektřinou dochází k vadám produktů. Takové produkty se pak musí zlikvidovat. Statická elektřina může také způsobit přichycení produktů k formám. Tyto produkty se musí odstraňovat ručně, což snižuje výtěžnost. Ionizátor může zabránit ulpívání cizorodých částic a přilepení produktů k formě.