1. Domů
  2. Podpora
  3. Podpora pro uživatele produktů
  4. Podpora pro uživatele XG
  5. Často kladené dotazy
  6. Řešení problémů

Často kladené dotazy (Řešení problémů)

Změnil(a) jsem měřítko pomocí [Scale Factor] (Faktor měřítka), ale nepoužilo se na naměřenou hodnotu jednotky. Co se stalo?
V nabídce [Unit Properties] (Vlastnosti jednotky) zvolte [Tool Parameters] (Parametry nástroje) a u jednotky, na kterou chcete měřítko uplatnit, nastavte měřítko na [ON] (Zapnuto). Ve výchozím nastavení je tato volba nastavena na [OFF] (Vypnuto).
Nastavení jednotky je správné, ale nezobrazuje se graf okraje. Co se stalo?
Možnost [Regions] ve vlastnostech obrazovky na obrazovce kamery může být nastavena na [All] (Vše). V takovém případě se graf okraje nezobrazí. Graf okraje se zobrazí, pouze je-li tato volba nastavena na [Single] (Jednotlivě).
Nechtěně jsem smazal jednotku. Lze ji obnovit?
Pomocí funkce [Undo] (Vrátit zpět) můžete ve zobrazení blokového diagramu vrátit zpět poslední dva provedené úkony, v editoru obrazovky posledních osm úkonů. Úkon vrátíte klávesovou zkratkou [Ctrl+z].
Dojde-li k chybě v matematickém výrazu, následující řádky nejsou provedeny.
To je správně. Dojde-li k chybě v matematickém výrazu, následující výpočty nejsou provedeny. Nejsou-li numerické hodnoty výpočtu správně uloženy, zkontrolujte, zda nedošlo k chybě jednotky.
Pomocí pokročilého vlastního filtru nemohu nastavit koeficient filtru.
Skalární proměnná pole pro ukládání koeficientu filtru musí být definována jako uživatelská proměnná. Skalární proměnnou pole definujte podle velikosti filtru.
Například pro filtr o velikosti 21×21 definujte skalární proměnnou pole se 441 nebo více prvky.
Čekající jednotka v individuálním simulátoru nefunguje správně.
Čekající jednotky (kromě jednotek uživatelské nabídky) v individuálním simulátoru nefungují. Další informace naleznete v kapitole 7 v části Přehled funkcí simulací referenční příručky XG VisionEditor.
Zkusil jsem k nastavení vytvořenému ve verzi 1.0 přidat funkce verze 2.0, ale došlo k chybě.
Funkce nelze přidávat, dokud není samotné nastavení zkonvertováno do formátu verze 2.0. Chcete-li nastavení uložit ve formátu verze 2.0, v programu VisionEditor vyberte možnost [File] (Soubor) a [Save in another file format] (Uložit v jiném formátu souboru). Je důležité vědět, že i globální nastavení má verzi.
Nahrál jsem data globálního nastavení, ale nemohu je aktualizovat.
Restartujte řídicí jednotku. Na rozdíl od dat programu se data globálního nastavení aktualizují až po restartování řídicí jednotky.
V programu VisionEditor verze 2.0 lze data globálního nastavení aktualizovat restartováním řídicí jednotky z programu VisionEditor, aniž by bylo třeba zapnout a vypnout systém.
Pomocí řídicí jednotky jsem nastavil(a) rychlost závěrky a další nastavení kamery, ale na kameře se tyto změny vůbec neprojevily.
Ve výchozím nastavení lze nastavení kamery upravit pouze pomocí záznamové jednotky programu XG VisionEditor. Změny nastavení kamery na řídicí jednotce se neprojeví. Chcete-li změnit nastavení kamery na řídicí jednotce, vyberte na kartě [Capture Opt.] (Možnosti záznamu) příslušné záznamové jednotky možnost [Use system settings] (Použít nastavení systému).
Pokud je jako spouštěč použit vstup z konzole, záznam neproběhne.
Důvodem může být, že když záznamová jednotka není pod spouštěcí jednotkou, nad záznamovou jednotkou je čekající provedení (jako čekající provedení terminálu) a jednotka není provedena. Chcete-li získat bližší informace, kontaktujte místního obchodního zástupce.
Došlo ke vstupu spouštěče, ale obrazová data na monitoru nebyla aktualizována.
Obrazová data se aktualizují, jakmile blokový diagram dosáhne koncové jednotky. Proces se možná zastavil na některém bodě uprostřed blokového diagramu. Zkontrolujte, zda je volba %WaitReady nastavena na ON (Zapnuto), a uvidíte, jestli je blokový diagram ve stavu čekání. Chcete-li získat bližší informace, kontaktujte místního obchodního zástupce.
Ke změně hodnot byl použit dialog simulátoru, ale hodnoty nebyly použity na nastavení. Jak tyto změny použiji pomocí simulátoru?
Pro proměnné, které mají měnit hodnoty v systému, předem vyberte [Copy current value to initial value at save] (Při uložení zkopírovat aktuální hodnotu na hodnotu počáteční). Poté, co pomocí simulátoru změníte hodnoty, nastavení v simulátoru uložte. (Použijte možnost [Save settings] (Uložit nastavení) v nabídce funkce.) Poté v nabídce [File] (Soubor) vyberte pro stejná nastavení možnost [Reload active inspection] (Znovu načíst aktivní kontrolu).
Poté, co jsem hodnoty upravil(a) a uložil(a) do systému XG a aktuální hodnoty proměnných zkopíroval(a) na hodnoty počáteční, jsem blokový diagram změnil(a) v programu VisionEditor a nahrál(a) jej do systému XG. Počáteční hodnoty proměnných, které jsem v systému upravil(a), však byly resetovány. Co se stalo?
Počáteční hodnoty proměnných byly přepsány nahranými daty.
Pro proměnné, které mají měnit hodnoty v systému, předem vyberte [Copy current value to initial value at save] (Při uložení zkopírovat aktuální hodnotu na hodnotu počáteční).
Poté, co hodnoty v systému změníte, uložte je (aktuální hodnoty zkopírujte na hodnoty počáteční) a s tímto nastavením je stáhněte (načtěte počáteční hodnoty) do programu VisionEditor.
Blokový diagram na straně programu VisionEditor změňte na stažená nastavení.
Pokud je v programu VisionEditor verze 2.0 a novější v nastavení proměnné vybrána možnost [Keep initial value when loading program] (Při načítání programu zachovat počáteční hodnotu) a při nahrávání je vybrána možnost [Target Data] (Cílová data), nastavení lze nahrát, aniž by byly počáteční hodnoty proměnných v systému XG změněny. V možnostech nastavení kontroly je třeba pro [Initial Values of Variables] (Počáteční hodnoty proměnných) vybrat [Use settings] (Použít nastavení) a provést nahrání.
Přestože v syntaxi výpočtu není žádná chyba, při výstupu nevydá výsledek. Jak zkontroluji výstup?
Mohlo dojít k dynamické chybě. Zkontrolujte protokol provádění.
Nemohu potvrdit příčinu dynamické chyby, která je zobrazena v protokolu provádění.
U výpočetní jednotky, u níž došlo k chybě, zkontrolujte [Error code] (Kód chyby) a [Error line] (Řádek s chybou) v části [Unit Result] (Výsledek jednotky). Popisy chybových kódů naleznete v uživatelské příručce.
Nemohu zobrazit archiv, i když otevřu prohlížeč archivu snímků.
Chcete-li používat prohlížeč archivu snímků, musíte tuto možnost nastavit v programu XG VisionEditor. Chcete-li nastavit podmínky, vyberte [Settings] (Nastavení), [Image Archive] (Archiv snímků) a pro podmínky 0 až 7 vyberte možnost [Enable] (Povolit).
K počáteční hodnotě OUT23 je přiřazena proměnná %JAHold, OUT23 však funguje jinak než výstup OR řady CV.
Je-li systémová proměnná %JAHold posuzována jako NG, výstup pokračuje, dokud není systémová proměnná resetována. Systémová proměnná, která funguje stejně jako v řadě CV, je %JgAll. Proto ke globálnímu nastavení a terminálovému výstupu přiřaďte proměnnou %JgAll. Chcete-li získat bližší informace, kontaktujte místního obchodního zástupce.
Vytvořil(a) jsem dialog a změnil hodnotu proměnné přiřazené k numerickému vstupnímu poli, změna se však neprojevila.
V nastavení dialogu programu XG VisionEditor zkontrolujte nastavení časování aplikace.
Pokud je například časování potvrzení nastaveno na [when button is pressed] (když je stisknuto tlačítko), nastavení není potvrzeno, dokud není stisknuto dialogové nebo spodní tlačítko. Chcete-li získat bližší informace, kontaktujte místního obchodního zástupce.
Prohlížeč archivu snímků v systému za provozu zobrazuje černý snímek, ale žádné archivované snímky.
Archivované snímky byly přepsány novými a vymazány.
Chcete-li zobrazit nové snímky, klikněte na [Update] (Aktualizovat).
Na monitoru vstupu/výstupu je vždy úspěšně zadán spouštěč, ale v několika případech se zdá, že zadání spouštěče je vloženo pouze jednou.
Aktualizace zobrazení monitoru vstupu/výstupu se nedokážou přizpůsobit rychlosti spouštěče. Chcete-li zkontrolovat, zda byl signál správně vypnut a zapnut, použijte prohlížeč protokolu trasování.
Chci vložit spouštěč pomocí [Wait terminal I/O] (Počkat na vstup/výstup terminálu), ale stisknutím tlačítka [TRIGGER] (Spouštěč) na konzoli spouštěč nelze vložit.
Používáte-li možnost [Wait terminal I/O] (Počkat na vstup/výstup terminálu), vstup spouštěče lze získat pouze z terminálu.
Ke vložení spouštěče z konzole můžete použít proměnnou zpožďovací jednotky jako obvykle, ale nemůžete použít současně [Wait terminal I/O] (Počkat na vstup/výstup terminálu) a [Variable delay] (Proměnná zpoždění).
V programu VisionEditor verze 2.0 a pozdější přibyl příkaz WG (Waiting status release) (Čekání na vydání stavu) a příkaz [Wait terminal I/O] (Počkat na vstup/výstup terminálu) lze zrušit vydáním příkazu z konzole.
Musím vytvářet dialog, když chci v systému změnit rychlost závěrky kamery?
Při vytváření blokového diagramu vyberte u záznamové jednotky na kartě [Capture Opt.] (Možnosti záznamu) možnost [Use system settings] (Použít nastavení systému).
Tímto způsobem se změny vytvořené v nastavení kamery [Camera Settings] (Nastavení kamery) nabídky konfigurace systému [System Configuration] (Konfigurace systému) aplikují na kontrolu.
Po restartu systému se program vrátí na [0000]. Mohu ale určit číslo, na kterém se má program spustit?
Tuto možnost můžete změnit v nabídce [Global] (Globální), [System Settings] (Nastavení systému), možnost [Program to start up] (Začátek programu).
Chci-li vymazat program, musím smazat veškerá nastavení editoru a program nahrát?
Veškerá nastavení můžete vymazat pomocí inicializace systému. Systém inicializujete, když při zapínání přístroje stiskněte a přidržte klávesu [Esc].
Dialog nelze zavřít stisknutím klávesy [Esc].
Může se jednat o úvodní dialog. Ve vlastnostech dialogu odstraňte značku zaškrtnutí u nastavení úvodního zobrazení. Jinak nemusí být vybrána možnost [Close dialog on Escape] (Zavřít dialog klávesou Escape).
Osvětlení je řízeno příkazovou jednotkou, ale vzdálené snímání nelze správně provést.
Vzdálené snímání probíhá pouze prostřednictvím záznamové jednotky, takže příkazové jednotky k tomu řídicí jednotka nepoužije. Tento problém lze vyřešit tak, že cílový snímek uložíte pomocí prohlížeče Image Archive.
V protokolu trasování se nezobrazují výstupní signály odlesků.
Výstup odlesků nelze v protokolu trasování zobrazit. Protože jsou však v seznamu položek protokolu trasování zobrazeny položky, které jsou v globálním nastavení přiřazeny k nastavení terminálu, nezobrazují se tvary vln a výstupem jsou pouze položky odlesků.
Jsou v protokolu změn zaznamenány všechny systémové úkony?
Data zaznamenávaná v protokolu změn se týkají výhradně úkonů, které lze provádět pomocí systému XG. Existuje mnoho úkonů, které zaznamenány nejsou. Bližší informace naleznete v kapitole 5 referenční příručky XG VisionEditor (verze pro programování). Úkony, které zde nejsou uvedeny, se nezaznamenávají.
Na PLC nelze potvrdit signál a nelze navázat komunikaci.
Pomocí prohlížeče protokolu trasování zkontrolujte, zda systém XG vydává signál. Přiřazení terminálů zjistíte pomocí nabídky [Global] (Globální).
%Trg1Ready nelze spustit, čeká-li s [Wait terminal I/O] (Počkat na vstup/výstup terminálu).
Signál Ready, který se při čekání spouští  [Wait terminal I/O], je %WaitReady. Zkontrolujte tento signál.
Proč nefunguje %Flash3 a %Flash4, když používám jednotku regulátoru osvětlení CA-DC20E? Rozsvítí se, když je možnost [Continuous] (Průběžně) nastavena na ON (Zapnuto).
%Flash3 a %Flash4 nejsou v globálním nastavení přiřazeny k výstupním terminálům pro vstup/výstup. Jednotka regulátoru osvětlení CA-DC20E nevyžaduje připojení %Flash, ale stav %Flash je odkazován interně, takže bez přiřazení terminálu nebude fungovat.
Uložil(a) jsem pracovní prostor na kartu SD, která byla vložena do pozice 2 pro kartu SD, ale pomocí řídicí jednotky nemohu načíst nastavení. V čem je problém?
Data nastavení pracovního prostoru jsou uložena, takže samotný pracovní prostor se do řídicí jednotky neodesílá. Různá data (nastavení, globální data apod.) lze zkopírovat do příslušných hierarchií a umožnit tak přenos dat pomocí karty SD.
Po zadání příkazu RE pro vstup/výstup terminálu ve stavu čekání dojde k chybě a příkaz není proveden.
Příkaz RE funguje pouze pro spouštěč čekání, čekání na vstup/výstup terminálu nebo proměnnou zpoždění pro záznamovou jednotku. Verze 1.0.0011 a starší však čekání na vstup/výstup terminálu ani proměnnou zpoždění nepodporují. Také mějte na paměti, že uživatelskou nabídku nelze zrušit.
Odkazy na proměnné slouží k přečíslování registrovaného snímku. Změna proměnné však registrovaný snímek nezmění.
Pouhou změnou proměnné nelze registrovaný snímek změnit. Registrovaný snímek se změní, je-li po změně proměnné vydán příkaz NU.
Když aktivuji proměnnou %OutDataAsyncA to H, nemohu ji již vypnout.
%OutDataAsyncA to H může asynchronně ovládat blokový diagram. Pokud je však aktivována, už ji nelze zrušit. Musíte ji zrušit ručně pomocí příkazu.
Jak přenesu statistická data z jedné karty SD do počítače, aniž by bylo třeba kartu SD odstraňovat?
Ke stažení souborů uložených na kartě SD můžete použít program VisionEditor nebo VisionTerminal. V systémovém zobrazení programu VisionEditor vyberte v seznamu [Controller List] (Seznam řídicích jednotek) soubory, které chcete přenést, a poté přenos dat zahajte kliknutím pravým tlačítkem a výběrem možnosti [Download] (Stáhnout).