1. Domů
 2. Podpora
 3. Podpora pro uživatele produktů
 4. Podpora pro uživatele XG
 5. Často kladené dotazy
 6. Pracovní postup nebo rozhraní

Často kladené dotazy (Pracovní postup nebo rozhraní)

Kolik jednotek může být nastaveno v blokovém diagramu?
Kromě minimálního počtu požadovaných jednotek lze celkem nastavit až 1 000 jednotek nebo 997 měrných jednotek. (Aktuální počet jednotek, které lze nastavit, závisí na kapacitě paměti systému.)
Lze v seznamu zobrazit i blokový diagram, který je tak dlouhý,že se nevejde do zobrazení blokového diagramu?
Velikost zobrazení lze změnit úpravou poměru zvětšení možnosti Flowchart View (Zobrazení blokového diagramu) pod volbou Window (Okno) na liště nabídek.
Jak do řídicí jednotky přenesu program vytvořený na počítači?
Soubor vytvořený pomocí programu XG VisionEditor lze přenést dvěma způsoby: můžete jej nahrát, když se k řídicí jednotce připojíte kabelem USB nebo ethernetovým kabelem, nebo data zapsat na kartu SD jako soubor a nechat ji v řídicí jednotce přečíst.
Vytvoří zápis dat z počítače do systému XG-7000 nějaká zpoždění při zpracování?
Když jsou data nahrána a přepsána na aktuálně používaný program, jsou resetována. Funkce programů, které právě nejsou používány, tím nebude nijak ovlivněna.
Jaké generace je nastavení souboru pro záznam?
Jedna „generaceƒ“ se počítá od spouštěcí ke koncové jednotce. Nastavení „prvního“ a „druhého“ souboru patří každé k jedné generaci.
Lze v programu XG VisionEditor provádět změny v rozložení 1 až 5?
Zobrazení a okna v programu XG VisionEditor lze libovolně nastavovat. Rozložení 1 je optimálně nastaveno pro vytváření blokového diagramu zpracování obrazu, rozložení 2 je upraveno pro vytváření uživatelského rozhraní. Rozložení 3 až 5 jsou nastavena stejně, aby je bylo možné v případě potřeby upravit.
Jak v programu XG VisionEditor resetuji pozice rozložení?
Na liště nabídek pod možností Window (Okno) vyberte možnost [Reset Layout] (Resetovat rozložení).
Co v náhledu blokového diagramu znamená žlutý čtverec vlevo dole od jednotky?
Tento symbol naznačuje, že byl k dané jednotce do tabulky [System Settings] (Systémové nastavení) přidán komentář. Komentář se zobrazí, když na jednotku se žlutým čtvercem umístíte kurzor myši. Tímto způsobem můžete popsat typ jednotky, aniž byste museli otevírat vlastnosti jednotky.
Lze se řadou XG-7000 použít programy řady CV-3000 a CV-5000?
Programy modelů konvenčních obrazových senzorů nejsou s tímto systémem kompatibilní.
Jak zkopíruji blokový diagram z jednoho programu do druhého?
Oba programy otevřete v programu XG VisionEditor, zkopírujte blokový diagram z jednoho programu a vložte jej do programu druhého.
Mohu zakázat přístup k informacím, například k nastavení programu?
Programy lze chránit heslem, aby je nemohl prohlížet ani upravovat nikdo nepovolaný.
Lze provoz řídicí jednotky zablokovat a zabránit tak neoprávněné manipulaci?
Ano. Pomocí hesel můžete jednotlivým skupinám uživatelů povolit nebo zakázat přístup k administrátorským právům. Můžete nastavit až čtyři skupiny uživatelů.
Kromě uzamčení některých operací můžete pro jednotlivé skupiny určit, v jakém nastavení se jim bude zobrazovat informační nabídka.
V čem se liší provoz různých simulací a řídicích jednotek?
Rozdíly spočívají v čekajících jednotkách a v provádění příkazů. Další informace naleznete v kapitole 7 v části Přehled funkcí simulací referenční příručky XG VisionEditor.
Jaká je posuzovací hodnota neprovedené jednotky?
Posuzovací hodnota neprovedené jednotky je [0].
Mohu během úprav v nástroji Screen Editor změnit zvětšení zobrazení?
Ne. Zobrazení je nastaveno podle rozlišení monitoru vašeho počítače.
Mohu v programu XG VisionEditor v náhledu blokového diagramu vyhledat jednotku podle čísla jednotky?
V náhledu blokového diagramu lze jednotku vyhledat kliknutím na ikonu [Jump].
Mohu nastavit podmínky, při jejichž splnění se ukončí smyčka vytvořená jednotkou smyčky?
To lze provést pomocí přerušovací jednotky. Vytvořte blokový diagram, aby se v případě, že bude splněna podmínka v rámci smyčky, operace rozvětvila na přerušovací jednotku.
Jak mohu přesunout více oblasti, aniž by bylo třeba měnit jejich tvar?
Použijte funkci [Move All Regions] (Přesunout všechny oblasti). Můžete vybrat jednotky, které chcete přesunout, a společně je přemístit, aniž byste přitom měnili jejich tvar nebo velikost.
Jak mohu stejnoměrně zarovnat oblasti?
Můžete vybrat jednotky a stejnoměrně je zarovnat pomocí funkce [Align All Regions] (Zarovnat všechny oblasti).
Pokud se u vytíženého globálního nastavení zobrazuje stav Outputting (Výstup), znamená to, že zahrnuje i umístění výstupu archivů?
Ne, neznamená. Stav Outputting znamená, že výsledky nebo snímky vycházejí z výstupních systémových jednotek (terminálový výstup, výstup výsledků nebo obrazový výstup).
Chcete-li zobrazit výsledky výstupu archivovaných dat, sledujte [First bit: Output location data availability] pro %Hist0Status to %Hist7Status.
Lze název programu přečíst externě?
Ano, ve verzi 2.0 a vyšší. Změna čísla programu (PW) je spojena se změnami pomocí [Program name] (Název programu) a název programu si lze přečíst pomocí příkazu PR (číslo čteného programu).
Lze snímky z kamery provést nejprve ve smyčce a zpracování obrazu provést později hromadně pro všechny snímky?
Ano. Provedením smyčky pro obrazovou jednotku v blokovém diagramu lze během jedné kontroly externě ovládat nebo průběžně zpracovávat větší počet obrazů z jedné kamery.
Je možné do počítače zaznamenat pouze ta data, která vrátila výsledek kontroly jako NG?
Ano. Požadovaná data můžete zaznamenat provedením jednotky datového výstupu, která výsledky měření přenese do počítače na blokovém diagramu s podmíněným rozvětvením, které považuje posouzení NG dat kontroly za referenční hodnotu.
Mohu pro spouštěcí režim použít původní snímek?
Ano. Pro spouštěcí režim, který se zobrazuje při zapnutí napájení, můžete použít jakýkoli bitmapový obrázek v rozlišení 800×600 pixelů.
Na zvoleném místě kontrolní obrazovky také můžete zobrazit společné logo nebo jiný zvolený obrázek.
Jak u obrázku loga vytvořím průhledné pozadí?
Nastavte barvu pozadí na R: 254, G: 1, B: 152. (Na bitmapovém obrázku tak vznikne růžové zabarvení.) Bližší informace najdete v kapitole 4 referenční příručky XG VisionEditor (verze pro programování).
Nemám konzolu. Mohu systém ovládat i bez konzoly?
Máte-li nainstalován program XG VisionTerminal, můžete se systémem pracovat přímo přes konzolové zobrazení pomocí vzdálené plochy.
Proč je vypnuta dvojitá vyrovnávací paměť?
Pro aktivaci dvojité vyrovnávací paměti musí být splněny tři podmínky.
Dvojitou vyrovnávací paměť lze aktivovat pouze tehdy, je-li k dispozici pouze jedna záznamová jednotka, která se nachází na začátku blokového diagramu a obrazová proměnná nebyla nově definována.
Záznam se provádí pomocí zpožďovací jednotky vstupu/výstupu terminálu, kdy není vybrána možnost záznamové jednotky XG čekající na spuštění. Může být obrazovka pomocí tohoto nastavení průběžně aktualizována?
Ne. Průběžné aktualizace lze provádět pouze v případě čekajícího obrazu.
Kdy nastává počáteční bod [%PrcTime]?
Jedná se o bod, kdy záznam začne provádět záznamová jednotka, uvedená na blokovém diagramu jako první. Do doby zpracování se proto nezapočítávají např. výpočtové jednotky, které jsou uvedeny nad záznamovou jednotkou. Pokud se v blokovém diagramu žádné záznamové jednotky nenacházejí, bude počátečním bodem okamžik spuštění spouštěcí jednotky.
Lze během kontroly upravit velikost a pozici kontrolní oblasti pomocí řídicí jednotky?
Ano. Pokud předem provedete veškerá potřebná nastavení (například vytvoření dialogů) položek, které mají být upraveny, můžete změnit velikost a pozici kontrolní oblasti v určeném časování během prohlížení aktuálního obrazu.
Jaké položky lze během kontroly změnit nebo upravit pomocí řídicí jednotky, aniž by bylo třeba použít počítač?
Kromě zobrazení archivu snímků a statistické analýzy s nabídkou funkce můžete změnit parametry nastavení, které umožní přiřadit proměnnou pomocí vytváření dialogů. Tuto možnost lze použít zvláště pro horní/dolní toleranci, práh úrovně kontroly a velikost a pozici kontrolované oblasti.
K čemu slouží nastavení vysokorychlostního režimu „Update by user (fast)“ (Aktualizovat uživatelem (rychle)) ve vyhledávání vzoru?
Tento režim je určen k provádění vysokorychlostního zpracování, kdy je současně odkazováno na proměnné eliminováním zpracování registrace vzoru, které se provádí pro každý běžný spouštěč. Tento režim pracuje jak s obrazovou pamětí, která se také používá v nastavení na [Constant (fast)] (Konstantní (rychlé)), tak i s programovou pamětí použitou v nastavení [Update every time (slow)] (Aktualizovat pokaždé (pomalé)). Proto je třeba využití paměti sledovat. Změny v parametrech nastavení pomocí odkazů na proměnné se aktualizují, když vydáte příkaz RU (přepočítání informací referenčního obrazu).
Kdy se vysokorychlostní režim v přepínači vyhledávání vzoru přepne na [Constant (fast)] (Konstantní (rychlé))?
Toto nastavení se automaticky přepne na [Constant (fast)] (Konstantní (rychlé)), je-li k možnosti Pattern Region (Oblast vzoru), Color (Barva), nebo Image Enhance (Vylepšení obrazu) přiřazena proměnná.
Kdy se vysokorychlostní režim odlučovacího filtru přepne na [Constant (fast)] (Konstantní (rychlý))?
Toto nastavení se automaticky přepne na [Constant (fast)] (Konstantní (rychlé)), je-li k možnosti Pattern Region (Oblast vzoru), Color (Barva), nebo Image Enhance (Vylepšení obrazu) přiřazena proměnná.
Když je oblast jednotky s vysokorychlostním režimem nastaveným na „Update by user (fast)“ (Aktualizovat uživatelem (rychlé)) změněna pomocí vestavěného dialogu změny oblasti, není vydán žádný příkaz RU, ale zdá se, jako by byl aktualizován odkaz na obrázek. Co se stalo?
Je-li pomocí vestavěného dialogu změněna oblast nebo je extrahována barva a volba je potvrzena pomocí [OK], příkaz RU je vydán automaticky. Příkaz RU musí být vydán, pokud je koeficient oblasti nebo filtru změněn pomocí vestavěného dialogu.
Jak dlouho trvá zpracování obrazu?
Zpracování úkonů mezi dvěma snímky (v režimu plné obrazovky) trvá řadě XG7700 průměrně 10 ms pro 240 000 pixelů, 30 ms pro 1 megapixel, 60 ms pro 2 megapixely a 140 ms pro 5 megapixelů. Doba zpracování se dále může lišit v závislosti na předběžném zpracování a konverzi zdrojového obrazu.
Jak mohu nastavit hodnotu podmínky podmíněného větvení na určitou hodnotu nebo na vyšší/nižší?
Chcete-li specifikovat podmíněné větvení s rozsahem hodnot, jednou oddělte podmínku výpočtem a poté větvení specifikujte hodnotou.
Pro podmíněné větvení nelze použít aritmetické výrazy, proto podmínky oddělujte výpočtem údaje IF a potom tuto proměnnou odkazujte na podmíněné větvení.
Jak bude větvení probíhat u jednotky s hodnotami podmínky nastavenými na [0] a [1] a referenční hodnotou [2]?
Jestliže referenční hodnota neodpovídá žádné hodnotě podmínky a [ELSE] není nastavena jako hodnota podmínky, toky ve větvích budou přeskočeny a proces se přesune do spojovací jednotky. Výsledná data [Branch] jednotky větvení budou mít výstup 0.
Co se stane, když referenční hodnota jednotky větvení neodpovídá hodnotě podmínky?
Proces bude po větvení nebo spojení pokračovat dál, zatímco jednotky v rámci jednotky větvení budou přeskočeny.
Jak bude větvení probíhat v případě, že například hodnoty podmínek jednotky větvení pro větve 1 a 2 budou mít stejnou hodnotu [1] a referenční hodnota bude také [1]?
Větvení proběhne na první větvi. V tomto případě se proces rozvětví na větev 1.
Jsou názvy proměnných pevně dané?
Názvy proměnných lze definovat jakýmkoli alfanumerickým textem o délce do 32 znaků, pokud název není rezervován pro proměnné systému. Přitom je třeba dodržovat omezení pro předponu, typ znaku a délku znaku. Proměnné, které byly definovány a přiřazeny k blokovému diagramu, lze současně přejmenovávat.
Kolik proměnných lze vytvořit?
Můžete definovat až 10 000 lokálních proměnných a 1 024 globálních proměnných. Můžete definovat až 512 obrazových proměnných. (Ty jsou omezeny rozsahem kapacity paměti.)
Jaký je rozdíl mezi lokální a globální proměnnou?
Lokální proměnné existují v rámci programového souboru jako proměnné, které jsou určeny pouze pro daný program, zatímco globální proměnné jsou uloženy v souboru gvar.dat jako společné proměnné pro všechny programy. Můžete definovat až 10 000 lokálních proměnných pro každý program a 1 028 globálních proměnných v pracovním prostoru.
Co se týče tvarů proměnných, jak mohu používat skalární, polohové, kruhové a liniové objekty?
Proměnné nejsou pouze numerické hodnoty, například proměnné skalárního typu, ale mohou mít i strukturu, například proměnné polohového typu s nastavenými souřadnicemi XY. Tím se eliminuje potřeba samostatně specifikovat X a Y pro geometrické funkce.
Jaký je rozdíl mezi systémovými a uživatelskými obrazovými proměnnými?
Oboje tyto proměnné slouží k ukládání snímků, ale zatímco systémové obrazové proměnné jsou na začátku blokového diagramu vymazány, uživatelské obrazové proměnné ukládají samostatné informace nebo uchovávají uložené informace, dokud není proveden reset. Jakmile je vytvořena uživatelská obrazová proměnná, deaktivuje se dvojitá vyrovnávací paměť.
Jaké typy výpočtových funkcí jsou k dispozici?
K dispozici je 96 typů výpočtových funkcí. Kromě obecných aritmetických operátorů, trigonometrických funkcí a srovnávacích operátorů můžete definovat i příkazy pro podmíněné větvení (údaje IF) a funkci smyčky (údaje FOR).
Jaké množství informací lze specifikovat ve výpočtové jednotce?
Až 1 000 znaků. Závorky a vnoření údajů IF, FOR a DO LOOP jsou však limitovány vnitřní pamětí. Je-li toto omezení překročeno, program při potvrzování zahlásí chybu programování a kurzor přeskočí na začátek výrazu, ve kterém se chyba vyskytuje.
Jak mohu do výpočetní jednotky vložit zalomení viditelné linie?
Na místo, kam chcete vložit zalomení linie, napište [mezerník]+[dolní vodorovný pruh]+[enter].
Jak mohu vyhledat proměnnou?
Vyhledání lze provést dvěma způsoby: pomocí seznamu odkazů na proměnné [Variable Reference List] a pomocí vyhledání [Search]. Při vyhledávání pomocí [Variable Reference List] můžete hledanou proměnnou vybrat ze seznamu proměnných použitých v jednotkách. Proměnné pole jsou vyhledávány bez ohledu na index. Mezitím [Search] vyhledá řetězce proměnných, takže můžete specifikovat a vyhledat indexová data. Vyhledávat lze nejen proměnné, na které je odkazováno v rámci jednotek, ale i proměnné použité na obrazovkách a ve vlastních příkazech.
Jak mohu zkrátit dobu zpracování výpočtů?
Dobu zpracování můžete zkrátit omezením výpočtů v rámci smyčky. Doba čtení navíc závisí na typu proměnné. Nejrychlejší jsou dočasné proměnné začínající znakem @, následují globální proměnné začínající znakem # a systémové proměnné začínající znakem %. Nejpomalejší jsou parametry výsledků a parametry nastavení, které začínají znakem !.
Přestože se mírně liší, rozdíl je výraznější v případě, že jsou použity v údaji FOR.
Například: FOR @a=0 TO 49
#Dist[@a]=LnDist(Line(!U[0009].RSLT.DLXY1:AB,!U[0009].RSLT.DLXY2:AB), !U[0002].RSLT.XY[@a]:AB)
NEXT
V této ukázce je ve smyčce část získávající Line(!U[0009].RSLT.DLXY1:AB,!U[0009].RSLT.DLXY2:AB) umístěna mimo údaj FOR a uložena v řádkové proměnné #line, a tato řádková proměnná je odkazována v rámci smyčky, čímž se doba zpracování zkrátí.
#line=Line(!U[0009].RSLT.DLXY1:AB,!U[0009].RSLT.DLXY2:AB)
FOR @a=0 TO 49
#Dist[@a]=LnDist(#line,!U[0002].RSLT.XY[@a]:AB)
NEXT
S výše uvedenými změnami se doba zpracování výpočtu zkrátí z 0,7 ms na 0,5 ms.
Jak zkopíruji proměnné, které jsou použity v několika programech nebo pracovních prostorech?
Dva programy otevřete v programu XG VisionEditor, kde můžete zkopírovat blokový diagram z jednoho programu a vložit jej do programu druhého, případně zkopírovat proměnné, přepnout programy a proměnné vložit. Mějte na paměti, že nastavení proměnných se najednou nezkopíruje.
Musím k zobrazovacímu vzorci přiřadit systémové proměnné, když chci získat přehled o systémových proměnných během procesu?
Máte-li připojeny XG a VisionEditor, v programu VisionEditor otevřete [Change operating variables] (Změna operačních proměnných).
Vyberte proměnnou, kterou chcete zobrazit, a kliknutím na [Get current value of controller] (Získat aktuální hodnotu řídicí jednotky) zobrazíte stav aktuální proměnné.
Kolik prvků lze umístit na šablonu zobrazení?
Až 4 000 včetně prvků oblasti pro každou šablonu zobrazení.
Kolik rámů stránky lze vytvořit?
Až 99.
Kolik obrazovek kamery je možné zobrazit zároveň?
Pět.
Mohu v editoru obrazovky změnit mřížku použitou k uspořádání součástí?
V editoru obrazovky můžete kliknutím na [Option] (Možnost) v poli [Settings] (Nastavení) změnit barvu a mezery.
Je-li v grafické jednotce specifikováno více tvarů, který se bude zobrazovat jako první?
Tvary a text uvedené ve spodním řádku jednotky budou zobrazeny na začátku. Pozici můžete upravit tlačítky ▲ a ▼.
Existuje-li více grafických jednotek, která z nich se zobrazí na začátku?
Podle základního pravidla se na začátku zobrazí jednotka s nižším číslem jednotky. Je-li však řídicí jednotkou vybrána jednotka grafická, pak bude na začátku zobrazena vybraná jednotka.
Když je displej kamery nastaven na filtrovaný obraz, která jednotka se zobrazí na začátku?
Podle základního pravidla se na začátku zobrazí jednotka s nižším číslem jednotky. Je-li však některá jednotka vybrána, zobrazí se na začátku.
Mohu otevřít dialog [Change Programs] (Změnit programy) z uživatelem vytvořeného dialogu namísto z nabídky funkcí?
Můžete nastavit, aby tlačítko uživatelem vytvořeného dialogu otevíralo dialog (Change Programs (Změnit programy) nebo I/O Diagnostic (Diagnostika vstupu/výstupu)), který je otevřen pomocí dialogu nabídky funkcí. (Dialogové číslo programu je D002.)
Mohu vytvořená nastavení návrhu obrazovky (nastavení šablony zobrazení) zkopírovat do jiného programu?
Šablony zobrazení lze v programu XG VisionEditor kopírovat pomocí nástroje Screen Browser.
Je připojení externích terminálů, například pro výstup posuzování, kompatibilní s konvenčními obrazovými senzory?
Externí terminály řady XG-7000 může uživatel přiřadit, ale ve výchozím nastavení jsou přiřazení víceméně kompatibilní s řadou CV-5000.
Bližší informace naleznete v uživatelské příručce, nebo se obraťte na svého obchodního zástupce.
Vstup/výstup obvodu je kompatibilní s řadou CV-5000 a lze jej použití s konvenčním terminálem a vstupem/výstupem kabelu.
Jak se ve výsledném výstupním formátu používají znaky a symboly?
Jsou platné pouze při výstupu bez protokolu.
Výstupem mohou být řetězce znaků a symboly (TAB, CR, LF, CR+LF). V tomto případě nejsou výstupem oddělovače.
Například: Je-li formát nastaven na [ABC] a spolu s formátem je automatickým výstupem [Edge Pos. X] (Poloha okraje X), je výsledným výstupem [ABC0060038] (čárka jako oddělovač výstupem není).
Pokud jsou s formátem jako výstup automaticky uváděny hodnoty [Edge Pos. X] a [Edge Pos. Y], je výsledným výstupem [0062536,0032659].
Za jakých okolností je cílový soubor vytvořen, když se výstupní data ukládají na kartu SD pomocí výstupní datové jednotky?
Je-li pravidlo názvů souborů nastaveno na [Auto], bude soubor vytvořen v následujících případech: při provádění resetování, při zapnutí, při změně čísla programu nebo když výstupní soubor na kartě SD neexistuje. Je-li pravidlo nastaveno na [Fixed] (Pevný), bude soubor vytvořen pouze v případě, že výstupní soubor na kartě SD neexistuje. Jinak soubor vytvořen nebude a podmínky budou přidány k souboru již existujícímu.
Lze provést dávkové nastavení pro výstup více proměnných hodnot pole pomocí jednotky výstupu dat?
Toto nastavení lze provést zadáním indexu pro spuštění výstupu a počtu indexů při výběru dat pro výstup. Například pro výstupní indexy 5 až 10 z #Dist[ ] je třeba nastavit dávku dat na #Dist[5] a počet indexů na [6].
Mohu změnit název cílového souboru výstupní jednotky na řetězec znaků přečtených jednotkou OCR?
Ano. Použijte OW (Change Output Filename (Změna názvu výstupního souboru)) a proveďte příkaz [OW,nnn,xxxx
] (nnn: unit ID, xxxx: proměnná pole skalárního typu).
Řetězec znaků přečtený OCR uložte pomocí výpočtu do proměnné pole skalárního typu, kdy jeden znak představuje jeden prvek.
Příklad výpočtu: FOR @i = 0 TO !U[0002].RSLT.CCN1:MS - 1
#FileName[@i] = !U[0002].RSLT.RCG_CHR[@i]:MS
NEXT
#FileName[@i]=0
Co u obrazového výstupu znamená „priorita výstupu“?
Pokud se pokusíte provést výstup dalších dat, zatímco jsou v obrazové vyrovnávací paměti uloženy snímky, tok se v tomto bodě zastaví. (Jakmile se v obrazové vyrovnávací paměti uvolní místo a přenos čekajících snímků bude dokončen, provoz bude opět zahájen.) Znamená to sice fluktuace v době zpracování, ale do výstupu se dostanou všechny snímky. Je-li ve vyrovnávací paměti místo a snímky byly přeneseny do obrazové vyrovnávací paměti, proces se na výstupní jednotce nezastaví.
Existuje nějaké omezení pro počet znaků vlastního příkazu?
Maximální počet alfanumerických znaků je 256. (Zalomení řádku se počítá jako dva znaky.)
Kolik systémů XG lze připojit přes ethernet k jednomu počítači pomocí protokolovací funkce softwaru „XG VisionTerminal“ pro vzdálené řízení?
Můžete připojit až šest řídicích jednotek XG a z každé z nich provádět protokolování výstupních dat.
Nastavení formátu je zakázáno, je-li pro výstup dat použita jednotka PLC Link, ale změnou nastavení formátu došlo ke změně výstupních dat. Co se stalo?
V rámci specifikací lze číslice desítkové soustavy zpracovávat třemi způsoby podle toho, jaký formát je nastaven.
(1) Automaticky
(2) Je-li vybrán formát 1 až 16 a počet desetinných míst je jiný než 0
(3) Je-li vybrán formát 1 až 16 a počet desetinných míst je 0

Například když jsou tyto formáty aplikovány na výsledky měření a rozděleny podle těchto tří podmínek.
V případě (1) jsou data při výstupu v aktuálním stavu pomocí formátu výsledných dat. (Jsou-li použity desetinné číslice, je hodnota násobena 1 000.)
 Příklad: ・Poloha okraje 123,456 bude 123456
  ・Oblast 123456 bude 123456
V případě (2) bude výstupní hodnota dat násobena 1 000.
 Příklad: ・Poloha okraje 123,456 bude 123456
  ・Oblast 123456 bude 123456000
V případě (3) budou desetinná místa vypuštěna.
 Příklad: ・Poloha okraje 123,456 bude 123
  ・Oblast 123456 bude 123456
Lze jednotky PLC Link a CC-Link použit současně?
Ne, nelze. Kromě CC-Link jsou k dispozici následující datové spoje.
Používáte-li PLC Link (RS-232C): Lze použít ethernet, ale RS-232C nikoli.
Používáte-li PLC Link (Ethernet): Ethernet nelze použít pouze v případě výstupu výsledků bez protokolu, RS-232C však použít lze.
Mohu pro ovládání PLC a vstupu/výstupu použít stejný kontrolní proces jako u řady CV? (Jsou tyto procesy kompatibilní?)
Pravidla ovládání jsou u řady XG jiné, takže tyto procesy spolu v podstatě kompatibilní nejsou. Změnil se i tok zpracování příkazu PLC, proto zkontrolujte i tento aspekt.
Vstup/výstup obvodu je však kompatibilní s řadou CV-5000 a lze jej použít s běžnou jednotkou terminálu a kabelem.
Co se stane, když se ve chvíli, kdy dochází k výstupu dat z jednotky obrazového výstupu do programu XG VisionTerminal, naplní kapacita pevného disku v počítači?
Zpracování obrazu se nezastaví, ale bude ukončeno přihlášení do počítače a obrazový výstup bude přeskočen. (Samotná komunikace přerušena nebude.)
Odkazuje „PC program“ jako výstupní umístění pro archivaci dat ve funkci protokolování archivu na program VisionTerminal?
Odkazuje na program VisionTerminal a ActiveX. To samé platí pro jednotky obrazového výstupu.
V případě verze 1.0 tato skutečnost platí pouze pro ActiveX. V případě jednotek obrazového výstupu se toto týká programu VisionTerminal.
Lze archivované snímky získat i bez použití karty SD?
Snímky lze na počítači získat pomocí prohlížeče archivu snímků a uložit archivy snímků zvolené generace. Přitom můžete zaregistrovat další obrázky přímo do nastavení obrazového souboru.
Kolik archivovaných snímků lze uložit?
V případě řady XG-7000 a 7500 je to 501 snímků v černobílém režimu s rozlišením 240 000 pixelů, 53 snímků v černobílém režimu s rozlišením 2 megapixely, 496 snímků v barevném režimu s rozlišením 240 000 pixelů a 48 snímků v barevném režimu s rozlišením 2 megapixely.
V případě řady XG-7700 je to 1 013 snímků v černobílém režimu s rozlišením 240 000 pixelů, 117 snímků v černobílém režimu s rozlišením 2 megapixely, 40 snímků v černobílém režimu s rozlišením 5 megapixelů, 1 008 snímků v barevném režimu s rozlišením 240 000 pixelů, 112 snímků v barevném režimu s rozlišením 2 megapixely a 35 snímků v barevném režimu s rozlišením 5 megapixelů.
Počet uložených snímků však závisí na uživatelem definovaných obrazových proměnných a využití obrazové paměti v případě, že je vysokorychlostní režim při vyhledávání nastaven na [Update every time (slow)] (Aktualizovat pokaždé (pomalé).
Je-li kritérium pro archivaci snímků NG, [Images] (Snímky) nastaveny na [Series] (Série) a [No. Archives (inc. latest)] (Poč. archivů (včetně nejnovějších)) nastaveno na [3] a výsledek NG nastane dvakrát po sobě, bude v archivu zbývat celkem šest snímků?
V archivu budou celkem čtyři snímky. Když nastane první výsledek NG, v archivu zůstane snímek NG a první a druhé snímky před snímkem NG. Když následně nastane druhý výsledek NG, v archivu zůstane pouze snímek NG. Stejné snímky se neduplikují.
Lze všechny snímky zaznamenané při vysoké rychlosti uložit na kartu SD?
Ano, pokud počet snímků spadá do nastaveného počtu snímků.
Pomocí funkce výstupního umístění, která zaznamenané snímky před postupným zápisem na SD kartu ukládá do vyrovnávací paměti, lze uložit všechny obrazové soubory v rozsahu počtu snímků ve vyrovnávací paměti.
V jakých formátech se obrazová data ukládají na kartu SD nebo do počítače?
K dispozici je celkem pět typů.
Můžete si vybrat BMP, BMP (1/2 komprese), BMP (1/4 komprese), BMP (1/8 komprese) a JPEG.
V případě, že chcete ukládat vysoký počet snímků, vyberte JPEG.  
Kdy se aktualizují statistiky a archivovaná data?
Tato data jsou aktualizována hodnotou získanou při průchodu koncovou jednotkou.
Lze na obrazovce kontroly najednou zobrazit statistiky?
Aktuální snímek a dialog statistiky lze najednou zobrazit tak, že změníte průsvitnost dialogu statistiky. To lze provést pomocí panelu View (Zobrazení) nebo tlačítka [MENU] na konzole.
Kolik příkazů lze nastavit pomocí jedné příkazové jednotky?
Až 16. Nastavit lze pouze jeden vlastní příkaz (ale vlastní příkaz může obsahovat až 16 příkazů).
Lze nějak zjistit, když u příkazu nebo u příkazové jednotky dojde k chybě?
Lze to zjistit dvěma způsoby.
Obvykle je posuzovací hodnota příkazové jednotky uvedena ve výstupu jako celkový stav.
Hodnota [Wait Response] (Čekání na odpověď) přitom musí být nastavena jako podmínka, takže zpracování blokového diagramu může trvat déle.
Ve výstupu jsou uvedeny i chyby příkazu globálního nastavení >internal, které jsou uživatelem přiřazeny k %Error0/1. Když je zobrazen dialog, zobrazí se také chybová odpověď, která je užitečná pro statistiky. U sdílených chyb, jako je například odpojená kamera, to však znamená, že zařízení přestane pracovat z důvodu chyby příkazu. Proto je třeba přiřazení vždy pečlivě vybírat. (Ve výchozím nastavení žádná přiřazení nejsou.)
Co se stane se zbývajícími příkazy, dojde-li k chybě příkazu během zpracování více příkazů nastavených na příkazovou jednotku?
Dojde-li k chybě příkazové jednotky, žádné příkazy nebudou provedeny.
Zpracování bude pokračovat na další jednotku, ale příkaz bude proveden pouze částečně, takže pokud byly zapsány proměnné, mohou se ve výsledcích vyskytnout nekonzistence.
Co se stane, dojde-li na příkazové jednotce k chybě ve formátu u více příkazů?
Příkazová jednotka zahlásí chybu jednotky a příkaz nebude proveden.
V tomto případě není příkaz vydán, takže je vyloučena i chyba příkazu jako příčina chyby.
Tato chyba by měla být zjištěna při kontrole před nahráním.
Do které přímé paměti se zadávají znaky, které budou změněny, když PLC Link nebo CC-Link provede příkaz CW zápisu REG?
Příkaz je CW,nnnn(ID jednotky),m(číslo řádku),*01. Vyberte znaky, které mají být změněny na přímou paměť, která podporuje *01 (parametr příkazu), s hodnotou odpovídající tabulce kódování znaků jednotky OCR (viz kapitolu 6 Vestavěné pokyny v referenční příručce XG VisionEditor (verze pro programování)). Existuje-li více znaků, je toto zadáno dvěma slovy na znak z přímé paměti podporující *01. (Změnit lze až 20 znaků.)
Chcete-li například změnit 123 a REG, kde DM podporující *01 je 700, zadejte 49 pro DM700, 50 pro DM702, 51 pro DM704 a 0 pro DM706. (Jakmile uložení v přímé paměti dosáhne 0, čtení skončí.)
Lze v systému externě změnit nastavení data a času?
Toto nastavení lze změnit pomocí příkazu TW.
Když se pokouším změnit tvar oblasti, objeví se zpráva [Operations for variable referencing cancelation not allowed] (Operace pro zrušení odkazů na proměnné nejsou povoleny) a žádné změny nemohu provést.
Pokud v nastavení účtu nemáte práva na zrušení odkazů na proměnné, změny ve zrušení odkazů na proměnné (například změnu obdélníkové oblasti přiřazené k proměnné na oblouk) nemůžete provádět.
Když se pokusím smazat odlučovací filtr, objeví se zpráva [Changes to high speed mode not allowed] (Změny do vysokorychlostního režimu nejsou povoleny) a filtr se smazat nepodaří.
Odlučovací filtr lze smazat pouze tehdy, je-li vysokorychlostní režim nastaven na [Constant (fast)] (Konstantní (rychlý)).
Chcete-li odlučovací filtr deaktivovat v případě, že je vysokorychlostní režim nastaven jinak, změňte v parametrech počet odlučování na 0.
V dialogu úpravy jednotky jsem omylem zrušil přiřazení proměnné. Lze ji obnovit?
Něco takového v zásadě obnovit nelze.
Lze to však napravit, pokud před zavřením dialogového okna, ve kterém jste přiřazení proměnné zrušili, zvolíte možnost [Cancel] (Zrušit).
Když otevřu dialogové okno úpravy jednotky, objeví se zpráva [This dialog cannot be operated because there is an unrecoverable setting error in this unit] (S tímto dialogem nelze pracovat, protože v nastavení této jednotky se vyskytuje neopravitelná chyba) a jednotku nelze nastavit.
K tomu může dojít, pokud otevřete dialog úpravy jednotky pro jednotku, v jejímž nastavení se vyskytuje chyba.
Pokud je zde například přiřazena neplatná proměnná nebo data, změny nelze provést pomocí dialogu úpravy jednotky a objeví se tato zpráva. Výjimečně však můžete otevřít [Inspection Region] (Oblast kontroly), [Color] (Barva) a další [Unspecified errors] (Nespecifikované chyby), které lze nastavit pomocí dialogu úpravy jednotky.
Vylepšil jsem verzi řídicí jednotky na 2.1, v nabídce funkce se mi však neobjevuje tlačítko [Edit unit] (Upravit jednotku).
Formát globálního nastavení řídicí jednotky je podporován ve verzi 2.0 nebo dřívější.
Verzi programových souborů zjistíte kliknutím na [System Configuration] (Konfigurace systému) > [System Information] (Informace o systému).
Jaká nastavení jsou třeba k používání dialogů úpravy jednotky?
Verze souboru programu musí být 2.1 nebo novější.
Dialogy úpravy jednotky lze navíc použít, jsou-li povoleny možnosti [Expand controller adjustment functions] (Rozšířit funkce úpravy řídicí jednotky) a [Select units for editing] (Vybrat jednotky k úpravě). Měnit položky v dokončeném blokovém diagramu ani definovat nebo přiřazovat nové proměnné není třeba.
Které jednotky mají dialogy pro úpravy jednotky, které podporují změny nastavení?
Všechny měrné jednotky, záznamové jednotky a jednotky pro zpracování obrazu. Všechny ostatní jednotky změny nastavení nepodporují.
Mohu pomocí dialogu pro úpravu jednotky změnit pouze jednu určitou jednotku?
Ano.
Když v úvodním dialogu otevřete dialog úpravy jednotky, pomocí volby [Select units for editing] (Vybrat jednotky k úpravě) můžete vybrat některé z příslušných jednotek, které jsou aktuálně nastaveny v blokovém diagramu. Můžete také nastavit, aby určité jednotky bylo možné upravovat vždy.
Pokud dialog úpravy jednotky otevřete přímo příkazem, můžete také změnit příslušné jednotky, které nebyly vybrány pomocí [Select units for editing] (Vybrat jednotky k úpravě).
Jaká nastavení lze upravit pomocí dialogů úpravy jednotky?
Upravit lze většinu položek odpovídajících jednotek.
Informace o tom, zda položku lze nebo nelze upravit, je uvedena v seznamu dat nastavení v referenční příručce XG VisionEditor (verze pro programování).
Některé podporované položky musí být také nastaveny nebo mít přiřazeny proměnné v programu VisionEditor (například [Count] (Počet)).
Je třeba k nastavení, která budou změněna pomocí dialogu úpravy jednotky, přiřadit proměnné?
Ne, jako základní pravidlo to třeba není.
Výjimkou je výsledná obrazová proměnná, kterou musí program VisionEditor přiřadit k obrazové operaci, a proměnná skalárního pole ukládající koeficient filtru přiřazený k pokročilému vlastnímu filtru. Všechny ostatní položky lze změnit, aniž by bylo třeba přiřazovat proměnné.
Přestože hodnoty lze měnit, i když je přiřazena proměnná, vymažete-li přiřazení proměnné pomocí možnosti [Clear] (Vymazat), nebude je už možné obnovit. (Proměnná může být zrušena automaticky, například když je změněn tvar oblasti, zatímco proměnná je přiřazena k souřadnicím oblasti.)
Pokud je navíc přiřazena systémová proměnná, tuto položku změnit nelze.
Jaké množství programové paměti využívá možnost [Expand controller adjustment function] (Rozšířit funkci nastavení řídicí jednotky), když jsou použity dialogy pro úpravu jednotky?
To závisí na stavu nastavení blokového diagramu.
Obecně platí, že čím více jednotek a výsledných položek se zde vyskytuje, tím více paměti je potřeba. Kromě toho se obrazová paměť využívá při práci s obrazem.
Jaká nastavení jsou zapotřebí ke změně počtu [Count] objektů blob a dalších položek spojených s dialogy úpravy jednotek?
Pro objekty blob a další položky spojené s verzí 2.1 a pozdější bylo přidáno nastavení [Allow change in count value with controller] (Povolit změny hodnoty počtu pomocí řídicí jednotky). Zapnutím tohoto nastavení a jeho úpravou na [Maximum] bude možno řídicí jednotku použít ke změně počtu celé řady nastavení uvedených v rámci možnosti [Maximum].
Jak otevřu dialog úpravy jednotky pomocí tlačítka přímého otevření?
Stejně jako jiné dialogy lze i zvolený dialog úpravy jednotky (spouštěcí dialog, horní dialog, dílčí dialog) otevřít přímo zadáním ID dialogu pomocí příkazu. ID dialogu je zvýšeno na šest číslic, aby bylo možné používat konvenční příkazy DO i vyhrazené příkazy BU.
Jakou výhodu představuje [Regist. Img.] (Registr. obr.) jako zobrazení dialogu úpravy jednotky?
Stejně jako v řadě CV umožňuje použití registrovaného snímku zobrazit výsledek měření tak, aby bylo možné nejen nastavit více jednotek s registrovaným snímkem jako referencí, pokud je registrovaný snímek správně připraven, ale aby bylo možné dokončit i proces od nastavení po výsledek bez přípravy aktuálního snímku.
Co ve spouštěcím dialogu znamená funkce [Update Ref. Val.] (Aktualizace ref. hod.)?
Tato funkce upravuje referenční hodnotu všech jednotek úpravy pozice nastavených v blokovém diagramu s výsledky měření vypočítanými pomocí registrovaného snímku. (Ve výchozím nastavení je tato možnost vypnuta.)
Nastavení úpravy pozice je dokončeno, když je na obrazovce registrace změněno nastavení zdroje a cíle úpravy pozice a aktualizována referenční hodnota.
V závislosti na nastavení se však může stát, že referenční hodnota nebude aktualizována správně.
Lze v programu VisionEditor i v individuálních simulátorech používat dialogy úpravy jednotky?
Individuální simulátory mohou používat dialogy úpravy jednotky.
Nastavení lze upravit podobně jaké u simulátoru CV.
Po ukončení simulátoru je však třeba provést [Reload active inspection] (Znovu načíst aktivní kontrolu), aby změny v simulátoru nepřepsaly programový soubor v pracovním prostoru.
Během nastavení pomocí dialogu úpravy jednotky se často vypíná a zapíná výstup READY i další výstup a externí zařízení nefunguje správně.
V nastavení [Disable Function] (Deaktivovat funkci) u spouštěcí jednotky vyberte vypnutí vstupu i výstupu spouštěče, aby byl při otevírání dialogu úpravy jednotky příkaz [Ready] (Připraven) pevně nastaven na [Off] (Vypnuto) a [Data output] (Datový výstup) na [Off (Normal state)] (Vypnuto (Normální stav) a pod horním dialogem se mohl otevřít dialog úpravy jednotky.
Upozorňujeme, že řada XG nemá [Program mode] (Režim programu) a že nastavení dialogu úpravy jednotky obsahuje i [Run mode] (Režim spouštění).
Lze jednotku s nespecifikovanou chybou v části [Inspection Region] (Oblast kontroly) nebo [Color] (Barva) resetovat pomocí dialogu úpravy jednotky?
Ano.
Jednotky s chybami normálního nastavení nelze nastavit pomocí dialogů úpravy jednotky, možnost [Inspection Region] a [Color] však tímto způsobem upravit lze.
Protože však není podporováno nastavení přiřazení proměnných ani (v případě oblastí) přiřazení a změny nastavení pozice, nelze pomocí řídicí jednotky vždy provádět stejné změny nastavení jako v programu VisionEditor.
Kdy budou použity změny nastavení pomocí dialogů úprav jednotek?
Provedené (potvrzené) změny se projeví okamžitě.
Mohu zvolit, které dialogy úprav jednotek budou spustitelné?
Č.
Mohu pomocí dialogu pro úpravu jednotky přidávat, mazat a měnit pořadí předběžného zpracování?
Ano.
Nelze však přidávat vlastní dialogy.
Chcete-li změnit pořadí, použijte tlačítko č. 1 nebo 7 + nahoru/dolů.
Co se stane se změnami, když se ke změně parametrů v systému použije dialogové okno úprav jednotky a nastavení se pak nahrají do programu VisionEditor?
Změny budou v programu VisionEditor přepsány daty.
Je-li dialogové okno pro úpravu jednotky použito ke změně parametrů, k nimž nejsou přiřazeny proměnné, budou data nastavení upravena tak, aby byly přepsány změny. Měníte-li parametry pomocí přiřazení proměnných, můžete samozřejmě zvolit, zda u cíle nahrávání chcete nebo nechcete zachovat výchozí nastavení.