Basisbeginselen van meten

Internationale Stelsel van Eenheden (SI)

Het principe achter het Internationale Stelsel van Eenheden (SI) is dezelfde waarden toe te kennen aan metingen, zoals lengte, gewicht en tijd, ongeacht waar ter wereld er wordt gemeten. De eenheden die in dit stelsel worden gebruikt, worden "SI-eenheden" genoemd. Het stelsel is in 1960 vastgesteld tijdens de Algemene conferentie over maten en gewichten. "SI" is de afkorting van "Internationale Stelsel van Eenheden".

Het Internationale Stelsel van Eenheden omvat het volgende.

  • Basiseenheden
  • Aanvullende eenheden
  • Afgeleide eenheden

Basiseenheden

Hoeveelheid Eenheidsnaam Eenheidssymbool Definitie
Lengte Meter m De afstand die in 1/299792458 seconde door licht in vacuüm wordt afgelegd.
Gewicht Kilogram kg Dit is de eenheid voor gewicht. De massa van het internationale prototype van de kilogram.
Tijd Seconde s De duur van 9192631770 perioden van de straling die correspondeert met de overgang tussen de twee hyperfijn-energieniveaus van de grondtoestand van een 133-atoom.
Stroom Ampère A De constante stroomsterkte die, wanneer deze loopt door twee parallelle geleiders van oneindige lengte en met een verwaarloosbare diameter, op 1 meter van elkaar geplaatst in vacuüm, een lorentzkracht tussen deze geleiders produceert van 2 × 10-7 newton per meter lengte.
Thermodynamische temperatuur Kelvin K Het 1/273,16e deel van de thermodynamische temperatuur van het tripelpunt van water.
Stofhoeveelheid Mol mol De hoeveelheid stof van een systeem dat evenveel elementaire entiteiten bevat als er atomen zijn in 0,012 kilogram koolstof 12. (Beperkt tot objecten met een verduidelijkte samenstelling.) Elementaire entiteiten zijn subatomaire deeltjes waaruit materie en energie zijn opgebouwd.
Lichtkracht Candela cd De lichtsterkte, in een bepaalde richting, van een bron die monochromatische straling uitzendt met een frequentie van 540×1012 hertz en die in die richting een stralingssterkte heeft van 1/683 watt per steradiaal.

Aanvullende eenheden

Hoeveelheid Eenheidsnaam Eenheidssymbool Definitie
Vlakke hoek Radiaal rad Een radiaal is gedefinieerd als de vlakke hoek die wordt onderspannen door een cirkelboog met dezelfde lengte als de straal van die cirkel die overeenkomt met een hoek van 1 radiaal.
Ruimtehoek Steradiaal sr Een steradiaal is een ruimtehoek in het midden van een bol die een gedeelte onderspant op de oppervlakte die gelijk is aan het kwadraat van de straal van de bol.

Afgeleide eenheden

Afgeleide eenheden zijn een combinatie van basiseenheden en aanvullende eenheden en de wiskundige symbolen van vermenigvuldiging en deling.

Hoeveelheid Eenheidsnaam Eenheidssymbool
Gebied Vierkante meter m2
Volume Kubieke meter m3
Snelheid Meter per seconde m/s
Versnelling Meter per seconde in het kwadraat m/s2
Golfgetal Reciprocaalmeter m-1
Dichtheid Kilogram per kubieke meter kg/m3
Elektrische stroomdichtheid Ampère per vierkante meter A/m2
Magnetisch veldsterkte Ampère per meter A/m
Concentratie (van hoeveelheid stof) Mol per kubieke meter mol/m3
Specifiek volume Kubieke meter per kilogram m3/kg
Luminantie Candela per vierkante meter cd/m2

Sommige afgeleide eenheden krijgen unieke namen.

Hoeveelheid Eenheidsnaam Eenheidssymbool Samenstelling
Frequentie Hertz Hz 1 Hz = 1 s-1
Kracht Newton N 1 N = 1 kg・m/s2
Druk Pascal Pa 1 Pa = 1 N/m2
Energie, werk, hoeveelheid warmte Joule J 1 J = 1N・m
Vermogen, stralingsstroom Watt W W = 1 J/s
Elektrische lading, hoeveelheid elektriciteit Coulomb C 1 C = 1 A・s
Elektrische potentiaal/elektrisch potentiaalverschil, spanning, elektromotorische kracht Volt V 1 V = 1 J/C
Weerstand (elektrisch) Ohm Ω 1 Ω = 1 V/A
Geleiding (elektrisch) Siemens S 1 S = 1 Ω-1
Magnetisch Weber Wb 1 Wb = 1V・s
Magnetische fluxdichtheid, magnetische inductie Tesla T 1 T = 1 Wb/m2
Zelfinductie Henry H 1H = 1Wb/A
Celsius Graden Celsius 1t = T-To
Lichtstroom Lumen lm 1 lm = 1cd・sr
Verlichtingssterkte Lux lx 1 lux = 1 lm/m2

Referentie-informatie

SI-eenheidsvoorvoegsels die een gehele macht van tien aangeven

Factor Voorvoegsel Symbool Factor Voorvoegsel Symbool
1018 exa E 10-1 deci d
1015 peta P 10-2 centi c
1012 tera T 10-3 milli m
109 giga G 10-6 micro µ
106 mega M 10-9 nano n
103 kilo k 10-12 pico p
102 hecto h 10-15 femto f
10 deka da 10-18 atto a

Niet-SI-eenheden

Hoeveelheid Eenheidsnaam Eenheidssymbool Definitie
Tijd Minuut min 1 min = 60 s
Uur h 1 u = 60 min
Dag d 1 d = 24 h
Vlakke hoek Graden ° 1° = (π/180) rad
Minuut 1′= (1/60) °
Seconde 1″= (1/60) ′
Volume Liter l, L 1 l = 1 dm3
Gewicht Metrische ton t 1 t = 103 kg

INDEX