Numerická apertura (N.A.)

Numerická apertura, neboli N.A., je hodnota, která udává rozlišovací schopnost objektivu a je definována pomocí níže uvedené rovnice.

n: index lomu pozorovaného média [např. n(vzduch) = 1]
θ: úhel mezi optickou osou a světlem na nejzazším vnějším efektivním průměru čočky

N.A. = n * sin θ

Ačkoli N.A. určuje rozlišení objektivu, v tom, co lze rozlišit, hraje roli také difrakce. Difrakce je jev, který způsobuje, že světlo se šíří jako vlna. Tato vlastnost zabraňuje tomu, aby i objektiv s nejvyšším rozlišením byl schopen zaostřit na jeden bodový zdroj, takže ohnisko bude spíše disk. Nejmenší světelný disk, který lze rozlišit, je známý jako Airyho disk a jeho poloměr je vyjádřen níže uvedeným vzorcem.

λ: vlnová délka světla
N.A.: numerická apertura
0,61: konstanta

r = 0,61 * λ/N.A.

Hodnota z tohoto vzorce udává rozlišení. Podle této rovnice platí, že čím větší je numerická apertura (N.A.), tím menší je poloměr Airyho disku. Objektiv s větším N.A. bude tedy schopen rozlišit menší prvky, což zajistí ostřejší obraz.

Definice numerické apertury
A
N.A. strany obrazu = N * sin θ´
B
N.A. strany objektu = N * sin θ
C
Efektivní průměr

REJSTŘÍK