Základy měření

Kalibrace

Pojem „kalibrace“ používaný v souvislosti s průmyslovými výrobky označuje posloupnost úkonů prováděných ke stanovení rozdílů mezi hodnotami skutečného předmětu a referenčními hodnotami. Pokud hodnoty získané měřícím systémem nejsou takové, jak se očekává, měli by uživatelé kontaktovat oddělení podpory výrobce systému a požadovat jeho kalibraci. Pokud je po kalibraci nezbytné provést seřízení měřícího systému, měl by ho provést výrobce, aby byl systém vrácen do optimálního stavu. Správná kalibrace umožňuje výrobcům zajistit stálou kvalitu během procesu výroby a kontroly. Je třeba vzít na vědomí, že v průběhu používání měřících systémů dochází ke změně měřených hodnot. Z tohoto důvodu je třeba pravidelnou kalibraci a seřízení považovat za důležité úkony.

Kalibrační certifikát

Kalibrační certifikáty jsou dokumenty, které uvádějí výsledky kalibrace měřícího systému. Pokud požádáte o kalibraci současně s běžnou údržbou měřícího systému, obdržíte s vráceným přístrojem tento dokument. Kalibrační certifikáty slouží také jako standard hodnocení, který výslovně prokazuje provedení kalibrace výrobcem nebo odpovědným poskytovatelem služby. Mezi podobné dokumenty patří certifikáty o zkoušce a kontrolní zprávy.

  • Kalibrační certifikát
  • Kontrolní zpráva

Ačkoliv mezi výrobci existují rozdíly v používání, níže jsou definovány obvykle přijímané podmínky.

Kalibrace Posloupnost operací prováděných za účelem zjištění vztahu mezi hodnotami získanými přístrojem nebo měřícím systémem nebo hodnotami získanými měrkou nebo hodnotami standardního referenčního materiálu a hodnotami zavedenými jako standardními. Poznámka: Kalibrace nezahrnuje korekci chyb seřízením přístroje.
Testování Určení jedné nebo více vlastností objektu, jehož soulad je hodnocen. Poznámka: Testování se obvykle provádí pro materiál, výrobek nebo proces.
Kontrola Zkoumání návrhu produktu, produktu, procesu nebo instalace a také ověření souladu s příslušnými požadavky na funkčnost nebo výkon, případně ověření souladu s obecnými požadavky založenými na odborném úsudku. Poznámka: Kontroly týkající se procesů mohou zahrnovat kontroly pracovníků, provozů, technických přístupů a metod.

Schéma systému sledovatelnosti

Sledovatelnost lze definovat jako „vlastnost výsledku měření nebo hodnotu standardu, přičemž ji lze vztáhnout k uvedeným referencím, obvykle státním nebo mezinárodním normám, prostřednictvím nepřerušeného řetězce porovnání, která mají všechna uvedené nejistoty“. Schémata (grafy) systému sledovatelnosti jsou dokumenty, které popisují proces kalibrace libovolného vybavení použitého při kalibraci zařízení. Taková schémata lze použít ke sledování použitých referencí pomocí přechodu na vyšší pozici. (Přechod na vyšší pozice bude nakonec vést ke státním normám.) Schopnost sledovat řetězec kalibrace zpětně bez přerušení se označuje jako stav „sledovatelnosti“.

Schémata (grafy) systému sledovatelnosti

REJSTŘÍK