Řešení podle použití

Výška/rozdíl výšky

Nalezení nejlepšího řešení pro měření výšky nebo rozdílu výšek

Pokud hledáte nejlepší způsob měření výšky objektu nebo rozdílu výšky, je třeba zvážit řadu důležitých faktorů včetně tvaru objektu, typu měřícího systému a prostředí instalace. Výběr přístroje, který nesplňuje všechny vaše požadavky, může vést k nedostatečné přesnosti a zvýšení časové náročnosti výroby. Výběr správného přístroje je proto důležitý. Tato stránka má pomoct uživatelům určit nejlepší a nejspolehlivější způsob provádění tohoto měření.

Jak měřit výšku objektu a rozdíl výšky

Najděte nejlepší metodu měření a správný přístroj pro měření výšky objektu nebo rozdílu výšky.

Měření výšky jednoho bodu

Příklad použití: Měření výšky dávkovačů

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systém1D laserový senzor

K efektivnímu změření výšky jednoho bodu použijte reflexní laserový senzor.

Vzdálenost místa, kam dopadá laserový paprsek, je měřena s vysokou přesností.
KLÍČOVÉ BODY

Pokud potřebujete měřit výšky na více místech, můžete komunikovat s více senzory nebo přecházet jedním senzorem nad objektem.

 • Vícebarevná konfokální metoda
  Linearita: od ±0,2 μm
  Konfokální měřící systém

  Řada CL

  Zobrazit katalog

 • Triangulační metoda
  Nejvyšší vzorkovací frekvence na světě – 392 kHz.
  Možnost připojení až 12 senzorových hlav

  Řada LK-G

  Zobrazit katalog

Měření rozdílu výšky dvou navzájem blízkých měřených míst seshora

Příklad použití: Měření výšky svorek konektoru

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systém2D laserový senzor

Profil povrchu je snímán v místě, kam dopadá laserový paprsek. Je tak možné provádět relativní měření, jako například měřit rozdíl výšky.

A
Bod měření
B
Rozdíl výšky
C
Referenční bod

Měření výškového rozdílu mezi bodem měření a referenčním bodem.

KLÍČOVÉ BODY

I když je objekt skloněný, lze přesně měřit rozdíl výšky, protože senzorová hlava je vybavena funkcí úpravy zarovnání.

 • 2D triangulační metoda.
  Vícebodové měření ve výrobním procesu.
  Nejvyšší vzorkovací frekvence na světě – 64 000 snímků/s

  Řada LJ-X

  Zobrazit katalog

 • Vícebarevná konfokální metoda
  Linearita: od ±0,2 μm
  Konfokální měřící systém

  Řada CL

  Zobrazit katalog

Měření rozdílu výšky dvou navzájem blízkých měřených míst zboku

Příklad použití: Měření rozdílu výšky elektrodových svorek

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systém2D optický mikrometr s průchozím paprskem

Je promítnuta silueta objektu a vypočtena hodnota rozdílu výšky mezi dvěma určenými částmi.

KLÍČOVÉ BODY

I když je hřídel nakloněná, lze s využitím funkce úpravy zarovnání přesně měřit rozdíl výšky. Barva povrchu objektu nemá vliv na měření.

 • 2D telecentrická optická metoda.
  První projektor profilu pro měření ve výrobním procesu na světě.
  Až 16 současných měření.

  Řada TM

  Zobrazit katalog

Měření rozdílu výšky dvou navzájem vzdálených měřených míst

Příklad použití: Měření výšky vozidel

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systém1D laserový senzor

K efektivnímu změření výšky jednoho bodu použijte reflexní laserový senzor.

Vzdálenost místa, kam dopadá laserový paprsek, je měřena s vysokou přesností.
KLÍČOVÉ BODY

Pokud potřebujete měřit výšky na více místech, můžete komunikovat s více senzory nebo přecházet jedním senzorem nad objektem.

 • Vícebarevná konfokální metoda
  Linearita: od ±0,2 μm
  Konfokální měřící systém

  Řada CL

  Zobrazit katalog

 • Triangulační metoda
  Nejvyšší vzorkovací frekvence na světě – 392 kHz.
  Možnost připojení až 12 senzorových hlav

  Řada LK-G

  Zobrazit katalog

Preventivní opatření při měření výšky

Vliv sklonu senzorové hlavy

Pokud optická osa není kolmá k objektu, je hodnota výšky zatížena chybou měření v podobě úhlu θ, jak je znázorněno na obrázku 1.
Pokud je úhel θ vyšší než 0,8°, je chyba měření přibližně 0,01%. Pokud tedy máte obavu z tohoto vlivu, nejprve sklon opravte.
Sklon můžete snadno opravit tak, že připravíte jeden hlavní obrobek a použijete nastavení měřítka.

[Obrázek 1]A: Sklon optické osy θ

Průhledné objekty a objekty se zrcadlovými povrchy

Pokud je objekt průhledný nebo má zrcadlový povrch, musíte senzorovou hlavu instalovat skloněnou vzhledem k objektu pod úhlem, který je roven polovině úhlu mezi paprskem vyslaného a přijatého světla α, jak je znázorněno na obrázku 2.
(Pokud se používá metoda triangulace.)

Pokud je objekt průhledný, je pro zajištění stabilního měření také důležité, aby měl průhledný objekt určitou minimální tloušťku. Pokud je objekt tenký, může být změřená hodnota výšky předního povrchu nižší, než by měla být. Příčinou je vliv světla odraženého od zadního povrchu průhledného objektu.
Limit tloušťky, který má zabránit vlivu na měření, závisí na různých faktorech, jako je typ senzorové hlavy, průhlednost objektu a stav odrazivosti zadního povrchu. Proto se poraďte s výrobcem.

[Obrázek 2]A: α/2

Preventivní opatření při měření rozdílu výšky

Vliv sklonu senzorové hlavy

Pokud optická osa 2D laserového senzoru není kolmá k objektu, je hodnota rozdílu výšky zatížena chybou měření v podobě úhlu θ, jak je znázorněno na obrázku 3.
Čím větší je vzdálenost (na ose X) mezi dvěma měřenými body, tím větší je chyba měření.
Příklad: I když je úhel sklonu θ pouze 0,1°, bude při vzdálenosti X = 30 mm chyba měření přibližně 50 μm.
Proto se při měření rozdílu výšky obvykle používá funkce korekce sklonu.

[Obrázek 3]A: Sklon optické osy θB: Skutečný rozdíl výšky C: Změřená hodnota D: Vzdálenost mezi dvěma body (X)

Průhledné objekty a objekty se zrcadlovými povrchy

Pokud je alespoň jeden z měřených povrchů při měření rozdílu výšky průhledný nebo má objekt zrcadlový povrch, nainstalujte senzorovou hlavu skloněnou vzhledem k objektu pod úhlem, který je roven polovině úhlu mezi paprskem vyslaného a přijatého světla α, jak je znázorněno na obrázku 4.
Je také nezbytné připravit hlavu, která je určena pro použití s průhlednými objekty a objekty se zrcadlovým povrchem.

Pokud je navíc objekt průhledný, musí mít určitou minimální tloušťku, aby bylo možno změřit výšku povrchu přesně.
Pokud je objekt tenký, může být změřená hodnota výšky předního povrchu nižší, než by měla být. Příčinou je vliv světla odraženého od zadního povrchu průhledného světla.
Limit tloušťky, který má zabránit vlivu na měření, závisí na různých faktorech, jako je typ senzorové hlavy, průhlednost objektu a stav odrazivosti zadního povrchu. Proto se poraďte s výrobcem.

[Obrázek 4]Vlevo: pohled zepředuVpravo: pohled zbokuA: Průhledný nebo zrcadlový povrch

Která metoda je lepší? Kontaktní, nebo bezkontaktní

Měření měkkých objektů

Když přijde sonda do styku s měkkým objektem, vytvoří v něm vryp, který je příčinou chyby měření.
V případě bezkontaktního měření lze měřit objekty, které se snadno deformují, jako jsou měkké objekty a kapalné povrchy.

Měření lehkých objektů

Objekty, které jsou tenké a lehké, je nutné přidržet, aby se neoddělovaly od povrchu (aby pod nimi nebyla vzduchová mezera). Jen tak bude možné přesně změřit výšku povrchu.
V případě kontaktního měření sonda tlačí na povrch objektu, což eliminuje chyby způsobené zvedáním objektu ve vzduchu. Z tohoto důvodu je kontaktní metoda pro tento typ měření vhodnější než bezkontaktní metoda.

Měření vroubků

U bezkontaktního laserového senzoru je bod měření (jehož velikost je od několika mikrometrů po stovky mikrometrů) obecně menší než u sond používaných pro kontaktní měření. Bezkontaktní metodou tak lze přesně měřit výšku dna vroubků, které jsou užší.

REJSTŘÍK