Základy měření

Mezinárodní soustava jednotek (SI)

Mezinárodní soustava jednotek je založena na principu zajištění stejných hodnot měření veličin, jako je délka, hmotnost a čas, bez ohledu na místo na světě, kde je měření prováděno. Jednotky používané v soustavě se označují jako jednotky SI. Soustava byla založena v roce 1960 na Všeobecné konferenci o mírách a váhách (CGPM). Zkratka SI je odvozena od názvu „Le Système International d'Unités“.

Mezinárodní soustavu jednotek tvoří následující tři kategorie.

  • Základní jednotky
  • Vedlejší jednotky
  • Odvozené jednotky

Základní jednotky

Veličina Název jednotky Symbol jednotky Definice
Délka Metr m Vzdálenost, kterou urazí světlo ve vakuu za dobu 1/299 792 458 sekundy.
Hmotnost Kilogram kg Toto je jednotka hmotnosti. Hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu.
Čas Sekunda s Doba trvání 9 192 631 770 period záření odpovídajícího přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.
Elektrický proud Ampér A Stálý elektrický proud, který protéká dvěma rovnoběžnými, nekonečně dlouhými vodiči o zanedbatelném průřezu umístěnými ve vakuu 1 m od sebe, jestliže mezi vodiči působí magnetická síla o velikosti 2×10-7 newtonu na jeden metr délky vodiče.
Termodynamická teplota Kelvin K Hodnota zlomku 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody.
Látkové množství Mol mol Množství látky systému, který obsahuje stejný počet elementárních částic, kolik je atomů v 0,012 kg uhlíku 12. (Definice je omezena na objekty se známým složením.) Elementární částice jsou subatomární částice, které tvoří hmotu a energii.
Svítivost Kandela cd Intenzita zdroje světla v libovolném směru, který vydává monochromatické záření o frekvenci 540×1012 hertzů, jehož intenzita v daném směru je 1/683 wattů na steradián.

Vedlejší jednotky

Veličina Název jednotky Symbol jednotky Definice
Rovinný úhel Radián rad Radián je rovinný úhel, který přísluší oblouku o stejné délce, jako je poloměr kružnice odpovídající úhlu 1 radián.
Prostorový úhel Steradián sr Steradián je prostorový úhel, který vymezí ze středu koule plochu na jejím povrchu, která má stejnou velikost jako plocha druhé mocniny poloměru koule.

Odvozené jednotky

Odvozené jednotky jsou kombinací základních a vedlejších jednotek a matematických symbolů násobení a dělení.

Veličina Název jednotky Symbol jednotky
Plocha Metr čtvereční m2
Objem Metr krychlový m3
Rychlost Metr za sekundu m/s
Zrychlení Metr krychlový za sekundu m/s2
Vlnové číslo Reciproční metr m-1
Hustota Kilogram na metr krychlový kg/m3
Hustota elektrického proudu Ampér na metr čtvereční A/m2
Intenzita magnetického pole Ampér na metr A/m
Koncentrace (látky) Mol na metr krychlový mol/m3
Měrný objem Metr krychlový na kilogram m3/kg
Jas Kandela na metr čtvereční cd/m2

Některé odvozené jednotky mají dané jedinečné názvy.

Veličina Název jednotky Symbol jednotky Složení
Frekvence Hertz Hz 1 Hz=1 s-1
Síla Newton N 1 N=1 kg・m/s2
Tlak, napětí Pascal Pa 1 Pa=1 N/m2
Energie, práce, tepelné množství Joule J 1 J=1 N・m
Výkon, zářivý tok Watt W W = 1 J/s
Elektrický náboj, množství elektřiny Coulomb C 1 C = 1 A・s
Elektrický potenciál/rozdíl elektrického potenciálu, elektrické napětí, elektromotorická síla Volt V 1 V=1 J/C
Elektrický odpor Ohm Ω 1 Ω = 1 V/A
Elektrická vodivost Siemens S 1 S = 1 Ω-1
Magnetický tok Weber Wb 1 Wb = 1 V・s
Hustota magnetického toku, magnetická indukce Tesla T 1 T = 1 Wb/m2
Indukčnost Henry H 1 H = 1 Wb/A
Celsiova teplota Stupeň Celsia 1t = T-To
Světelný tok Lumen lm 1 lm = 1 cd・sr
Intenzita osvětlení Lux lx 1 lx = 1 lm/m2

Referenční informace

Předpony jednotek SI označující celočíselné násobky deseti

Násobek Předpona Symbol Násobek Předpona Symbol
1018 exa E 10-1 deci d
1015 peta P 10-2 centi c
1012 tera T 10-3 mili m
109 giga G 10-6 mikro µ
106 mega M 10-9 nano n
103 kilo k 10-12 piko p
102 hekto h 10-15 femto f
10 deka da 10-18 atto a

Jiné jednotky než SI

Veličina Název jednotky Symbol jednotky Definice
Čas Minuta min 1 min = 60 s
Hodina h 1 h = 60 min
Den d 1 den = 24 h
Rovinný úhel Stupeň ° 1° = (π/180) rad
Minuta 1′= (1/60) °
Sekunda 1″= (1/60) ′
Objem Litr l 1 l = 1 dm3
Hmotnost Metrická tuna t 1 t = 103kg

REJSTŘÍK