Řešení podle použití

Tloušťka

Pro uživatele hledající systémy pro měření tloušťky

Pokud hledáte nejlepší způsob měření tloušťky, je třeba zvážit řadu důležitých faktorů včetně tvaru a materiálu objektu, typu měřícího systému a prostředí instalace. Výběr přístroje, který nesplňuje všechny vaše požadavky, může vést k nedostatečné přesnosti a zvýšení časové náročnosti výroby. Dbejte proto na výběr správného přístroje. Tato stránka má pomoct uživatelům, kteří hledají systém pro měření tloušťky, aby našli nejlepší a nejspolehlivější způsob provádění měření.

Jak měřit tloušťku (plochých předmětů)

Najděte nejlepší metodu měření a správný přístroj pro měření tloušťky (plochých předmětů).

Měření průhledných objektů mezi válci

Příklad použití: Měření tloušťky průhledných fólií

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systémReflexní senzor

Když je světlo nasměrováno na průhledný objekt, odrazí se od horního a dolního povrchu. Tloušťka se měří výpočtem rozdílu mezi polohami světla odraženého od horního a dolního povrchu.

A
Přední strana (1. vrchol)
B
Zadní strana (2. vrchol)
C
Průhledné sklo
KLÍČOVÉ BODY

Výběr senzoru je důležitý

 • Má senzor dostatečný rozsah, aby dosáhl na horní i dolní povrch?
 • Zkontrolujte, zda lze provádět stabilní měření, i když se od sebe liší odrazivost horního a dolního povrchu.
 • Vícebarevná konfokální metoda
  Linearita: od ±0,2 μm
  Konfokální měřící systém

  Řada CL

  Zobrazit katalog

 • Triangulační metoda
  Nejvyšší vzorkovací frekvence na světě – 392 kHz.
  Možnost připojení až 12 senzorových hlav

  Řada LK-G

  Zobrazit katalog

Měření neprůhledných objektů mezi válci

Příklad použití: Měření tloušťky plastové fólie

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systémReflexní laserový senzor

Tloušťka se měří průchodem objektu mezi dvěma senzorovými hlavami.

KLÍČOVÉ BODY

Je důležité provést zarovnání optické osy a úpravu rozpětí, aby byla hodnota A + B fixní, i když obrobek kmitá nahoru nebo dolů.

 • Vícebarevná konfokální metoda
  Linearita: od ±0,2 μm
  Konfokální měřící systém

  Řada CL

  Zobrazit katalog

 • Triangulační metoda
  Nejvyšší vzorkovací frekvence na světě – 392 kHz.
  Možnost připojení až 12 senzorových hlav

  Řada LK-G

  Zobrazit katalog

Měření na válci (s prostorem ve směru pohybu objektu)

Příklad použití: Měření tloušťky za válcovým lisem

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systém2D optický mikrometr s průchozím paprskem

Senzorové hlavy se instalují tak, aby byl horní povrch válce i objektu promítnut na nasnímaný obraz jako jedna rovina. Tloušťka je určena změřením velikosti schodu mezi válcem a horní stranou objektu.

KLÍČOVÉ BODY

Měřit lze tloušťku průhledných i neprůhledných objektů. Protože tloušťka objektů se měří vzhledem k válci, dbejte na to, aby mezi válcem a objektem nebyla vůle.

 • 2D telecentrická optická metoda.
  První projektor profilu pro měření ve výrobním procesu na světě.
  Až 16 současných měření.

  Řada TM

  Zobrazit katalog

Měření na válci (bez prostoru ve směru pohybu objektu)

Příklad použití: Měření tloušťky gumových plátů

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systémReflexní laserový senzor

Tloušťka se měří na základě rozdílu výšky při pohybu objektu navinutého na válci (tj. objekt je v těsném kontaktu s válcem), přičemž povrch válce se považuje za nulový (referenční) povrch.

KLÍČOVÉ BODY

Měřit lze tloušťku průhledných i neprůhledných objektů. Protože tloušťka objektů se měří vzhledem k válci, dbejte na to, aby mezi válcem a objektem nebyla vůle.

 • Vícebarevná konfokální metoda
  Linearita: od ±0,2 μm
  Konfokální měřící systém

  Řada CL

  Zobrazit katalog

 • Triangulační metoda
  Nejvyšší vzorkovací frekvence na světě – 392 kHz.
  Možnost připojení až 12 senzorových hlav

  Řada LK-G

  Zobrazit katalog

Jak měřit tloušťku (různých obrobků)

Najděte nejlepší metodu měření a správný přístroj pro měření tloušťky (různých obrobků).

Měření průhledných objektů

Příklad použití: Měření tloušťky povlaků

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systémReflexní senzor

Když je světlo nasměrováno na průhledný objekt, odrazí se od horního a dolního povrchu. Tloušťka se měří výpočtem rozdílu mezi polohami světla odraženého od horního a dolního povrchu.

A
Přední strana (1. vrchol)
B
Zadní strana (2. vrchol)
C
Průhledné sklo
KLÍČOVÉ BODY

Výběr senzoru je důležitý

 • Má senzor dostatečný rozsah, aby dosáhl na horní i dolní povrch?
 • Zkontrolujte, zda lze provádět stabilní měření, i když se od sebe liší odrazivost horního a dolního povrchu.
 • Vícebarevná konfokální metoda
  Linearita: od ±0,2 μm
  Konfokální měřící systém

  Řada CL

  Zobrazit katalog

 • Triangulační metoda
  Nejvyšší vzorkovací frekvence na světě – 392 kHz.
  Možnost připojení až 12 senzorových hlav

  Řada LK-G

  Zobrazit katalog

Měření neprůhledných objektů pomocí rozdílu výšky vůči referenčnímu povrchu

Příklad použití: Měření tloušťky tmelu

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systémReflexní 2D laserový senzor

Tloušťka se určí současným měřením povrchu podkladu a objektu pomocí 2D laserového senzoru a měřením velikosti schodu z nasnímaného profilu.

A
Nasnímaný tvar
KLÍČOVÉ BODY

Pokud je mezi objektem a referenčním povrchem mezera, dojde k chybě.

 1. Použijte podklad s povrchem s vysokou přesností, jako je například přiměřovací deska.
 2. Použijte kontakt ve vakuu nebo magnetický kontakt.

Zlepšením upevnění podle výše uvedených kroků se významně zvýší přesnost měření.

 • 2D triangulační metoda.
  Vícebodové měření ve výrobním procesu.
  Nejvyšší vzorkovací frekvence na světě – 64 000 snímků/s

  Řada LJ-X

  Zobrazit katalog

 • Vícebarevná konfokální metoda
  Linearita: od ±0,2 μm
  Konfokální měřící systém

  Řada CL

  Zobrazit katalog

Měření neprůhledných objektů mezi horním a dolním povrchem

Příklad použití: Měření tloušťky polovodičových desek (waferů)

Optimální měřicí systém

Optimální měřící systémReflexní laserový senzor

Tloušťka se měří průchodem objektu mezi dvěma senzorovými hlavami.

KLÍČOVÉ BODY

Je důležité provést zarovnání optické osy a úpravu rozpětí, aby byla hodnota A + B fixní, i když obrobek kmitá nahoru nebo dolů.

 • Vícebarevná konfokální metoda
  Linearita: od ±0,2 μm
  Konfokální měřící systém

  Řada CL

  Zobrazit katalog

 • Triangulační metoda
  Nejvyšší vzorkovací frekvence na světě – 392 kHz.
  Možnost připojení až 12 senzorových hlav

  Řada LK-G

  Zobrazit katalog

Preventivní opatření během měření tloušťky mezi dvěma senzorovými hlavami

Zarovnání optické osy

Když měříte obrobek mezi dvěma senzorovými hlavami, změřená tloušťka se v zásadě nezmění, i když obrobek vibruje nahoru a dolů.
Pokud však optické osy senzorových hlav nejsou vůči sobě zarovnané do přímky, mohou vznikat chyby měření v důsledku vibrací obrobku nahoru a dolů nebo ohnutí obrobku. Věnujte pozornost následujícím skutečnostem a instalaci proveďte tak, aby bylo možné zarovnat optické osy.

 1. Pokud chcete minimalizovat vliv nesprávného zarovnání optických os, nainstalujte senzorové hlavy do blízkosti válců a vyberte umístění, v němž je napnutí obrobku stálé a vzdálenost od jednoho válce ke druhému je malá.
  Budete tak moct provádět měření s malými hodnotami ohybu a vibrací obrobku.
 2. Senzorové hlavy nasměrujte tak, aby byly paprsky vyslaného a přijatého světla kolmé na směr pohybu obrobku, jak je znázorněno na obrázku.
  Omezí se tak riziko, že budou senzorové hlavy ovlivněny nakláněním a chvěním ve směru pohybu obrobku v důsledku vibrací během jeho přemisťování.
 3. Během zarovnávání optických os použijte jako dočasný měřený objekt tenký bílý plát pryskyřice nebo list papíru. Při měření těchto objektů prochází laserový paprsek objektem a je viditelný. Senzorové hlavy nainstalujte tak, aby byly paprsky na přední a zadní straně objektu vždy zarovnány, a to i tehdy, když se objekt pohybuje nahoru a dolů.
[Reference] Zkontrolujte, zda jsou paprsky na přední a zadní straně objektu vždy zarovnány, a to i tehdy, když se objekt pohybuje nahoru a dolů.
Laserové paprsky jsou mírně nevyrovnané.
Laserové paprsky jsou zarovnané.
Senzorové hlavy nastavte tak, aby byly středy laserových paprsků zarovnané i tehdy, když se objekt pohybuje nahoru a dolů.

Preventivní opatření během měření tloušťky nad válcem

Mezera mezi válcem a obrobkem

Při měření tloušťky obrobku na válci v případě, kdy je válec referenčním povrchem, mohou vznikat chyby měření, pokud je mezi válcem a obrobkem mezera.
Věnujte pozornost následujícím skutečnostem a proveďte instalaci tak, aby mezery nevznikaly.

 1. Obrobek co nejvíce napněte.
  Pokud je obrobek málo napnutý, nebude se zcela dotýkat válce a vznikne mezera o velikosti několika mikrometrů až několika desítek mikrometrů.
  Doporučujeme provádět měření při napnutí 50 N nebo vyšším. Je však třeba zohlednit pevnost obrobku.
  Měření provádějte z místa, kde je napnutí obrobku co nejstálejší, vzdálenost od jednoho válce ke druhému je malá a obrobek je umístěn na horní straně válce.
 2. Zarovnejte optickou osu na nejvyšší bod válce.
  Pokud je optická osa vychýlena od nejvyššího bodu válce, dojde ke vzniku chyby měření (mezera ve směru osy Z), jak je znázorněno na obrázku.
  1. Nainstalujte mechanizmus, který umožní vyladit polohu senzorové hlavy ve směru posuvu.
  2. Abyste minimalizovali mezeru ve směru osy Z, provádějte měření na válci s velkým průměrem, a to i když je optická osa vychýlena od nejvyššího bodu válce.
  Musíte provést úpravy, jako jsou úpravy uvedené výše.

Excentricita válce

Při otáčení válce mohou vznikat chyby měření v důsledku excentricity válce.
Věnujte pozornost následujícím skutečnostem, abyste eliminovali vliv excentricity válce.

 1. Když se místa měření tloušťky nacházejí na obou hranách obrobku, změřte současně povrch válce i povrch obrobku, abyste zjistili tloušťku z hodnoty velikosti schodu.
 2. Pokud měříte obrobek na válci a válec je referenčním povrchem, můžete měření provádět ve stejném úhlu otočení (poloze). Eliminujete tak vliv excentricity, i když se válec pohybuje excentricky.

REJSTŘÍK