Základy měření

Chyby měření

Co jsou chyby měření?

V důsledku různých faktorů vznikají ve výsledcích měření (změřených hodnotách) příležitostní rozdíly. Tyto rozdíly se označují jako chyby měření. Chyby měření mohou být způsobeny různými faktory a vyžadují přijetí náležitých protiopatření. Když dojde k chybě měření, je důležité důkladně prozkoumat její příčinu, než bude přijato případné protiopatření. Je to důležité k zajištění stálé kvality výrobku.

Příčiny chyb měření

Chyby měření lze rozdělit do tří obecných kategorií.

Druh chyby Příčina chyby
Chyby způsobené měřícím systémem
 • Chyby měření pocházející z měřícího systému
 • Snižování přesnosti měření v průběhu času (zhoršování způsobené opotřebením spotřebních součástí)
Chyby způsobené uživatelem
 • Chybné zacházení s měřícím systémem
 • Různé stupně dovedností uživatelů
 • Metody odečítání na stupnici závislé na uživateli
Chyby způsobené stavem prostředí
 • Deformace měřeného objektu změnami teploty
 • Měření v místech s měnícími se úrovněmi jasu

Chyby způsobené měřícím systémem nebo stavem prostředí lze odstranit ověřením jejich příčiny a zavedením patřičných protiopatření. Chyby způsobené uživatelem mohou vyžadovat střednědobá až dlouhodobá protiopatření, jako je opětovné vyhodnocení procesu měření a školení zaměstnanců.

Odstranění chyb měření

Chyby měření lze odstranit u objektů, které budou měřeny vícekrát. Je však nereálné domnívat se, že protiopatření lze zavést v procesu kontroly. Aby bylo možno získat vyšší přesnost určitého měření, je nezbytné zavést protiopatření na základě příčiny chyby měření.

Řešení Detaily
Odstranění vnitřních chyb měřícího systému
 • Pravidelná kalibrace
 • Pravidelná údržba a výměna spotřebních součástí
 • Ověření přesnosti před zahájením práce a po jejím dokončení
Změna kritérií posuzování Zúžení tolerančního pásma pro zpřísnění rozsahu, kdy je výsledek posouzen jako přijatelný
Vytvoření systému, který dokáže kompenzovat individuální rozdíly
 • Standardizace metody měření (procesu měření)
 • Zavedení školení zaměřeného na zlepšení dovedností pracovníků
 • Zavedení automatických měřících systémů za účelem odstranění lidských chyb
 • Nahrazení kontaktních měřících systémů bezkontaktními
 • Přechod na měření ve výrobním procesu u objektů, které vyžadují měření na více místech

REJSTŘÍK