Základy měření

Co je měření?

„Měření“ je činnost vedoucí ke zjištění velikosti, délky, hmotnosti, objemu nebo jiného aspektu objektu. Existuje mnoho pojmů, které se podobají pojmu „měření“, ale liší se účelem (například „vážení“, „výpočet“ a „kvantifikace“). Měření lze obecně chápat jako jednu činnost v rámci pojmu „použití nástrojů“.

Měření
  • Zobrazení měřených výsledků pomocí hodnot a symbolů.
  • Použití měřících nástrojů.
Použití nástrojů
  • Zjištění množství za účelem dosažení konkrétního účelu.
  • Použití měřících nástrojů podle potřeby.

Je také vhodné říct, že měření provádí pracovník pomocí měřícího systému, a že nástroje používá technik. Tento web se zaměřuje na souvislosti měření s procesem návrhu, výroby a kontroly strojních součástí.

Rozdíl mezi měřením a kontrolou

Měření označuje kvantifikaci výsledků získaných pomocí měřících nástrojů. Kontrola označuje porovnání výsledků získaných měřením s dostupnými referencemi s cílem stanovit, zda je produkt přijatelný či nikoliv. Při měření délky pravítkem se můžeme rozhodnout na základě změřené hodnoty, například že „míra je příliš dlouhá/krátká“. Toto rozhodnutí je totéž jako říct: „na základě hodnoty získané pravítkem (měření) jsme stanovili, že tato hodnota je nepatrně delší (nebo kratší) než požadovaná hodnota“. Ačkoliv často není nutné tyto definice používat samostatně, je vhodné mezi nimi alespoň rozlišovat.

Rozdíl mezi metodami měření

Měření objektu lze realizovat buď přímo, nebo nepřímo.

Přímé měření

Přímé měření se provádí tím, že objekt přijde do styku s měřícím systémem a dojde k přímému odečtení délky, výšky nebo jiného aspektu. Ačkoliv přímé měření umožňuje získat výsledky měření, může dojít k chybám, které závisí na zručnosti osoby provádějící měření.

A
Objekt

Nepřímé měření

Nepřímé měření se provádí například tehdy, když měřítkem s číselníkem změříme výškový rozdíl mezi měřeným objektem a měrkou a tuto výšku použijeme k nepřímému stanovení výšky objektu. Protože tento typ měření je založený na referenci, označuje se nepřímé měření také jako „porovnávací měření“.

A
Objekt
B
Měrka

REJSTŘÍK