Typy měřících systémů

1D laserové senzory

Triangulační metoda

Jak znázorňuje následující obrázek, laserový paprsek dopadá na objekt, světlo odražené od objektu se soustředí v objektivu snímače a zaměřuje na osvětlený prvek. Pokud se změní vzdálenost senzoru od objektu, změní se úhel odraženého světla. To způsobí, že poloha místa dopadu paprsku odraženého světla na osvětleném prvku se změní. Tato změna je úměrná velikosti pohybu objektu. Protože známe vzdálenost mezi jednotlivými polohami osvětleného prvku, můžeme stanovit posun.

Referenční vzdálenost
Začátek měřícího rozsahu
Konec měřícího rozsahu
A
Polovodičový laser
B
Objektiv vysílače
C
Objektiv pro příjem světelného signálu
D
Osvětlený prvek
VLAJKOVÝ VÝROBEK

Konfokální metoda

Laserový paprsek je vyslán a přijat dvojicí objektivů upevněných k oscilující ladičce. Když je intenzita přijatého světla vyšší než nastavený práh, změří se poloha ladičky. Protože tato poloha je ve známém vztahu k určité vzdálenosti od senzoru, lze z ní vypočítat posun.

Objekt není zaměřený
Štěrbinou prochází jen malé množství přijatého světla.
Objekt je zaměřený
Veškeré přijaté světlo prochází štěrbinou.
(1)
Malé množství přijatého světla
(2)
Velké množství přijatého světla
A
Polovodičový laser
B
Štěrbina
C
Osvětlený prvek
D
Ladička
E
Senzor
VLAJKOVÝ VÝROBEK

Metoda spektrální interference

Superluminiscenční dioda (SLD)
Superluminiscenční dioda vyzařuje na objekt světelné spektrum. Uvnitř senzorové hlavy je poloprůhledné zrcadlo, které odráží část tohoto světla zpět do senzoru. Tím vytváří referenční povrch a současně umožňuje zbytku světla projít dál a odrazit se od povrchu objektu zpět do senzoru.
Interferenční světlo
Oba odražené světelné paprsky navzájem interferují. Intenzita interference závisí na vzdálenosti mezi referenčním povrchem a objektem.
Spektroskopická analýza
Rozdělením interferenčního světla na různé vlnové délky pomocí spektroskopu lze získat rozdělení optické intenzity pro konkrétní vlnovou délku. Vzdálenost k objektu se určí z analýzy signálu na rozdělení.

REJSTŘÍK