Typy měřících systémů

Ultrazvukové měřící senzory

Ultrazvuková metoda

Ultrazvukové senzory vyzařují ultrazvukové vlny ze senzorové hlavy a přijímají vlny odražené od cílového objektu. Vzdálenost se měří detekcí a výpočtem času, který uplyne mezi vyzářením a přijetím ultrazvukové vlny.

A
Vyzářená vlna
B
Přijatá vlna

Pokud detekovanou vzdálenost označíme jako l, čas mezi vyzářením ultrazvuku a jeho přijetím jako t a rychlost zvuku jako c, lze detekovanou vzdálenost vypočítat ze vzorce l = 1/2 x t x c. (t je čas cesty tam a zpět, proto je dělen 2.)

l = \frac{1}{2} \times t \times c
VLAJKOVÝ VÝROBEK

REJSTŘÍK